Avbetalningsvillkor

Partel erbjuder kunden att köpa vissa Produkter enligt de villkor som gäller för kreditbetalning. Vid betalning enligt de villkor som gäller för kreditbetalning förbinder sig kunden att betala totalpriset för Produkten i jämnstora månadsrater inom den kreditperiod som Partel erbjuder. Med ”Utrustning” avses nedan vilken som helst utrustning som Partel erbjuder kunden enligt betalningsvillkoren i detta avtal, med ”Anslutning” avses vilken som helst internetanslutning som Partel erbjuder kunden enligt betalningsvillkoren i detta avtal, och med ”Produkt” avses Utrustningen och Anslutningen.

1. Äganderätt till Produkten och Produktens pris

Äganderätten till utrustningen övergår till kunden genast efter att avtalet har tecknats. Anslutningens äganderätt överförs till kunden efter att kunden betalat alla avgifter gällande Anslutningen. Ansvaret för Produkten överförs till kunden då kunden har fått Produkten i sin besittning.

Produktens totalpris består av en summa som avtalats enligt Produktens månadspris och för Produktens kreditperiod, samt eventuella leveranskostnader och övriga kostnader som tillkommer. Den effektiva årsräntan bestäms utifrån månadspriset och kreditperioden samt eventuella leveranskostnader och övriga kostnader. Den effektiva årsräntan är Produktspecifik och den meddelas kunden innan avtal ingås.

2. Avtalets kredittid och kundens rätt att betala månadsraterna i förskott samt erhålla en amorteringstabell

Avtalets kreditperiod är högst 60 månader. Den kreditperiod Partel erbjuder är Produktspecifik och kan variera för olika Produkter.

Kunden har rätt att betala de återstående månadsraterna i förskott. Om kunden betalar krediten eller en del av den i förskott, avdras från den resterande delen av Partels fordringar den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den outnyttjade delen. Partel har dock, trots ovan avtalade, rätt att i sin helhet ta ut de faktiska kostnader för uppläggningen av krediten som anges i kreditavtalet. Kunden har utöver det på begäran rätt att av Partel avgiftsfritt erhålla en amorteringstabell, vilken avses i 7 kapitlet i konsumentskyddslagen, under detta avtals giltighetstid.

3. Överlåtelse av avtal

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till en tredje person utan skriftligt samtycke av Partel. Partel har rätt att utan kundens samtycke överföra avtalet helt eller delvis till ett bolag eller en tredje person inom samma bolag som övertar den i avtalet avsedda affärsverksamheten. Partel meddelar kunden om överföringen i god tid på förhand. Partel har dessutom rätt att överlåta sina på avtalet baserade fordringar till en tredje person. Efter meddelande om överlåtelse av fordringarna kan giltig betalning göras endast till övertagaren.

4. Kunduppgifter

Kunden ansvarar för att de kunduppgifter han/hon gett är korrekta. Om det sker förändringar i uppgifterna, exempelvis i adressuppgifterna, ska kunden utan dröjsmål anmäla detta till Partel.

5. Betalning och fördelning av betalning

Fakturan för Produkten ska betalas med de på fakturan angivna konto- och referensuppgifterna senast på den förfallodag som anges på fakturan. Faktureringen sker enligt Partels normala faktureringsintervall. Partel meddelar förfallodagarna i förväg. Om kunden har flera krediter hos Partel gällande Produkter eller kunden endast gör en delbetalning, har kunden rätt att bestämma från vilken av Partels fordringar som hans/hennes betalning ska avräknas. Om kunden inte meddelar något annat i samband med en delbetalning, räknas betalningen i första hand av från den äldsta utestående fordringen.

6. Dröjsmålsränta och rätt att låta månadsrater förfalla till betalning

För försenad betalning har Partel rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och för betalningsuppmaning gällande en förfallen faktura debitera en handläggningsavgift. Kunden är även skyldig att ersätta rimliga kostnader för indrivning.

Om kunden underlåter att betala månadsraterna och betalningen har försenats minst med en månad och fortfarande är obetald och det obetalda beloppet är minst 10 % av totalpriset eller kundens avtalsbrott på annat sätt är väsentligt, har Partel rätt att låta resten av månadsraterna förfalla till betalning omedelbart samt återta Produkten enligt punkt 9. Med dessa villkor begränsas dock inte kundens rätt att hänvisa till sociala hinder för betalning enligt konsumentskyddslagen. En konsumentkund har skyldighet att påvisa förekomsten av socialt hinder för betalning samt ge Partel en skriftlig förklaring på grunderna till hindret. Om Partel kräver att kunden betalar ovan nämnda resterande månadsrater, avdras den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den outnyttjade delen. Partel får emellertid i sin helhet ta ut de faktiska kostnader för uppläggningen av krediten som anges i kreditavtalet. Den outnyttjade kredittiden räknas från det att kravet på återbetalning blir gällande.

Tidigareläggandet av förfallodag får göras gällande tidigast fyra veckor eller, om kunden tidigare har fått anmärkning om dröjsmålet eller något annat avtalsbrott, tidigast två veckor efter det att meddelande om kravet på återbetalning lämnats eller sänts till kunden. Om kunden inom denna tid betalar det försenade beloppet eller rättar till ett annat avtalsbrott, förfaller tidigareläggandet.

7. Hävning av avtal

Partel har rätt att häva avtalet för att upphöra omedelbart och utan skadeståndsskyldighet av JNT på grund av väsentligt avtalsbrott av kunden, såsom att kunden har låtit månadsrater förfalla till betalning och kunden inte senast inom fyra (4) veckor från förfallodagen har betalat månadsraterna. Avtalet hävs skriftligen.

8. Kundens ångerrätt vid distansförsäljning

Kunden har rätt att frånträda detta avtal genom att meddela Partel detta inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts eller vid en senare tidpunkt då kunden fått sitt exemplar av kreditavtalet skriftligen eller elektroniskt.

Om kunden frånträder avtalet är kunden skyldig att betala Partel ränta som ersättning för krediten för den tid krediten funnits till kundens förfogande.

Kunden ska utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att meddelandet om frånträdandet skickats returnera till Partel de medel kunden erhållit med stöd av kreditavtalet, samt betala ovan nämnda ersättningar vid äventyr att ångerrätten i annat fall förfaller.

9. Återtagning av Produkt samt uppgörelse

Om Partel återtar Produkten utgående från avtalsbrott enligt punkt 6, ska uppgörelse företas mellan Partel och kunden.

Vid uppgörelsen ska kunden tillgodoräknas Produktens värde vid återtagandet. Värdet bestäms efter vad Partel kan antas få ut genom att på lämpligt sätt sälja Produkten, som vid behov iståndsatts i skälig utsträckning.

Partel ska tillgodoräknas:
1) den obetalda delen av krediten med avdrag enligt punkt 6;
2) ränta på de betalningar som förfallit till betalning; och
3) de nödvändiga kostnader och betalningar för återtagande av Produkten som Partel måste stå för för att få Produkten i sin besittning.

Om det vid uppgörelsen konstateras att Produktens värde är högre än det belopp som ska tillgodoräknas Partel, har Partel inte rätt att återfå Produkten, om Partel inte betalar mellanskillnaden till kunden eller, i sådana fall där en utmätningsman har gjort värderingen av Produkten, deponerar mellanskillnaden hos denne. Om Produktens värde är mindre än det belopp som räknas Partel till godo, har Partel inte rätt att utöver Produkten kräva mer än denna mellanskillnad.

Betalar kunden på en gång det belopp som enligt ovan nämnda under denna punkt ska räknas Partel till godo, får kunden behålla Produkten. Om kunden inte använder sig av denna rätt och Partel tar tillbaka Produkten, har kunden rätt att inom 14 dagar återlösa Produkten genom att till Partel betala det belopp som Produkten värderats till när den återtogs och den eventuella mellanskillnad som Partel har rätt att kräva enligt stycket ovan.

10. Ändring av avtalet

Partel har rätt att ändra kreditbetalningsvillkoren till skada för kunden, om ändringen grundar sig på ändring i lagstiftningen eller på ett myndighetsbeslut.

11. Tillämpad lag

På detta avtal tillämpas Finlands lag, inklusive obegränsat 7 kapitlet i konsumentskyddslagen.

12. Den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse, tillsynsmyndighet

Den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse är utsökningsmyndigheten vid kundens hemort.

Tillsynen över att lagstiftningen som berör konsumentkreditärenden följs utövas av konsumentombudsmannen, Konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom distriktsförvaltningsmyndigheter underställda Konsumentverket. Kontaktuppgifter till konsumentombudsmannen och Konsumentverket:

Aspnäsgatan 4 A, PB 5, 00531 Helsingfors.