Årsberättelse

Årsberättelse 2015

Pargas Telefon Ab

vk_kuva

Nyckeltal

Omsättning 2 821 t€
Soliditet 84 %
Personal 16
Telefonanslutningar 1 433 st
KTV-anslutningar 3 605 st
Bredbandsanslutningar 1 199 st
VoIP-telefonanslutningar 138 st
Partel Aina –mobiltelefonanslutningar 187 st
Fiberanslutningar 1 684 st


Styrelsens verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsmiljö

Telebranschen i Finland lever i ett starkt ändringsskede, även om det gångna året inte fört några större ändringar med sig. De stora operatörerna koncentrerar sig på att bygga ut 4G LTE teknik och på större centrumområden, medan de mindre operatörerna koncentrerar sig på att bygga fiberinfra på det egna området. Trots det svaga ekonomiska läget, har efterfrågan på de pålitliga fasta fiberförbindelserna ständigt ökat. De nationella medierna har äntligen förmedlat fakta om hur begränsat den mobila överföringen är (höga frekvenser och kort räckvidd)

I Pargas har fiberns andel av alla fasta förbindelser överskridit 50% gränsen år 2015!

Väsentliga händelser och resultatutveckling

Bolagets omsättning har sakta ökat efter ett par års minskning. Omsättningen år 2015 var 2 821 t€ (2 795 t€ år 2014) och vinsten före reserveringar och skatter -81 t€ (-143 t€ år 2014).

Den traditionella telefonaffärsverksamheten sjönk som väntat med 13 % jämfört med året innan, sammanlagt -27 720 €, varefter omsättningen blev 187 256 €. I slutet av året fanns 1433 anslutningar kvar.

På bredbandsmarknaden var övergången från kopparnät till fibernät större än väntat. De traditionella bredbandsanslutningarnas antal minskade med 22 % (260 st). I slutet av året fanns det sammanlagt 1602 st adsl- anslutningar kvar (937 Partel och 665 övriga operatörer). Antalet fiberanslutningar ökade däremot med 27 % (359 st). I slutet av året hade Partel sammanlagt 1684 fiberansltningar i Pargas, 51 % av alla bredbandsanslutningar. Datateknikens andel av omsättningen förblev densamma 691 694 € (692 287 €).

Affärsverksamheten gällande kabel-tv bibehölls som följd av försäljningen av fiberförbindelserna. Omsättningen för KTV- och innehållsaffärsverksamheten var 544 976 € (544 133 €). Iptv:ns andel var 1,4 %.

Fibernätets omfattande investeringar syns som förväntat i resultatet ännu flera år framöver, men vår strategi förutsätter uppbyggande av ny data-infra så långt som möjligt.

Sommaren 2015 köpte Finnet-gruppens medlem VSP (Vakka Suomen Puhelin Oy) upp Partels aktier av Lounea och Bäcklund. I och med aktieöverföringen är VSP nu den största ägaren med 18 % andel. Samarbetsmöjligheter ses över såväl inom produktionen, administrationen som försäljningen. Förutom detta har VSP ett stort intresse att utveckla den svenskspråkiga Contact Center tjänsten med Partel.

Framtida utveckling

Bolaget investerar fortsättningsvis enligt strategin i byggandet av fiber-infran i Pargas. Pargas centrum-område som täcker ca. 80 % av vår kundkrets, har fibertillgänglighet inom slutet av år 2017. Samtidigt minskar mängden traditionella adsl förbindelser och kopparnätets era närmar sig sitt slut.

Den tekniska utvecklingen och konsumenternas behov förutsätter uppbyggandet av ny fiber-infra, i vilken bolaget redan investerat dryga 5 M€. Inom de kommande åren kommer vi att investera ytterligare ca. 2 M€ i fibertekniken. Detta garanterar att största delen av våra kunder är inom fibertillgänglighetsområdet då kopparn sinom tid rivs ner.

De stora investeringarna påverkar naturligtvis resultatet, därför inväntas utdelbar vinst först om flera år. Övergången till en teknik sparar på lång sikt stora summor, dessutom förbättras funktionssäkerheten betydligt vilket medför stora besparingar i samband med att andelen fel minskar. Effektiverandet av verksamheten medför besparingar inom alla verksamhetsområden, allt från planering till produktion, från marknadsföring till administration. Verksamhetens fortsättning är tryggad då fiber-infran som är byggt för att motsvara datasamhällets behov är färdigställt.

Forskning och utveckling

Nya verksamhetsmodeller planeras i samarbete med den största ägaren, dvs. VSP. Målsättningen är att förbättra effektiviteten och öka omsättningen med nya affärsverksamhetsområden.

Förslag till vinstdeposition

Bolagets utdelningsbara medel är 4 240 061,02 euro, varav redovisningsperiodens vinst utgör 27 548,10 euro. Styrelsen föreslår åt bolagsstämman att vinstdividender inte utdelas och att vinsten överförs till vinstmedelskontot.

Egna aktier

Pargas Telefons aktiekapital är 231 700 euro. Det fördelas på 331 000 aktier, vilka alla medför samma röstetal.

Nyckeltal

2011 2012 2013 2014 2015
Personal 17 16 16 14 16
Soliditet % 80 84 84 84 84
Avkastning på eget kapital % 2 1 -6 -3 -2
Rörelsevinst % 2 0 -11 -6 -4

Bolagets styrelse 2015

Ordförande Karlsson Peter
Viceordförande Avellan Monica
Hellberg Erik
Karlstedt Henrik
Tuomola Markku

Bolagets förvaltningsråd 2015

Ordförande Heinonen Barbara
Viceordförande Öhman Folke
Anckar Bill
Aspelin Magnus
Axo Maria
Holmberg Mikael
Mattsson Kaj
Hildén Tom
Norrby Tom
Sundström Staffan
Söderholm Timo
Nygrén Kristian

Som bolagets revisor har fungerat CGR Paul Vikman.

Verkställande direktörens överblick 27.1.2016

Det gångna året 2015 var en vändpunkt!

Jari Von Zweygbergk, Verkställande direktör

Jari Von Zweygbergk, Verkställande direktör

Bakgrund

Fiberns andel av alla fasta anslutningar i Pargas överskred 50 % strecket år 2015!

Under miljoner år har vår värld utvecklats, enligt många till det bättre, enligt andra till det sämre. Från agrart till industriellt och nu till datasamhälle. Utvecklingen är svår att definiera, men världen går med rasande fart mot data.

Datans mängd har enligt olika källor ökat kraftigt under det gångna året, 4G –trafiken tredubblades och samma tillväxt förutspås för kommande år. Betydelsen av den fasta förbindelsen har igen ökat i hem- och företagsbruk, såväl gällande dataöverföringens kvalitet som gällande hastigheten. Det mobila är helt enkelt inte ett tillräckligt alternativ för behoven i hemmen, utan det har blivit en självklar förnödenhet för var och en. Den snabba, säkra och kvalitativa fiberförbindelsen garanterar via wifi även en stabil och förmånlig trådlös förbindelse i hemmet för det mobila.

Vi hade för år 2015 en målsättning för fiberförsäljningen som många upplevde som utopistisk, men den överskreds. Följden av detta är naturligtvis även den, att antalet investeringar överskreds och därmed sjönk lönsamheten på kort sikt. Nätverket som datasamhället förutsätter är väldigt dyrt att bygga och därför inväntas utdelbar vinst (dividender) först om flera år. Huvudsaken är, att en fast förbindelse kan levereras åt så många som möjligt i Pargas – via fibern!

År 2015 var alltså försäljningsmässigt ett bra år, men resultatmässigt dåligt, all vinst placerades under marken. Vi går i samma riktning ännu ett par år framöver, varefter det traditionella kopparnätet stegvis kan avvecklas. Därefter kommer investeringarna att minska märkbart, små investeringar kommer att göras i periferin.

Personal

Under det gångna året har vår personal hållits stabil och ansvarsområdena på olika instanser har skötts berömligt, det är jag speciellt glad för. En bra personal lyssnar på kunden och fungerar alltid för kundens bästa! För detta har jag fått god feedback av er, bästa ägare och det värmer och ger trygghet även inför framtiden. Tack för feedbacken och tack till personalen för en god attityd.

Kunder

Som kunder är ni de som äger oss, verksamheten utvecklas på era villkor. Många har sagt till mig att det är bra att dividender inte delas ut, utan att vinsten satsas på ortens framtid.

Framtiden

Jag tror att datans betydelse kommer att växa sig lika stor som elens, datans tillgänglighet i Pargas svarar Partel för. För allas ert bästa.

Jari von Zweygbergk
Verkställande direktör

Bokslut

Bokslut 2015 (PDF)

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2015 (PDF)