Specialvillkor för Parnet FiberHem -anslutning

Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

1. Allmänt

I dessa avtalsvillkor definieras anslutning av fastighet, byggnad, lokal eller motsvarande objekt (i fortsättningen Objektet) till fiberkabelnätet tillhörigt Pargas Telefon Ab (i fortsättningen Bolaget), som utövar televerksamhet. Med anslutning av objekt avses installation, uppbyggnad, eller motsvarande åtgärder, av erforderliga kablar och/eller utrustning som behövs i Objektet för att möjliggöra användning av Bolagets fibernät i Objektet.

I dessa avtalsvillkor avses med Abonnenten en fysisk person som i egenskap av konsument gör ett avtal med Bolaget, eller en juridisk person som har ett avtalsförhållande till Bolaget.

Om abonnenten inte är densamma som ägaren till objektet, bör han då bolaget ser det befogat skaffa objektets ägares skriftliga medgivande till uppgörande av avtalet.

Fibernätsanslutningen som bolaget levererar till objektet möjliggör kommunikationsnättjänster specificerade i tjänstebeskrivningen.

Kunden kan skaffa fiberanslutningen som endera ägoanslutning eller hyresanslutning.

Detta avtal gäller inte bolagets tjänster som levereras via fiberkabelnätet, som t.ex. bredbandstjänster och kabel-tv-tjänster.

2. Anslutning till fiberkabelnätet

Bolaget bygger fibernätsanslutningen till överlåtelsepunkten. Man eftersträvar att bygga anslutningen till fiberkabelnätet så att den inte orsakar onödiga olägenheter för objektet.

Företaget ansvarar för den grävning som behövs utanför objektets område samt täckning av densamma och reparation av ytbeläggningen om inte annat skriftligt överenskommits.

För anslutning till bolagets fibernät förutsätts dessutom att det interna nätet i objektet med tillhörande utrustning är i ett sådant skick att det tillfredsställande kan anslutas till bolagets fiberkabelnät. Bolaget ansvarar inte för service eller funktionalitet av det interna nätet eller för annan utrustning som abonnenten äger eller har ansvar för. Bolaget och abonnenten kan särskilt komma överens om att det interna nätet och den utrustning som abonnenten har ansvar för, sätts i tillbörligt skick. Denna tjänst kan vid behov beställas av bolaget enligt giltig prislista.

3. Anslutning av Objektet

Avtalsparterna kommer tillsammans överens om uppskattad tidpunkt för anslutning. Om den uppskattade inkopplingstidpunkten ändras bör Bolaget meddela därom till Abonnenten och samtidigt meddela orsaken till förseningen och den nya uppskattade leveranstiden.

Abonnenten bereder utan kostnad obehindrat tillträde för bolaget till de utrymmen och lokaliteter eller andra platser som inkopplingsarbetet i objektet förutsätter.

Abonnenten är skyldig att innan objektet inkopplas försätta det interna nätet och annan utrustning som abonnenten har ansvar för i det skick som avtalet förutsätter.

Om inkopplingen av objektet försenas med orsaker som abonnenten har ansvar för träder abonnentens betalningsskyldighet i kraft från den ursprungligen överenskomna inkopplingstidpunkten

Om, innan objektet anslutits, det till bolagets eller abonnentens kännedom kommer av tredje part beroende orsak till att objektet inte vid överenskommen tidpunkt kan anslutas, bör detta omedelbart meddelas den andra parten så att man tillsammans kan kontrollera inkopplingstidpunkten. En sådan orsak kan t.ex. vara att markägare eller myndighet inte beviljar de lov som bolaget behöver.

4. Abonnentens rättigheter och skyldigheter

Abonnenten förbinder sig att ansvara för att det interna nätet och annan utrustning som abonnenten äger eller har ansvar för hålls i sådant skick som avtalet förutsätter.

Abonnenten ombesörjer på egen bekostnad iståndsättning, renovering eller byggande av nytt internt nät och därtill hörande erforderlig utrustning. Abonnenten bör för detta anlita yrkeskunnig personal eller annan certifierad entreprenör. Bolaget kan erbjuda sina tjänster för utförande av ovannämnda arbeten enligt sin prislista.

Abonnenten bereder utan ersättning obehindrat tillträde till utrymmen och områden för behövligt underhålls- och servicearbete.

Abonnenten ansvarar för att det interna nätet och annan utrustning inte orsakar störningar för fiberkabelanslutningen, dess tjänster eller radio- eller annan datakommunikation.

5. Bolagets rättigheter och skyldigheter

Bolaget ombesörjer sin verksamhet enligt detta avtal och strävar till att upprätthålla fiberkabelanslutningen så störningsfri och kvalitativt god som möjligt. Om fel uppkommer vidtar bolaget effektiva åtgärder för att reparera felet. Med beaktande av verksamhetens natur kan det ändå förekomma avbrott och funktionsstörningar.

Bolaget erbjuder sina egna dataöverförings- och kommunikationstjänster via fibernätet. Det kan även vara möjligt att förmedla andra operatörers tjänster i fibernätet. För förmedling av de egna kommunikationstjänster som bolaget erbjuder bör göras ett skilt avtal med bolaget.

Bolaget har rätt att kostnadsfritt bygga ända till överlåtningspunkten och där underhålla behövliga fibernätskomponenter. Dessa kan vid behov utökas eller modifieras om det förutsätts för användning, service eller utökning av fiberkabelnätet.

Bolaget har rätt att via objektet bygga fibernätet till andra fastigheter eller motsvarande objekt om det är ändamålsenligt att på detta sätt ansluta fastighet eller liknande objekt till bolagets fiberkabelnät. Bolaget står för de kostnader som orsakas av sådana åtgärder.

Bolaget har, även efter att avtalet upphört, rätt att på objektets område utan ersättning underhålla de delar av fiberkabelnätet som placerats där medan avtalet var i kraft.

Servicearbeten på fiberkabelnätet görs under bolagets reguljära arbetstid. Brådskande reparationer av fibernätet eller nödreparationer av fel och störningar åtgärdas i mån av möjlighet omedelbart.

Bolaget har alltid rätt att utan ersättningsskyldighet koppla bort fiberkabelanslutningen och objektet från bolagets fiberkabelnät om det på grund av fel eller bristfälligheter orsakar betydande olägenheter för fibernätet eller för annan funktion i kommunikationsnätet eller för annan elektronisk kommunikation eller dataöverföring då abonnenten inte efter meddelande om detta, vidtagit åtgärder. I brådskande fall har bolaget rätt att koppla bort anslutningen och objektet från fibernätet utan förhandsmeddelande.

6. Avgifter och finansieringsmodeller

6.1 Ägoanslutning

En ägoanslutning med anslutningsavgift är en fiberanslutning som finansieras av abonnenten. Fiberanslutningen ger objetket fast rättighet till anslutning till fibernätet. Abonnenten har rätt att flytta över sina rättigheter och skyldigheter till objektets nya ägare eller boende, förutsatt att den som tar emot flyttningen skriftligen binder sig till abonnentens skyldigheter och att bolaget har fått en redovisning över flyttningen och betalda fodringar och att denna för övrigt fyller förutsättningarna som ställs för abonnenten i dessa specialvillkor.

6.2 Hyresanslutning

Vid hyresanslutning betalar kunden en anslutningsavgift och månatligen en grundavgift för nätet. Abonnenten har inte rätt att flytta hyresanslutningens avtal till en tredje part.

6.3 Avgifter

Bolaget bär upp en månatlig avgift både för ägoanslutning och hyresanslutning i fibernätet endera på skild faktura eller i samband med fakturering av bolagets tjänster enligt giltig prislista. Ifall avgiften faktureras i samband med bolagets tjänster, bestäms faktureringsrytmen och betalningstidtabellen enligt faktureringen av tjänsterna.

6.4 Betalningsvillkor

Kostnadsförändringar som beror på lagstiftning eller myndigheternas beslut eller myndigheternas tolkning som uppkommit efter inlämnandet av den offert som avtalet grundats på eller i annat fall efter det att avtalet undertecknats och innan inkopplingstidpunkten eller vilka inte vid offerten eller motsvarande vid uppgörandet av avtalet kunnat beaktas och som direkt eller väsentligt påverkar det avtalsenliga arbetet, tas i beaktande som en faktor som sänker eller höjer anslutningsavgiften.

Betalningstiden för anslutningsavgiften är fjorton (14) dagar.

Hävande av detta avtal, uppsägning eller bortkoppling av anslutningen upphäver inte skyldigheten att betala avgifterna i detta avtal.

7. Ansvarsbegränsningar och oöverstigligt hinder

Om inte lagstiftning förpliktigar annat, ansvarar bolaget endast för dröjsmål eller skador orsakade av direkt fel.

Bolaget är inte skyldigt att ersätta indirekta skador, om inte skadan förorsakats av bolaget. Med indirekta skador avses bland annat utebliven inkomst eller vinst, förkommen eller försenad information eller följderna av dessa samt skadestånd som abonnenten eventuellt betalat till tredje part.

Trots det som nämnts tidigare, är bolagets för företags- och samfundsabonnenternas del skyldigt att ersätta direkta skador, ifall skadan förorsakats av bolaget. Skadeersättningsskyldighetens maximala storlek är för en summa som motsvarar tre månaders avgifter för detta avtal som samfundsabonnenten betalat bolaget innan skadan skett.

Om iakttagande av ett avtalsvillkor förhindras eller fördröjs av ett oöverstigligt hinder befrias avtalsparten från att iaktta avtalsvillkoret under den tid hindret kvarstår. Med oöverstigligt hinder avses bland annat krig, tvångsrekvisition eller beslagtagande för offentligt behov, import- eller exportförbud, arbetskonflikt, naturfenomen, åska, storm, eld, av utomstående orsakad kabelskada eller motsvarande, översvämning eller vattenskada, överspänning i elnätet, avbrott i leveranser av energi eller annan väsentligt viktig förnödenhet, en sådan av tredje part beroende orsak som avtalsparterna inte rår över eller annan orsak som parterna vid ingåendet av avtalet inte har kunnat ta i beaktande eller kunnat förhindra eller övervinna verkningarna av. Om hinder eller om hinder upphör skall den andra avtalsparten i mån av möjlighet informeras omedelbart.

8. Avtalets giltighetstid

8.1 Ägoanslutning

Avtalet gäller tills vidare från det datum det undertecknats. Detta avtal kan sägas upp av endera parten med en månads uppsägningstid.

Ifall abonnenten säger upp avtalet innan objektet anslutits till fibernätet upphör avtalet omedelbart utan uppsägningstid. I detta fall skall abonnenten ersätta bolaget för de kostnader och ersättningar som uppstått före tidpunkten för uppsägningen.

8.2 Hyresanslutning

Avtalet är först trettiosex (36) månader tidsbundet fr.o.m. att anslutningen överlåtits, varefter avtalet fortsätter gälla tillsvidare. Båda avtalsparter kan säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid, då det är fråga om avtal som gäller tillsvidare.

Abonnenten kan om denne så önskar, ändra hyresanslutningen till en ägoanslutning genom att betala giltig anslutningsavgift. Ändringen kan även göras mitt i tidsbunden avtalsperiod. Ifall anslutningen ändras till ägoanslutning, returnerar bolaget anslutningsavgiften som abonnenten betalat och anslutningen behandlas som ägoanslutning.

9. Övriga villkor

Bolaget har rätt att överföra till tredje part de rättigheter och skyldigheter som avtalet innehåller. Bolaget meddelar detta skriftligt till abonnenten i god tid före överföringen. Abonnenten har, som huvudregel, inte rätt att överföra avtalet till tredje part.

Abonnenten har ändå rätt att överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till objektets nya ägare förutsatt att mottagaren av överföringen skriftligt förbinder sig att följa abonnentens förpliktelser och att bolaget har fått en utredning av överföringen och om betalningen av sina tillgodohavanden och att detta i övrigt uppfyller det som i dessa avtalsvillkor gäller abonnentens förpliktelser. Abonnenten som överför avtal meddelar detta skriftligt till bolaget i god tid före överföringen och ger erforderliga utredningar om överföringens mottagare. Ägaren till objektet är i alla fall skyldig att meddela bolaget om ändringar i ägande- eller nyttjanderätt senast fjorton (14) dagar före överföring av ägande- eller nyttjanderätt.

I händelse av meningsskiljaktighet om textens tolkning och innehåll är den finska versionen avgörande.