VoIP – Tjänstebeskrivning

1. Allmän beskrivning av tjänsten

Parnet VoIP, senare tjänst, är en tjänst som Pargas Telefon Ab (0135996-3), senare Partel, erbjuder sina kunder. Tjänsten fungerar, liksom den traditionella trådtelefonen, till ett konkurrenskraftigt pris. Med hjälp av tjänsten kan du använda din bredbandsanslutning till att tala. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt såväl från hemlandet som utrikes och använda din dator samtidigt.

Du behöver en minst 1M/512kbit/s bredbandsanslutning utan begränsningar samt en VoIP-telefon eller en traditionell tonvalstelefon som är utrustad med en adapter. Du kan också ansluta en trådlös telefon eller telefonprogramvara, som installerats på din dator, till tjänsten.

Tjänsten är inte bunden till en bredbandsprodukt som erbjuds av Partel eller någon annan operatör, utan internetförbindelsens leverantör kan bytas oberoende av tjänsten bara förbindelsens grundförutsättningar förblir de samma.

Till tjänsten kan skilt som tilläggstjänst erbjudas ändutrustningar och andra tilläggstjänster.

2. Tjänstens egenskaper

I tjänsten ingår ett telefonnummer, som är numrerat enligt det allmänna telenätet. Om du vill kan du även flytta ditt nuvarande trådtelefonnummer till tjänsten ifall numret är möjligt att flytta.

Parnet VoIP -tjänstens grundegenskaper

Till tjänstens grundegenskaper för följande funktioner och egenskaper:

• telefonnummer i det allmänna telenätets 02-teletrafikområde enligt Kommunikationscentralens förordningar.
• tillträde till det allmänna telenätet genom Partels IP-telefoncentral
• möjlighet att ta emot samtal från det allmänna telenätet
• möjlighet att ringa till nummer i det allmänna telenätet
• möjlighet att ringa nödsamtal till den nödcentral som ligger närmast den adress kunden har meddelat. Nödsamtal kan inte ringas från utlandet.
• möjlighet att använda traditionell knapp- eller trådlös telefon, SIP-telefon eller ”softphone” -programvarutelefon
• spärrklasser (enligt Kommunikationsverkets förordningar)
• samtalsspecifikation
• tonval
• nummervisning
• kundportal

Parnet VoIP -tjänstens tilläggsegenskaper

Till tjänsten kan dessutom skaffas bl.a. följande tilläggsegenskaper enligt giltiga avtalsvillkor och prislistor:

• analogadapter
• SIP-telefon
• svarartjänst
• mångsidiga samtalsmedflyttningar
• snabbval

Via kundportalen kan svarartjänsten, samtalsmedflyttningar, samtalsspärrar och snabbval enkelt hanteras utan avgift av kunden.
Samtalsspärrklasserna är definierade av Kommunikationsverket.

3. Leverans av tjänsten

Vid leverans av tjänsten ingår själva tjänsten, telefonnummer och vid behov de inställningar som hör till användningen. Även användarrättigheter för kundportalen ingår i tjänsten. På kundens begäran kan portalens användarnamn och lösenord levereras till kunden i samband med leverans av tjänsten eller i ett senare skede. I leverans av tjänsten ingår inte ändutrustning, dess installation och konfigurering och inte heller installations- eller ändringsarbeten i lägenheten eller fastighetens interna nät. Ändutrustning som skilt köpts från Partel är konfigurerad så att den är färdig att använda för tjänsten.

Tjänsten kan tas i bruk till en befintlig internetförbindelse.

4. Ibruktagande av tjänsten

Kunden svarar för installation av tjänsten. Partel levererar anvisningar för grundegenskapernas ibruktagande och användning med vilka tjänsten bör kunna användas.

5. Tjänstens begränsningar

Elinmatning

Tjänsten använder internetanslutningen som är i kundens bruk. Anslutningens ändutrustning behöver ström för att fungera. Tjänsten fungerar inte utan säkrad elinmatning vid eventuellt strömavbrott. För garanterad funktion av tjänsten vid störningar i eldistributionen krävs säkrad elinmatning till alla apparater som används för internetförbindelsen. Om tjänsten används via en internetförbindelse av någon annan tjänsteleverantör än Partel, bör kunden försäkra sig med ifrågavarande operatör om säkrad elimatning till nätet. Partel svarar inte för funktionen av en annan operators internetanslutning.

Samtalskvalitet

Tjänsten är förverkligad, avvikande från det traditionella telefonnätet, i datanätet. I datanätet påverkas kvaliteten av tjänsten även av de anslutningar som andra använder samt kvaliteten på datanätet som internetoperatören använder. I tjänsten kan därmed förekomma störningar som förorsakas av belastning från andra användare. Även om kunden samtidigt använder sin egen internetförbindelse till t.ex. nedladdning av filer kan kvaliteten på samtalen och tjänsten försämras tillfälligt.

Inkommande samtalstrafik till Parnet VoIP –anslutningen, som förutsätter en Parnet FiberHem eller Parnet Bredband -anslutning, är prioriterad i jämförelse med dataöverföring, d.v.s. ifall tjänsten används i Partels eget nät, får inkommande telefontrafik alltid högsta prioritet så att störningarna i telefontrafiken minimeras. Utgående trafik från Parnet FiberHem -anslutingen är prioriterad på samma vis. Utgående trafik från Parnet Bredband -anslutningen kan inte av tekniska skäl prioriteras, vilket betyder att utgående datatrafik i detta fall kan störa användningen av tjänsten.

Nödsamtal

Från tjänsten kan man ringa nödsamtal normalt. Eftersom användningsplatsen för tjänsten kan variera beroende på kunden, bör kunden försäkra sig om att Partel alltid är informerad om den riktiga användningsplatsen, så att nödsamtalen alltid kan styras till närmaste nödcentral. Avvikande från den traditionella trådanslutningen fungerar inte tjänsten vid störningar i elinmatningen, varvid det är på kundens ansvar att försäkra elinmatningens tillräcklighet vid nödsamtal. Även fel i internetförbindelsen eller överbelastning i datanätet kan hindra förmedling av nödsamtal.

Eftersom tjänsten är oberoende av plats, måste personen som kontaktar nödcentralen alltid meddela om anslutningens användningsplats för att samtalet ska kunna lokaliseras. Ifall kunden använder tjänsten på annan plats än den som Partel blivit informerad om, är det omöjligt att lokalisera samtalen.

Begränsningar i internetförbindelsen

Internetförbindelsen som används i tjänsten bör vara av minimihastighet 1M/512kbit/s för störningsfri kvalitet av tjänsten. Samtidig användning av internetanslutningen kan ändå förorsaka störningar i användningen av tjänsten. Tjänstens protokoll samt dess motsvarande portar bör vara tillåtna i den eventuella brandmuren som används för ändutrustningen. De flesta brandmurars grundinställningar tillåter de portar och protokoll som tjänsten behöver.

Vid användning av analogadapter eller SIP-telefon, bör det finnas en ledig Ethernet-port i internetförbindelsens ändutrustning. Den lediga porten kan även finnas i en Ethernet-router (HUB) som är ansluten till ändutrustningen.

Inrikes- och utrikessamtal

Utrikessamtal ringda från Finland kan ringas normalt genom att välja det allmänna utrikesriktnumret 00 före landskoden och valt nummer. Ifall du använder tjänsten utomlands, omformas samtalen i IP-centralen som Partel använder och samtalssorten formas efter riktnumret (utrikes-, fjärr- och lokalsamtal) sett från Pargas. T.ex. ifall du använder tjänsten i Sverige och ringer till grannens vanliga trådtelefon i Sverige, kommer samtalet via Partels IP-central och bildar ett utrikessamtal, inte lokalsamtal. För samtalen debiteras pris enligt giltig prislista. Prislistan finner du på Partels webbsida www.partel.fi.

6. Specialvillkor för tjänsten

Samtalsspecifikation

Samtalsspecifikation för tjänsten kan endast ges över uppringda, avgiftsbelagda nummer.

Datasäkerhet

P.g.a. informationssäkerhets- och brandmursinställningar som ändrats för tjänsten kan kundens system i vissa fall utsättas för informationssäkerhetshot, beroende på systemen som kunden använder. Partel ansvarar inte för dessa.

Ansvarsgränser

Ifall de användarnamn och lösenord som själva tjänsten använder (SIP-användarnamn och lösenord) på kundens begäran överlåts till kunden är det på kundens ansvar att använda och förvara dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, så att ingen utomstående kan få tag på dem. Dessa uppgifter får inte ges vidare eftersom tjänsten går att använda med hjälp av dem. Då kunden mottagit dessa uppgifter ansvarar kunden för alla kostnader som uppstår genom tjänstens användning, även i det fallet att användarnamn och lösenord har blivit stulna. Ifall kunden misstänker att tjänstens användarnamn och lösenord har hamnat i utomståendes händer eller blivit stulna måste Partel kontaktas omedelbart så att lösenordet kan bytas ut och det stulna löseordet slutar fungera. Även kundportalens användarnamn och lösenord måste förvaras på ett ändamålsenligt sätt.

7. Övriga villkor

Användningen av tjänsten faktureras enligt Partels giltiga prislista för tjänsten. Partel har rätt att göra ändringar i prislistan enligt de allmänna avtalsvillkoren.

För produktion och leverans av tjänsten tillämpas avtal för tjänsten, giltig tjänstbeskrivning och Partels allmänna avtalsvillkor.
Ifall avtalet är tidsbundet, fortsätter avtalet gälla tillsvidare efter den tidsbundna avtalsperioden.