ADSL: Palvelukuvaus

1. Palvelun yleiskuvaus

Parnet Laajakaista on kiinteä laajakaistainen datayhteys Internetiin ja Parnet-tietoverkkoon. Liittymän avulla voidaan käyttää esim. Internetin sisältöpalveluja ja Parnetin sähköposti- ja kotisivupalveluja. Palveluun on saatavissa myös maksullisia lisäpalveluita. Palvelu voidaan toimittaa lähes kaikkiin Paraisten Puhelin Oy:n toimialueella sijaitseviin kotitalouksiin, joihin tulee puhelinkaapeli.

Palvelun nopeusvaihtoehdot ja vaihteluvälit:

Nopeus Vastaanotto (Mbps) Lähetys (Mbps)
1 Mbps/512 kbps 0,5-1 0,2-0,5
2 Mbps/512 kbps 1-2 0,2-0,5
4/1 Mbps 1,6-4 0,4-1
8/1 Mbps 2-8 0,4-1
24/1 Mbps 10-24 0,4-1

Palvelun tiedonsiirtonopeus mitataan asiakkaan liityntäpisteen ja Partelin verkossa sijaitsevan mittauspisteen välillä.

2. Palvelun ominaisuudet

Palveluun sisältyy maksimissaan 5 vaihtuvaa julkista IP-osoitetta. Asiakaslaite saa osoitteen käyttöönsä määräajaksi. Palveluun sisältyy tarvittaessa myös 5 kpl sähköpostiosoitetta (500 Mt) ja 500 Mt levytilaa kotisivuille.

3. Palvelun toimitus

Liittymä toimitetaan asiakkaan liityntäpisteeseen saakka. Mikäli liittymän toimitus edellyttää verkon rakentamista on Paraisten Puhelin Oy:llä oikeus periä liittymismaksun lisäksi tapauskohtainen rakentamismaksu. Palvelun toimittaminen ei edellytä puhelinliittymän tilaamista. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain.

Asiakas vastaa itse kiinteistön sisäverkon laadusta ja liittymään liitetystä päätelaitteesta.

4. Palvelun asennus ja käyttöönoton edellytykset

Palvelun käyttöä varten tarvitaan modeemi, tietokone jossa on verkkokortti ja tarvittavat ohjelmistot, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmisto sekä tarvittaessa suodatin analogista puhelinta varten. Näiden hankinta, asennus ja ohjelmointi on asiakkaan vastuulla. Palveluun on mahdollista tilata maksullinen asennuspalvelu. Partel ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palvelun kanssa. Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan.

5. Palvelun rajoitukset

Palvelun nopeusvaihtoehdot ovat teoreettisia enimmäisnopeuksia. Palvelun todellinen nopeus ja palvelun laatutaso voi vaihdella verkon ruuhkaisuuden, tilaajakaapelin pituuden ja laadun, asiakaslaitteiston sekä muiden vastaavien seikkojen mukaan. Myös esim. langattoman verkkoyhteyden käyttö, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat sekä muiden käytössä olevien ohjelmien kuormitus vaikuttaa nopeuteen.

24 Mbit/s/1 Mbit/s nopeus vaatii ADSL 2+ yhteensopivan modeemin.

Palvelun avulla voi lähettää sähköpostia ainoastaan Parnet sähköpostipalvelimien kautta. Vapaa liikennöinti portin 25 kautta on estetty. Partelilla on oikeus suodattaa sähköpostiliikennettä tietoturvan kulloinkin edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi yksittäisen viestin vastaanottajamäärää tai vuorokaudessa lähetettävien viestien kokonaismäärää voidaan rajoittaa. Suodatuksella voidaan rajoittaa myös viruksia ja/tai roskapostia sisältäviä viestejä. Suodatuksen yhteydessä voi kuitenkin suodattua myös muita viestejä. Partel ei ole korvausvelvollinen suodatustoimien poistamien viestien aiheuttamista vahingoista.

6. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen viruksien aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle palvelun tai toimittajan tietoliikenneverkon viasta, joka sittemmin ilmenee aiheutuvan asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen toimittajalle aiheutuneista kuluista.

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa toimittajaa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, viestintäverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

Jos toimittaja joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon toimittajalle.

7. Tietoturva

Asiakas vastaa itse käyttämiensä laitteiden (tietokone ja modeemi tai vastaava päätelaite) ja tietoliikenteen

tietoturvasta. Liittymän tarjoama tietoliikenneyhteys on salaamaton, joten kolmas osapuoli voi saada selville liittymän kautta välitettävän tiedon. Avoimen Internetin käyttöön liittyy riskejä, kuten virukset, haittaohjelmat ja tietojen kalastelu. Nämä riskit voivat vaarantaa tietokoneella olevien ja Internetin välityksellä välitettyjen tietojen luottamuksellisuuden ja käytettävyyden. Riskejä vastaan voi suojautuminen edellyttää virustorjunta- ja palomuuriohjelmien tai palveluiden käyttöä ja käytössä olevien laitteiden tietoturvasta ja päivityksistä huolehtimista. Lisätietoja Internetin tietoturvariskeistä ja suojautumisesta löytyy osoitteessa www.tietoturvaopas.fi.

8. Laskutus ja sopimuksen voimassaoloaika

Laskutus tapahtuu kahden (2) kuukauden jaksoissa. Kuukausiveloitteisissa palveluissa kuukausimaksu laskutetaan etukäteen ja käyttöön perustuvissa maksuissa jälkikäteen kahden kuukauden jaksoissa. Kertaluonteiset maksut veloitetaan etukäteen. Partelilla on oikeus muuttaa laskutusjaksoja. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen, jos sitä ei irtisanota. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

9. Palvelukuvauksen muuttaminen

Partelilla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden sisällä ilmoituksesta purkaa palvelua koskeva sopimus.

10. Muut ehdot

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tämän palvelun tuottamisessa ja toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä: palvelusopimusta, palvelun hinnastoa, palvelukuvausta ja Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.