KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel TV

  • Häiriötön kuvanlaatu HD-tarkkuudella
  • Suomen suurin kanavatarjonta
  • Paras tv-palvelu jokaiselle kuituasiakkaalle!

Sopimusehdot

Sopimusehdot löytyvät sivulta Asiakaspalvelu -> Info -> Sopimusehdot

Paraisten Puhelin Oy:n erityisehdot Partel IPTV-palvelulle

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Paraisten Puhelin Oy:n yleisiä ehtoja kuluttajalle.

1.           Soveltaminen

1.1.      Nämä erityisehdot koskevat Paraisten Puhelin Oy:n (Myyjä) ja fyysisen henkilön (Asiakas) TV-palveluita alla lukevan mukaan. Näiden erityisehtojen lisäksi sopimuksessa sovelletaan myös Paraisten Puhelin Oy:n yleisiä ehtoja kuluttajalle, Tilausehdot sekä ajankohtaiset hinnastot. Paraisten Puhelin Oy:n yleiset ehdot kuluttajalle löytyvät Paraisten Puhelin Oy:n kotisivulta (www.partel.fi)

1.2.     Sanat ja käsitteet joita käytetään näissä ehdoissa perustuvat yleisiin ehtoihin.

2.           Palvelu

2.1.      Palvelu antaa Asiakkaalle digitaalisten tv-palveluiden käyttöoikeuden (esim. tv-ohjelmien siirron ja pääsy interaktiviisiin elokuvapalveluihin)

2.2.      Palvelun kytkentä ja käyttö tapahtuu fyysisen verkon kautta, jonka käyttö edellyttää että verkkokytkentäpiste on kytkettynä Asiakkaan ja yleisen kiinteän televerkon (Accessverkon) välillä tai kiinteistöverkon/laajakaistaverkon kanssa.

3.           Palvelun tilaus- ja irtisanomisaika

3.1.     Palvelusta laskutetaan kokonainen kalenterikuukausi kerrallaan. Palvelulla ei ole muita määräaikaisuuksia tai irtisanomisaikoja.

3.2.      Lisäpalveluilla voi olla palvelukohtaisia määräaikaisuuksia ja irtisanomisaikoja, Näistä löytyy lisätietoa palvelun tilauksen yhteydessä Lisäpaketteien kohdalla.

3.3.      Vuokraelokuvista peritään elokuvakohtainen maksu per vuorokausi. Erillistä palveluaikaa palvelulla ei ole.

3.4.      Muilla interaktiivisilla palveluilla ei ole normaalisti määräaikaisia tilausaikoja, mutta mikäli määräaikaisuutta on jollekin palvelulle irtisanomisaika on sama kuin peruspalvelulla.

4.           Edellytykset palvelun tilaamiselle sekä katumisoikeus

4.1.      Perusedellytyksenä palvelun tilaamiselle on että Asiakkaan talouteen on liitetty Paraisten Puhelin Oy:n laajakaistaliittymä ja että datanopeus on tarpeeksi nopea tv-signaalien toimittamiseen laajakaistan välityksellä häiriöttömästi.

4.2.      Tilauksen yhteydessä tarkistetaan Myyjältä palvelun saamisen perusedellytys. Tämä tarkistus on oletuksellinen eikä takuuta ole siitä, että Palvelu toimii häiriöttömästi asiakkaan laajakaistapalvelussa.

4.3.     Käyttääkseen Palvelua Asiakkaan tulee hankkia itselleen suositellun ja Paraisten Puhelin Oy:n rekistöröimän IPTV-boksin. Muiden tuottamien ja myydyjen bokseja jotka eivät ole Paraisten Puhelin Oy:n hyväksymiä ja rekistöröimiä ei voida liittää Palveluun.

4.4.      Jos Asiakas on tyytymätön Palvelun laatuun se voidaan irtisanoa 14 päivän kuluessa tilauspäivämäärästä. (”Katumisoikeus”) Paraisten Puhelin Oy hyvittää siinä tapauksessa aloitus- ja kuukausimaksut sekä hyväksytyn IPTV-boksin hinnan. Hyvitys edellyttää IPTV-boksin palauttamista vauriottamana alkuperäisessä pakkauksessaan.

5.            Palveluiden käyttö

5.1          Asiakkaan tulee käyttää liittymä ja siihen liittyvät palvelut Paraisten Puhelin Oy:n käytäntöjen ja säännösten mukaisesti.

5.2           Asiakas ei saa kopioida, myydä eteenpäin tai muulla tavoin käyttää Sopimukseen liittyviä tv-ohjelmia tai videokuvauksia tavalla joka vahingoittaa muiden oikeuksia kuten esim. tekijäoikeuksia tai muita immateriaalisia oikeuksia.

5.3.          Asiakas tai laitteisto, ohjelmisto tai järjestelmä jota Asiakas käyttää ei saa aiheuttaa vikoja tai häiriötä Paraisten Puhelin Oy:lle. Mikäli edellämainittuja vikoja, häiriöitä tai kuormitteita aiheutetaan, Asiakas joutuu viipymättä kustantamaan sekä korjaamaan vikaa, häiriötä tai kuormitusta.

5.4.          Sisältö on suojattu tekijäoikeuslainsäädännöllä, kansanvälisillä sopimuksilla sekä mahdollisesti muulla lainsäädännöllä. Kolmannella taholla on oikeus tekijäoikeuslainsäädäntöön ja oikeudet muulle lainsäädännölle. Myyjällä on lupa kerätä katsojatietoa koskien Palvelun sisältöä kehittääkseen palvelua ja sen markkinointia varten. Myyjä ei vastaa sisällöstä, sisällön saatavuudesta tai sisällön muutoksista. Jos muita kirjallisia sopimuksia ei ole olemassa sovelletaan sisällön osalta sisällön oikeuksia omaavan ehtoja.

6.            Varusteet

6.1           Saadakseen palveluehtojen mukaisen Palvelun sisältö käyttöönsä Asiakkaan tulee kytkeä asennusosoitteessaan IPTV-boksi televisioonsa.

6.2.          Mikäli Asiakas toivoo saavansa palvelu käyttöönsä useammassa televisiossa tulee hänen kytkeä IPTV-boksi jokaiseen televisioon johon palvelua toivoo. Useamman laitteen kytkeminen Asiakkaalle tulee Asiakkaan laajakaistaliittymä olla tarpeeksi nopea sekä toimia useamman yhtäaikaisen tv-virran osalta. Tämä tulee tarkistaa Paraisten Puhelin Oy:lla ennen lisäboksien hankintaa ja kytkentää Asiakkaalle.

6.3          IPTV-boksi toimitetaan niillä takuilla joita boksin tuottaja ja toimittaja tarjoaa.

6.4.          Paraisten Puhelin Oy päivittää tasaisin väliajoin ohjelmistoa kytketyissä IPTV-bokseissa, jonka vuoksi kytketyt IPTV-boksit tulee olla kytkettynä laajakaistaliittymään saadakseen viimeisimmät päivitykset päivitettyä.

6.5           Mikäli IPTV-boksi annetaan kolmannen osapuolen käyttöön tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Paraisten Puhelin Oy:lle jotta oikeat asiakastiedot saadaan liitettyä boksiin. Paraisten Puhelin Oy ei vastaa maksuista joita saattaa aiheutua jos Asiakas jättää ilmoittamatta Paraisten Puhelin Oy:lle vastaavassa tilanteessa.

7.            Verkkotallennusten erityisehdot

7.1           Asiakas voi käyttää verkkotallennusta vain materiaalin tallentamisessa omaan käyttöön. Asiakas ei voi suorittaa pysyviä tallennuksia verkkotallennuksina. Paraisten Puhelin Oy:llä on oikeus muuttaa verkontallennuksen toimintoja kuten esimerkiksi saatavilla olevaa levytilaa, tallennettavia kanavia sekä verkkotallennusten erääntymistä. Erääntymisen muutokset eivät vaikuta niihin verkkotallennuksiin joita Asiakas on asettanut verkkotallennettavaan materiaaliin. Paraisten Puhelin Oy ei vastaa tallenteiden säilyttämisestä tai epäonnistuneista tallennuksista. Asiakas voi käyttää verkkotallennustoimintoa tallenteille niin kauan kuin hänellä on voimassa oleva Palvelusopimus Paraisten Puhelin Oy:n kanssa.

8.            Henkilötiedot

8.1.         Paraisten Puhelin Oy voi itse tai asiamiehen kautta lähettää markkinointimateriaalia ja tarjouksia Asiakkaalle mikäli Asiakas ei ole erityisesti sitä kieltänyt.

8.2.         Paraisten Puhelin Oy lähettää uutisia ja tiedotteita Palvelua koskevista muutoksista asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä Paraisten Puhelin Oy:lle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

9.           Turvallisuus

9.1.         PIN-koodista, joka on lähetetty asiakkaalle maksupalvelujen aktivoimiseen, tulee huolehtia arvoasiakirjana ja näin ollen on Asiakkaan vastuulla säilyttää PIN-koodi ja mahdollinen salasana turvallisella tavalla.

9.2.         Asiakas vastaa mahdollisista kustannuksista joita aiheutuu Asiakkaan laskulle Asiakkaan PIN-koodin luovattumisesta kolmannelle osapuolelle.

10.         Maksu ja hinnasto

10.1.       Maksut suoritetaan voimassaolevan palveluhinnaston, sekä tilausajankohdan voimassaolevan määräaikaisten liittymien tai/ja palvelujen hinnastojen mukaisesti.

10.2.       Mikäli Asiakkaan mielestä on aiheutunut aiheettomia tai vääriä kustannuksia Asiakkaan tilille tulee Asiakkaan viipymättää olla yhteydessä Paraisten Puhelin Oy:hyn.

11.         Saatavuuden katkaisu tai rajoittaminen

11.1.       Myyjällä on oikeus katkaista tai rajoittaa Palvelua kuulematta Asiakasta jos se on välttämätöntä (a) Palvelun kehittämistä, ylläpitämistä, muutosta, testaamista tai päivittämistä varten; (b) varmistaakseen Palvelun tai tietoliikenneverkon häiriötöntä toimintaa; (c) varmistaakseen tietoturvaa tai tietosuojaa; (d) estääkseen rikosta lakia, viranomaispäätöstä, hyvän tavan, tekijäoikeuden tai muun oikeuden tai näiden noudattamisesta; tai (e) muusta vastaavata syystä. Myyjä pyrkii kohdassa a mainitussa tapauksessa hoitamaan katkos tai rajoitus ajankohtana, jolloin se aiheuttaa Asiakkaalle mahdollismman vähän haittaa, sekä tiedottamaan Asiakasta katskoksesta etukäteen Palvelun yhteydessä tai muulla sopivalla tavalla. Myyjä ilmoittaa Palveluun liittyvistä katkoksista tai rajoitteista viipymättä.

11.2.       Myyjällä on oikeus katkaista tai rajoittaa Asiakkaan saatavuus Palveluun mikäli Asiakas on (a) todettu maksukyvyttömäksi; (b) ei ole maksanut laskua jossa on 14 päivän maksuaika ja josta on lähetetty maksumuistutus; (c) selvästi aiheettomasti tai erikoisella tavalla kuormittaa Palvelua tai tietoliikenneverkkoa; (d) selvästi aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palveluun tai Tietoliikenneverkkoon tai muille Asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle; (f) selvästi rikkoo lakia, viranomaispäätöstä, hyviä tapoja, tekijäoikeuslakia tai muita oikeuksia; (g) ei toimi asiakassopimusta tai annettuja ohjeita; tai (h) muusta vastaavasta syystä. Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä saatavuuden katkaisemisesta tai rajoittamisesta sms-viestillä, sähköpostitse tai muulla käytännöllisellä tavalla.

12.         Vaastuurajoituksia

12.1.       Myyjällä on korvausvastuussa Asiakkaalle mikäli hänelle on Myyjän toimesta aiheutettu sopimusvastaisesti suoranaista haittaa. Mikäli Asiakas on saanut hyvitystä tai muuta korvausta sopimusvastaisesta haitasta on Myyjä korvausvastuussa ainoastaan hyvityksen tai muun korvauksen ylittävästä osasta.

12.2.       Mikäli vaarana on vahinko tai vahinko on jo sattunut Asiakkaalta voidaan vaatia toimenpiteitä vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. Mikäli Asiakas ei toimi eddellämainitulla tavalla Myyjä ei vastaa vahingosta niiltä osin mitä olisi Asiakkaan toiminnalla voitu estää.

12.3.       Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi käyttäjäedun tai tuottojen laiminlyönti.

12.4.       Myyjä ei vastaa viiveistä, vahingoista tai kustannuksista jotka ovat aiheutuneet (a) Asiakkaan antamista vääristä tai vajaista tiedoista; (b) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimintatavasta tai laiminlyönnistä; (c) varustusksesta, ohjelmistosta, järjestelmästä tai muun Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastaavasta asiasta; (d) sisällöstä; (e) kolmannen osapuolen palvelusta tai materiaalista; (f) toiminnasta joka on lain, viranomaismääräyksiä, hyvien tapojen, asiakassopimusta tai annettuja ohjeita vastaista; (h) Palvelun muista pienistä vioista, häiriöistä tai puutteista jotka eivät varsinaisesti vaikuta Palvelun käyttöön; (i) ylikuormittamishyökkäyksestä, datahyökkäyksestä, dataviruksesta, sabotaasiohjelmista tai muista cyberhyökkäyksistä; tai (g) haitoista jotka ovat aiheutuneet tapaturmassa.

12.5.       Myyjän kokonaisvaltainen korvausvastuu kaikista haitoista ja kustannuksista voi olla korkeintaan Palvelun kuukausihinnan suuruinen summa sinä ajankohtana jolloin sopimuslaiminlyönti tapahtuu.

12.6.       Korvausta tulee vaatia Myyjältä kohtuullisen ajan sisällä siitä kun Asiakas on huomannut tai olisi tullut huomanneeksi että perustetta on korvaukselle. Kohtuullinen aika on enintään kolme kuukautta siitä kun Asiakas on huomannut tai olisi tullut huomanneeksi että perustetta on korvaukselle.

 13.     Sisällön muutos jne

13.1        Paraisten Puhelin Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan ja päivittämään Palvelua tarjoakseen Asiakkaalle parhaan mahdollisen elämyksen. Paraisten Puhelin Oy tekee yhteistyötä eri alihankkijan kanssa, jotka Paraisten Puhelin Oy:n osalta tarkistavat sisältöä jota Palvelussa tuotetaan.

13.2        Näin ollen m.m. Palvelun määrä, tyyppi, valikoima ja sisältö saattaa Det sagda innebär att Tjänstens antal, typ, utbud och innehåll saattaa muuttua ajan kuluessa. Tällaisia muutoksia ovat esim. kanavavalikoima, kanavasisältö ja interaktiiviset palvelut.

13.3        Muutoksia kanavavalikoimassa ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse, sms-viestinä, postitse tai tiedotteella kotisivuilla (www.partel.fi), viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen astuessa voimaan. Mikäli muutos tapahtuu syystä joka on Paraisten Puhelin Oy:stä riippumaton lyhyempiä varoitusaikoja saattaa esiintyä. Erityissyistä johtuen muutoksesta voidaan tiedottaa jälkikäteen. Erityissyillä tarkoitetaan esim. viranomaispäätöksiä, lakimuutoksia tai muu perustuslaki, teknisen varustuksen vika ja sopimuksen muutos tai loppuminen.