Kaapeli-TV-liittymissopimuksen yleiset sopimusehdot

Voimassa 4.2.2005 alkaen.

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot ovat osa liittymissopimusta, jolla sopijapuolet — eli sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, raken-nuksen tai vastaavan kohteen ja siihen liittyvän tontin (jäljempänä Kohde) omistaja tai haltija (jäl-jempänä Liittyjä) ja kaapelilähetystoimintaa harjoittava Paraisten Puhelin Oy (jäljempänä Yhtiö) — sopivat Kohteen yhden tai useamman jakoverkon tai niiden osan liittämisestä Yhtiön kaapeliverkkoon sekä Yhtiön kaapeliverkon yl-läpidosta ja huollosta. Jos liittymissopimuksen ja näiden ehtojen välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ehtoja seuraavassa järjestyksessä: ensisijaisesti liittymissopimusta ja sen liitteitä, sitten näitä ehtoja ja viimeisenä Paraisten Puhelin Oy:n palveluiden yleisiä sopimusehtoja.
Jos liittyjä ei ole kiinteistön omistaja, hänen tulee milloin Yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi hankkia omistajan kirjallinen suostumus liittymäsopimuksen tekemiseen.
Jakoverkolla tarkoitetaan Kohteen yhteisantenniverkkoa, erillistä rinnakkaisverk-koa tai niiden osaa. Nämä ehdot koskevat ainoas-taan kaapeliverkkoon kytkettävää jakoverkkoa, ellei erikseen ole toisin kirjallisesti sovittu.
Yhtiön palveluita tarjotaan vain kaapeliverkkoon liitetyille huoneistoille, ja niitä saavat vastaanottaa vain sopimuksessa mainitut huoneistot. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle tiedossaan olevista uusista kaapeliverkkoon liitettävistä huoneistoista. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu Liittyjälle velvollisuus suorittaa Yhtiölle uusien liitettyjen huoneistojen maksut takautuvasti.
Yhtiöllä on oikeus käyttää kaapeliverkkoon kytkettyä jakoverkkoa pal-veluvali-koimaansa kuuluvien palveluiden tarjontaan taajuusalueella 5 – 862 MHz Liittyjän muun toiminnan sitä häiritsemättä.
Ohjelmayhtiöt ja muun sisällöntuottajat vastaavat kanavien sisällöstä. Sisältö saattaa muuttua tai keskeytyä Yhtiöstä riippumattomista syistä tai kaapeliverkon rakenteen ja toiminnan sitä edellyttäessä. Yhtiö pyrkii tiedottamaan vaikutuspiirissään olevista palvelumuutoksista asiakkailleen etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla.

2. Kaapeliverkon rakentaminen

Yhtiö rakentaa Kohteeseen kaapeliverkon liittymän asentaen syöttökaapelin ja tarvittaessa vahvistimet sekä tähtipisteen. Verkko rakennetaan niin, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa Kohteelle.
Tähtipiste on jakoverkon syöttöpiste, jossa ovat tähtimuotoisen jakoverkon jaot-timet, haaroittimet ja vahvistimet. Tähtipiste sijoitetaan yleensä Kohteen telelaitetilaan.
Kaapeliverkon kaapeleiden sijainti sovitaan yhdessä molempien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhtiö vastaa maakaapeleille tarvittavista kaivannoista, niiden peittämisestä ja päällysteiden korjaamisesta Kohteen tontin ulkopuolisilla alueilla, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

3. Kohteen kytkentä

Yhtiö vastaa jakoverkon kytkennästä kaapeliverkkoon.
Kytkentäajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin Yhtiö on valmis välittämään kaapeliverkon palvelut liittymäkaapelilla Kohteen jakoverkkoon ja kytkentävalmis jakoverkko kytketään liittymäkaapeliin.
Sopijapuolet sopivat yhdessä arvioidusta kytkentäajasta. Kohteen jakoverkon on oltava valmis kytkentäajankohtana.
Jos arvioitu kytkentäajankohta muuttuu, tulee Yhtiön ilmoittaa siitä Liittyjälle ja mainita samalla myöhästymisen syy ja arvioitu uusi toimitusaika.
Liittyjä vastaa siitä, että Yhtiö saa käyttöönsä (esim. vahvistinkeskuksesssa) urakoitsijan allekirjoituksellaan vahvistaman jakoverkon tarkastuspöytäkirjan. Tarkastuspöytäkirjan liitteinä tulee olla jakoverkkokaavio (antennikaavio), josta ilmenee jakoverkon rakenne komponentteineen, sekä mittauspöytäkirja (kohinamittauspöytäkirja), josta ilmenee jakoverkon suorituskyky.
Muissa kuin uudisrakennuksissa Liittyjä vastaa siitä, että Kohteen jakoverkko on kytkentäajankohtana tämän sopimuksen edellyttämässä kunnossa esim. kuntotarkastuksella tai muulla menettelyllä. Liittyjä on velvollinen saattamaan Kohteen jakoverkon sekä muut liittyjän vastuulla olevat jakoverkkoon kytketyt laitteet toimintakuntoon ennen Kohteen kytkentää.
Liittyjä järjestää Yhtiölle korvauksetta esteettömän pääsyn kytkentätyön ja ylläpito- sekä huoltotyön edellyttämiin tiloihin ja mahdollisuuksiensa mukaan huoneistoihin.
Liittyjä on velvollinen saattamaan Kohteen jakoverkon sekä muut liittyjän vastuulla olevat laitteet ja dokumentoinnin sopimuksen ja Viestintäviraston kullonkin voimassaolevien määräysten (suositus: vähintään Ketju 800 tai Tähti 800 määritelmän) mukaiseen kuntoon ennen Kohteen kytkentää.
Jos kohteen kytkeminen viivästyy Liittyjän vastuulla tai Yhtiön vastuun ulkopuolella olevasta syystä, Liittyjän maksuvelvolli-suus alkaa joka tapauksessa sovittuna ajankohtana.

4. Liittyjän oikeudet ja velvollisuudet

Liittyjä sitoutuu vastaamaan kaapeliverkkoon kytketyn jakoverkkonsa pysymi-sestä sopimuksen edellyttämässä kunnossa.
Liittyjä huolehtii kustannuksellaan jakoverkon kunnostamisesta, uusimisesta tai uuden rakentamisesta. Liittyjän tulee näissä töissä käyttää Yhtiötä tai muuta Viestintäviraston mainitunlaisiin tehtäviin valtuuttamaa urakoitsijaa.
Kunnostus- ja uusimistöissä on noudatettava viranomaisten määräyksiä, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n standardeja, valmistajien asennusohjeita ja Yhtiön erityisohjeita.
Kohteen jakoverkon ylläpito ja huolto on Liittyjän vastuulla.
Liittyjä luovuttaa tarvittavan sähkövirran veloituksetta Kohteen sähköverkosta Kohteessa tarvittaville
vahvistinkeskuksille ja niissä sijaitseville vahvistimille, virtalähteille ja valaistukselle sekä rakennuttaa sähköverkon ja maadoituksen jakoverkon laitteita varten.
Liittyjä järjestää korvauksetta Yhtiölle esteettömän pääsyn ylläpidon ja huollon vaatimiin tiloi-hin.
Liittyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Kohteen uudelle omistajalle tai haltijalle edellyttäen, että siirronsaaja kirjallisesti sitoutuu Liittyjän velvoitteisiin ja Yhtiö on saanut selvityksen siirrosta ja saataviensa maksamisesta. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti asiasta Yhtiölle hyvissä ajoin ennen siirtoa. Siirrosta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kirjaamismaksu.
Liittyjä vastaa siitä, että jakoverkko tai sen osa sekä huoneistoissa olevat jakoverkkoon liitetyt laitteet tai liitäntäjohdot eivät aiheuta häiriötä kaapeliverkon palveluille tai radio- tai muulle tietoliikenteelle.
Liittyjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle isännöitsijän vaihdoksesta, laskutusosoitteen, omistussuhteen, kiinteistö- tai asiakastietojen sekä huoneistojen lukumäärän muutoksista.

5. Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiö huolehtii tämän sopimuksen mukaisesta toiminnastaan ja pyrkii ylläpitämään palvelunsa mahdollisimman hyvätasoisena ja häiriöttömänä. Vian ilmetessä Yhtiö ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin verkkonsa korjaamiseksi.
Yhtiö tarjoaa sekä lainsäädännön edellyttämät palvelut että Yhtiön kulloisenkin palveluvalikoiman mukaisia muita palveluita.
Yhtiö vastaa hallitsemansa kaapeliverkon ylläpidosta ja huollosta.
Yhtiöllä on oikeus korvauksetta rakentaa Kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kaapeliverkon osat. Niitä voidaan tarvittaessa lisätä tai muuttaa, jos kaapeliverkon käyttö, huolto tai laajentaminen niin edellyttää.
Yhtiöllä on oikeus rakentaa kaapeliverkkoa Kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin, jos on tarkoituksenmukaista, että viereinen tai muu lähellä oleva kiinteistö tai sitä vastaava kohde liitetään tällä tavalla kaapeliverkkoon. Yhtiö vastaa tällaisista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.
Yhtiö sitoutuu Liittyjän toimeksiannosta etsimään ja korjaamaan kaapeliverkkoon kytketyssä Kohteen jakoverkossa ilmenneet viat. Yhtiöllä on oikeus halutessaan käyttää alihankkijoita. Tähän käytetystä työstä ja varaosista laskutetaan Liittyjää erikseen. Ilmenneestä tavallista suuremmasta korjaustarpeesta Yhtiö antaa kustannusarvion.
Huoltotyö tehdään Yhtiön säännöllisenä työaikana. Kaapeliverkkoon kytketyn jakoverkon kiireelliset korjaukset ja häiriöiden ensiapuluonteinen poistaminen hoidetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi.
Tähän sopimukseen perustuvat Yhtiön velvoitteet eivät koske huoneistossa sijaitsevia jakoverkkoon liitettyjä laitteita tai liitäntäjohtoja. Niiden edellytetään olevan asianmukaisessa kunnossa. Yhtiö ei vastaa viallisen tai puutteellisen laitteen tai liitäntäjohdon aiheuttamista häiriöistä, siitä mahdollisesti aiheutuvasta käytön estymisestä eikä niistä aiheutuvista korjauskuluista.
Sopimusta purkamatta on Yhtiöllä oikeus ilman korvausvelvollisuutta irtikytkeä kaapeliverkosta viallinen tai puutteellinen jakoverkko tai jakoverkon osa, jos sen viallisuudesta tai puutteellisuudesta aiheutuu merkittävää haittaa jakoverkon toiminnalle tai jakoverkon ulkopuolisen kaapeliverkon toiminnalle taikka radio- tai muulle tieto-liikenteelle eikä Liittyjä ole ilmoituksen jälkeenkään ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. Kiireellisessä tapauksessa on Yhtiöllä oikeus irtikytkeä jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta ilman ennaltaannettua ilmoitusta.
Yhtiöllä on oikeus siirtää kolmannelle sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. Yhtiö ilmoittaa kirjallisesti asiasta Liittyjälle hyvissä ajoin ennen siirtoa.
Yhtiöllä on sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta oikeus edelleen ylläpitää korvauksetta Kohteen alueelle sopimuksen voimassaoloaikana sijoitetut kaapeliverkon osat.

6. Omistussuhde

Kohteen jakoverkko on Liittyjän omaisuutta. Kohteen aktiiviset komponentit, kuten esimerkiksi talokohtaiset jakovahvistimet, mahdollisine muine liittymissopimuksesta ilmenevine laitteineen, ovat Yhtiön omaisuutta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Omistusraja on talokohtaisen jakovahvistimensisäänmenopisteessä, ellei sopijapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Kohteessa, jossa ei ole jakovahvistinta (pientalo), omistusraja on huoneistokohtaisen verkon kytkentärasian, esimerkiksi haaroittimen tai jaottimen, sisäänmenopisteessä, ellei sopijapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu.

7. Maksut

7.1 Liittymismaksu

Liittyjä suorittaa Yhtiölle liitettyjen huoneistojen tai muun sovitun maksuperusteen mukaisen liittymismaksun. Maksuperusteen muuttuessa Yhtiöllä on oikeus veloittaa liittymismaksua vastaamaan tapahtunutta muutosta.
Lainsäädännöstä johtuvat kustannusmuutokset, joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muussa tapauksessa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ennen kytkentäajankohtaa taikka joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja jotka ovat sopimuksen käsit tämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia, on otettava huomioon liittymismaksua lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle vaatimuksen kahden (2) kuukauden kuluessa kyseisen säännöksen tultua voimaan.
Liittymismaksun maksuaika on vähintään neljätoista (14) päivää kytkentäajan-kohdasta lukien. Kytkentäajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin sopimuk-sen mukainen työ on valmis ja Yhtiö on valmis tarjoamaan palveluita Kohteen jakoverkkoon kytketyille huoneistoille.

7.2 Perusmaksu

Liittyjän on säännöllisesti suoritettava liitettyjen huoneistojen määrään tai muuhun maksuperusteeseen perustuva perusmaksu kaapeliverkkoon kuulumisesta. Liittyjä on velvollinen maksamaan perusmaksua kytkentäpäivästä lukien. Yhtiöllä on oikeus vuosittain tarkistaa perusmaksua kustannuskehitystään vastaavasti. Maksuperusteen muuttuessa Yhtiöllä on oikeus muuttaa perusmaksua vastaavasti.
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, perusmaksu suoritetaan puolivuosittain ennakkoon laskua vastaan. Perusmaksun maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä lukien.

7.3 Muut maksuehdot

Huomautukset maksusta on tehtävä eräpäivään mennessä. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa on riidaton osa maksettava viimeistään laskun eräpäivänä.
Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaisesti, ellei toisin ole laskuun merkitty tai muulla tavoin kirjallisesti sovittu. Liittyjä on velvollinen mak-samaan saatavien käsittely- ja perimismaksut.
Tämän sopimuksen purkua käsittelevissä kohdissa mainittu irtikytkeminen ei lakkauta voimassaolevasta sopimuksesta ilmenevien maksujen suoritusvelvollisuutta. Palvelun uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

8. Vastuunrajoitukset

Yhtiö vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Yhtiön tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta. Yhtiön vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu enintään palvelusta perimäänsä maksuun virhettä vastaavalta osalta.
Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja. Välillisinä vahinkoina pidetään muun muassa seuraavia:
• saamatta jäänyt tulo tai voitto
• informaation katoaminen tai viivästyminen, sekä
• niistä johtuvat seuraukset ja Liittyjän mahdollisesti kolmannelle maksamat vahingonkorvaukset.
Välillisiä vahinkoja ei korvata siinäkään tapauksessa, että Yhtiö olisi ilmoittanut tai vakuuttanut palvelulla olevan tietyn ominaisuuden tai toimivuustason.
Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este, sopijapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään
• sotaa
• pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen
• tuonti- tai vientikieltoa
• työselkkausta
• luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta
• ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai vastaavaa vahinkoa
• tulvaa tai vesivahinkoa
• sähköverkosta tulevaa ylijännitettä
• energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä
• sellaista kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on sopijapuolista riippumaton, taikka
• muuta syytä, jota sopijapuoli ei ole tätä sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen
vaikutusta.
Esteestä ja sen päättymisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viipymättä.

9. Sopimuksen muuttaminen

Yhtiöllä on oikeus tehdä näihin sopimusehtoihin muutoksia. Yhtiö ilmoittaa muutoksista Liittyjälle kirjallisesti etukäteen sopivaksi katsomallaan tavalla. Jos Liittyjä ei hyväksy muutoksia ehtoihin, Liittyjällä on oikeus kolmen (3) kuukauden kuluessa olennaisesta muutoksesta tiedon saatuaan kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään irtisanomisajan jälkeen.

10. Sopimuksen voimassaolo ja muut ehdot

Sopimus on voimassa allekirjoittamisesta alkaen toistaiseksi. Sopimus päättyy yhdeksän (9) kuukauden kuluttua siitä, kun se on kirjallisesti irtisanottu. Sopimusta ei voida irtisanoa osittain, esimerkiksi yksittäisten huoneistojen osalta.
Jos Liittyjä irtisanoo sopimuksen ennen kytkentää, päättyy sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin Liittyjän on kuitenkin suoritettava liittymismaksu, ellei Liittyjällä ole painavaa syytä irtisanomiselle. Painavaksi syyksi katsotaan sen lisäksi, mitä jäljempänä tämän sopimuksen purkua käsittelevissä kohdissa on mainittu, myös muu niitä vastaava syy.
Kytkennän jo tapahduttua on Liittyjä aina velvollinen suorittamaan liittymismaksun.
Jos Liittyjän tämän sopimuksen mukaiset riidattomat maksut viivästyvät neljätoista (14) päivää eräpäivästä eikä maksusuoritus tapahdu kirjallisen mak-sukehotuksen jälkeen neljäntoista (14) päivän kuluessa, on Yhtiöllä oikeus korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus tai irtikytkeä Kohteen jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta.

Jos
• jakoverkon tai jakoverkon osan viallisuudesta tai puutteellisuudesta, taikka
• muusta Liittyjän vastuulla olevasta jakoverkkoon kytketystä tai vaikuttavasta laitteesta tai liitäntäjohdosta tai
jakoverkon käyttötavasta aiheutuu kohtuutonta haittaa tai häiriötä
• Kohteen jakoverkon ulkopuoliselle kaapeliverkolle, Kohteen jakoverkolle tai sen osalle
• Yhtiön laitteelle
• yleiselle tai kolmannen käytössä olevalle radio- tai muulle tietoliikenneverkolle, taikka
• niiden käytölle tai käyttäjille, on asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksensa jälkeen Yhtiöllä oikeus
korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus tai irti-kytkeä Kohteen jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta.Kiireellisessä tapauksessa on Yhtiöllä oikeus irtikytkeä jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta ilman ennalta-annettua ilmoitusta.

Jos
• Kohteen jakoverkon tai sen osan irtikytkeminen kaapeliverkosta on välttämä-töntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman tietoliikenteen mahdollistamiseksi
• Yhtiön kaapeliverkon kautta tarjottavaa palvelua ilmeisesti käytetään tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai
• Liittyjä on haettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin taikka Liittyjä on todettu maksukyvyttömäksi,on Yhtiöllä oikeus asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksensa jälkeen korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus tai irtikytkeä Kohteen jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen perustuvat erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluteitse sovituiksi, voidaan saattaa Liittyjän kotipaikan yleisen alioikeuden ratkaistaviksi.