KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Giltig fr.o.m. 4.2.2005.

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor utgör en del av det anslutningsavtal med vilket avtalsparterna – dvs. ägaren eller innehavaren (i det följande Abonnent) till den fastighet eller byggnad eller det motsvarande objekt som avtalet gäller (i det följande Objekt) och Pargas Telefon Ab, som idkar kabelsändningsverksamhet (i det följande Bolag) – kommer överens om anslutning av en eller flera av Objektets fastighetsnät eller del därav till Bolagets kabelnät samt om underhåll och service av Bolagets kabelnät. Om anslutningsavtalet och dessa villkor är motstridiga, tillämpas villkoren i följande ordning: i första hand anslutningsavtalet och dess bilagor, därefter dessa villkor och till sist Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för tjänster.

Om Abonnenten inte är fastighetens ägare skall han, när Bolaget anser detta påkallat, skaffa ägarens skriftliga medgivande till ingående av anslutningsavtal.

Med fastighetsnät avses Objektets centralantennät, separata parallellnät eller del av dessa. Dessa villkor gäller endast det fastighetsnät som ansluts till kabelnätet, om inte annat har överenskommits skriftligt.

Bolaget tillhandahåller sina tjänster endast i de lägenheter som anslutits till kabelnätet, och endast de i avtalet nämnda lägenheterna får ta emot dessa tjänster. Abonnenten är skyldig att informera Bolaget om nya anslutna lägenheter som kommit till hans kännedom. Försummelse av informationsskyldigheten ikläder Abonnenten skyldigheten att till Bolaget erlägga avgifterna för de nya anslutna lägenheterna i efterskott.

Bolaget har rätt att i det till kabelnätet anslutna fastighetsnätet förmedla tjänster som hör till dess serviceurval i frekvensområdet 5 – 862 MHz utan störning från Abonnentens övriga verksamhet.

Programföretagen och andra producenter av innehåll svarar för kanalernas innehåll. Innehållet kan ändras eller avbrytas av orsaker oberoende av Företaget eller om kabelnätets struktur och verksamhet kräver det. Företaget strävar till att på förhand och på det sätt det anser vara bäst informera sina kunder om ändringar i tjänsterna inom sitt verkningsområde.

2. Byggande av kabelnät

Bolaget bygger i Objektet anslutningen till kabelnätet och installerar matningskabeln och vid behov förstärkare och stjärnpunkten. Nätet byggs på så sätt att det inte medför onödiga olägenheter för Objektet.

Stjärnpunkten är fastighetsnätets matningspunkt med det stjärnformiga fastighetsnätets fördelningar, förgreningar och förstärkare. Stjärnpunkten placeras i regel i Objektets teleapparatrum.

Parterna kommer överens om att kabelnätets kablar placeras på sätt som är ändamålsenligt för båda parter.

Bolaget svarar för grävning och täckning av behövliga jordkabeldiken och för reparation av beläggningar i områden utanför Objektets tomt, om annat inte har avtalats skriftligt.

3. Anslutning av Objektet

Bolaget svarar för anslutningen av fastighetsnätet till kabelnätet.

Med anslutningstidpunkt menas den tidpunkt då Bolaget är färdigt att förmedla kabelnätets tjänster med anslutningskabel till Objektets fastighetsnät och det anslutningsklara fastighetsnätet kopplas till anslutningskabeln.

Avtalsparterna kommer tillsammans överens om den uppskattade anslutningstidpunkten. Objektets fastighetsnät bör vara klart vid anslutningstidpunkten.

Om den uppskattade anslutningstidpunkten förändras, skall Bolaget meddela Abonnenten om detta och samtidigt ange dröjsmålets orsak och den uppskattade nya leveranstiden.

Abonnenten svarar för att Bolaget får i sitt bruk (t.ex. i förstärkarecentralen) ett protokoll, som entreprenören med sin underteckning förstärkt, över granskningen av fastighetsnätet. Som bilaga till protokollet bör finnas ritning över fastighetsnätet (antennritning), var det framkommer fastighetsnätets struktur med komponenter, samt protokoll över mätning (protokoll över brusmätning), var det framkommer fastighetsnätets prestationsförmåga.

I andra än nybyggen svarar Abonnenten för att Objektets fastighetsnät är i det skick som avtalet förutsätter på anslutningstidpunkten, t.ex. genom en konditionsgranskning eller annat motsvarande.
Abonnenten är skyldig att se till att Objektets fastighetsnät samt annan utrustning som är kopplade till fastighetsnätet är i funktionsdugligt skick innan Objektet ansluts.

Abonnenten ser till att Bolaget utan ersättning har fritt tillträde till de lokaler där anslutningsarbetet och underhålls- samt servicearbeten utförs och i mån av möjlighet också till lägenheterna.

Abonnenten är skyldig att se till att Objektets fastighetsnät och annan utrustning som Abonnenten svarar för är i avtalsenligt skick, förutsätter minst Ketju 800 eller Tähti 800 definiering, innan Objektet ansluts.

Om anslutningen av Objektet fördröjs på grund av en orsak som Abonnenten svarar för eller som inte faller under Bolagets ansvar, börjar Abonnentens betalningsskyldighet i alla fall vid den överenskomna tidpunkten.

4. Abonnentens rättigheter och skyldigheter

Abonnenten förbinder sig att svara för att dess till kabelnätet anslutna fastighetsnät hålls i avtalsenligt skick.

Abonnenten sörjer på sin bekostnad för fastighetsnätets reparation, ombyggnad eller nybyggnad. Abonnenten skall för dessa arbeten anlita Bolaget eller en annan entreprenör som Kommunikationsverket har auktoriserat för sagda arbeten.

Vid reparations- och ombyggnadsarbeten skall iakttas myndigheternas bestämmelser, Finlands Standardiseringsförbund rf:s standarder, tillverkarnas installationsanvisningar och Bolagets särskilda anvisningar.

Abonnenten ansvarar för underhåll och service på Objektets fastighetsnät.

Abonnenten överlåter gratis den behövliga elströmmen från Objektets elnät till de förstärkarcentraler som behövs i Objektet, samt till förstärkare, strömkällor och belysning som finns i förstärkarcentralen. Abonnenten bör även bygga elnät och eventuell jordning för fastighetsnätets utrustning.

Abonnenten ser till att Bolaget utan ersättning har fritt tillträde till de lokaler där underhålls- och servicearbetena utförs.

Abonnenten har rätt att överlåta sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter på Objektets nya ägare eller innehavare under förutsättning att den till vilken överlåtelsen sker skriftligt förbinder sig att iaktta Abonnentens skyldigheter och att Bolaget har fått en utredning om överlåtelsen och om att dess tillgodohavanden har betalats. Abonnenten informerar Bolaget om saken skriftligt i god tid före överlåtelsen. För överlåtelsen uppbärs en inskrivningsavgift enligt gällande prislista.

Abonnenten svarar för att fastighetsnätet eller del därav och de apparater och anslutningsledningar som kopplats till distributionsnätet i lägenheterna inte stör kabelnätets tjänster eller radio- eller annan telekommunikation.

Abonnenten skall utan dröjsmål skriftligt informera Bolaget om byte av disponent och om förändringar i faktureringsadress, ägandeförhållanden, fastighets- och kunduppgifter och antalet lägenheter.

5. Bolagets rättigheter och skyldigheter

Bolaget sörjer för sin i avtalet avsedda verksamhet och vinnlägger sig om att upprätthålla en så god och störningsfri tjänst som möjligt. Vid fel skrider Bolaget till effektiva åtgärder för att reparera sitt nät.

Bolaget tillhandahåller såväl de tjänster som lagstiftningen påbjuder som andra tjänster som vid envar tidpunkt hör till Bolagets serviceurval.

Bolaget svarar för underhållet och servicen av det kabelnät som det besitter.

Bolaget har rätt att i Objektet utan ersättning bygga och underhålla behövliga delar av kabelnätet. Dessa kan vid behov utökas eller ändras, om kabelnätets drift, service eller utbyggnad påkallar detta.

Bolaget har rätt att via Objektet bygga kabelnät till andra fastigheter eller motsvarande ställen i det fall att det är ändamålsenligt att intilliggande eller annan närbelägen fastighet eller motsvarande ställe på detta sätt ansluts till kabelnätet. Bolaget svarar för de kostnader som åtgärder av detta slag medför.

Bolaget förbinder sig att på Abonnentens uppdrag lokalisera och reparera fel i Objektets fastighetsnät som anslutits till kabelnätet. Bolaget har rätt att om det så önskar anlita underleverantörer. För arbete och reservdelar som använts för detta ändamål faktureras Abonnenten separat. För reparationsbehov som överskrider det sedvanliga ger Bolaget en kostnadsberäkning.

Servicearbeten utförs under Bolagets ordinarie arbetstid. Brådskande reparationer av det till kabelnätet anslutna fastighetsnätet och provisorisk avhjälpning av störningar sköts i mån av möjlighet omedelbart.

Bolagets på avtalet baserade skyldigheter gäller inte de apparater och anslutningsledningar som i lägenheterna anslutits till fastighetsnätet. De förutsätts vara i vederbörligt skick. Bolaget svarar inte för störningar som beror på felaktiga eller bristfälliga apparater eller anslutningsledningar eller för att de eventuellt förhindrar användningen och inte heller för kostnaderna för deras reparation.

Bolaget har rätt att utan att häva avtalet utan ersättningsskyldighet koppla bort ett felaktigt eller bristfälligt fastighetsnät eller del därav från kabelnätet, om felet eller bristen i betydande grad stör fastighetsnätets funktion eller funktionen av kabelnätet utanför fastighetsnätet eller radio- eller annan telekommunikation och Abonnenten trots anmärkning inte har skridit till åtgärder i saken. I brådskande fall har Bolaget rätt att koppla bort fastighetsnätet eller del därav från kabelnätet utan förhandsanmälan.

Bolaget har rätt att på tredje part överlåta sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter. Bolaget informerar Abonnenten skriftligt om detta i god tid före överlåtelsen.

Bolaget har också efter avtalets utgång rätt att utan ersättning underhålla de delar av kabelnätet som under avtalets giltighetstid har placerats i Objektet.

6. Ägandeförhållande

Objektets fastighetsnät är Abonnentens egendom. Objektets aktiva komponenter såsom t.ex. husets individuella fördelningsförstärkare och eventuell annan i anslutningsavtalet nämnd utrustning är Bolagets egendom, om inte annat har överenskommits skriftligt.

Ägandegränsen går vid ingången i husets individuella fördelningsförstärkare, om inte annat har överenskommit skriftligt mellan parterna. I Objekt utan fördelningsförstärkare (småhus) går ägandegränsen vid ingången av lägenhetsnätets anslutningsdosa, t.ex. vid förgreningens eller fördelningens ingång, om annat inte har överenskommits skriftligt mellan parterna.

7. Avgifter

7.1 Anslutningsavgift
Abonnenten erlägger till Bolaget en anslutningsavgift enligt antalet anslutna lägenheter eller enligt en annan överenskommen betalningsgrund. Om betalningsgrunden förändras, har Bolaget rätt att höja anslutningsavgiften i motsvarande mån.

Kostnadsförändringar som beror på lagstiftning och vilkas grund har uppkommit efter lämnande av den till avtal ledande offerten eller efter undertecknande av avtal och före anslutningstidpunkten eller vilka inte har kunnat beaktas när offerten lämnades eller avtalet ingicks och som direkt och i väsentlig grad påverkar det avtalsenliga arbetet, skall tas i beaktande som en faktor som höjer eller sänker anslutningsavgiften, om någondera av parterna till den andra parten framlägger ett krav om detta inom två (2) månader från den tidpunkt då ifrågavarande bestämmelse trädde i kraft.

Betalningstiden för anslutningsavgiften är minst fjorton (14) dagar från anslutningstidpunkten. Med anslutningstidpunkt avses den tidpunkt då det avtalsenliga arbetet är slutfört och Bolaget är färdigt att tillhandahålla tjänster i de lägenheter som kopplats till Objektets fastighetsnät.

7.2 Grundavgift
Abonnenten skall regelbundet betala en på antalet anslutna lägenheter eller på en annan betalningsgrund baserad grundavgift för anslutning till kabelnätet. Abonnenten är skyldig att betala grundavgift från anslutningsdagen. Bolaget har rätt att årligen granska grundavgiften så att den motsvarar dess kostnadsutveckling. Om betalningsgrunden förändras, har Bolaget rätt att ändra grundavgiften i motsvarande mån.

Om inte annat har överenskommits skriftligt betalas grundavgiften i 6 månaders perioder i förskott mot räkning. Betalningstiden för grundavgiften är fjorton (14) dagar från räkningens datum.

7.3 Övriga betalningsvillkor
Anmärkning mot räkning skall göras före förfallodagen. Råder oenighet om räkningen, skall den ostridiga delen av räkningen betalas senast på räkningens förfallodag.

Dröjsmålsränta uppbärs enligt räntelagen, om inte annat har angivits på räkningen eller på annat sätt avtalats skriftligt. Abonnenten är skyldig att betala avgifter för handläggning och indrivning av Bolagets tillgodohavanden.

Den bortkoppling som nämns i de punkter i avtalet som gäller hävning av avtal häver inte skyldigheten att betala de avgifter som nämns i gällande avtal. För öppning av stängd tjänst utgår avgift enligt prislistan.

8. Ansvarsbegränsningar

Bolaget svarar endast för sådana fel som beror på Bolagets vållade avtalsbrott. Bolagets ansvar för direkta skador är begränsat till högst den avgift som Bolaget uppburit för tjänsten och till den del som motsvarar felet.

Bolaget är inte skyldigt att ersätta indirekta skador. Med indirekta skador avses bl.a.:

• utebliven inkomst eller vinst
• förkommen eller försenad information
• följderna av ovanstående samt de skadestånd som Abonnenten eventuellt har betalat till tredje part.

Indirekta skador ersätts inte heller i det fall att Bolaget har uppgett eller försäkrat att tjänsten har en viss egenskap eller prestationsnivå.

Om iakttagande av ett avtalsvillkor förhindras eller fördröjs av ett oöverstigligt hinder, befrias avtalsparten från att iaktta avtalsvillkoret under den tid hindret kvarstår. Med oöverstigligt hinder avses

• krig
• tvångsrekvisition eller beslagtagande för offentligt behov
• import- eller exportförbud
• arbetskonflikt
• naturfenomen, åska, storm, eld
• av utomstående orsakad kabelskada eller motsvarande
• översvämning eller vattenskada
• överspänning från elnätet
• avbrott i leveranser av energi eller annan väsentligt viktig förnödenhet
• en sådan av tredje part beroende orsak som avtalsparterna inte rår över eller
• annan orsak som parterna vid ingåendet av avtalet inte har kunnat ta i beaktande eller kunnat förhindra eller
övervinna verkningarna av.

Om hinder och dess upphörande skall den andra parten i mån av möjlighet informeras omedelbart.

9. Ändring av avtal

Bolaget har rätt att ändra dessa avtalsvillkor. Bolaget informerar Abonnenten skriftligt om ändringar på förhand på det sätt som Bolaget finner bäst. Om Abonnenten inte godkänner ändringarna, har han rätt att inom tre (3) månader efter att ha fått kännedom om en väsentlig förändring skriftligt säga upp avtalet att upphöra efter uppsägningstiden.

10. Avtalets giltighetstid och övriga villkor

Avtalet gäller från undertecknandet tills vidare. Avtalet upphör nio (9) månader efter att det har sagts upp skriftligt. Avtalet kan inte sägas upp delvis, t.ex. för enskilda lägenheter.

Om Abonnenten säger upp avtalet före anslutning, upphör avtalet omedelbart utan uppsägningstid. Härvid skall Abonnenten dock betala anslutningsavgiften, om Abonnenten inte har vägande skäl till uppsägningen. Som vägande skäl anses utöver vad som nämns senare i punkterna om hävning av avtal också annat motsvarande skäl.

När anslutning har skett är Abonnenten alltid skyldig att betala anslutningsavgiften.

Om betalningen av de ostridiga avgifter som Abonnenten enligt avtalet skall erlägga fördröjs fjorton (14) dagar över förfallodagen och betalning inte sker inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan, har Bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet häva avtalet eller koppla bort Objektets fastighetsnät eller del därav från kabelnätet.

Om
• fel eller brist i fastighetsnätet eller i en del därav eller
• en annan apparat eller anslutningsledning som kopplats till fastighetsnätet eller som påverkar detta och som
Abonnenten svarar för eller det sätt på vilket fastighetsnätet används medför oskäliga olägenheter eller störningar
• i kabelnätet utanför Objektets fastighetsnät, i Objektets fastighetsnät eller i del därav
• i Bolagets utrustning
• i ett allmänt eller i tredje parts radio- eller annat telekommunikationsnät eller
• för deras drift eller användare, har Bolaget efter att skriftligt ha meddelat om saken rätt att utan
ersättningsskyldighet häva avtalet eller koppla bort Objektets fastighetsnät eller del därav från kabelnätet.

I brådskande fall har Bolaget rätt att koppla bort fastighetsnätet eller del därav från kabelnätet utan förhandsanmälan.

Om
• det är nödvändigt att koppla bort Objektets fastighetsnät eller del därav från kabelnätet för att trygga den telekommunikation som allmän ordning och säkerhet kräver
• den tjänst som Bolaget via kabelnätet tillhandahåller uppenbarligen används för verksamhet som strider mot avtalet, lagstiftning eller god sed eller
• om Abonnenten har försatts i likvidation, sökt företagssanering eller försatts i konkurs eller har konstaterats vara oförmögen att betala, har Bolaget rätt att efter att ha meddelat om saken skriftligt utan ersättningsskyldighet häva avtalet eller koppla bort Objektets fastighetsnät eller del därav från kabelnätet.

11. Biläggande av meningsskiljaktigheter

Av avtalet härrörande meningsskiljaktigheter skall i första hand biläggas genom förhandlingar.

Meningsskiljaktigheter som inte kan biläggas genom förhandlingar kan hänföras till underrätten på Abonnentens hemort för avgörande.

I händelse av meningsskiljaktighet om textens tolkning och innehåll skall den finska versionen vara avgörande.