KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Pargas Telefon Ab:s specialvillkor för Partel IPTV

Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter.
De finskspråkiga villkoren är de egentliga villkoren. Om det förekommer skillnader mellan villkoren är det de finskspråkiga som gäller.

1. Tillämpning

1.1. Dessa specialvillkor gäller mellan Pargas Telefon Ab (Säljaren) och fysisk person (Kunden) avseende tillhandahållande av TV-tjänster enligt vad som närmare framgår nedan. Avtalet mellan Pargas Telefon Ab och Kunden om Tjänsten (”Avtalet”) består utöver dessa särskilda villkor även av Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter, Beställningsvillkoren liksom vid tid gällande prislista. Gällande allmänna avtalsvillkor finns att ta del av på Pargas Telefon Ab:s hemsida (www.partel.fi)

1.2. De definitioner av ord och begrepp som använts i allmänna villkoren, ska tillämpas även i dessa särskilda villkor

2. Tjänsten

2.1. Tjänsten ger Kunden tillgång till valda digitala tv-tjänster (t.ex. överföring av tv-program och tillhandahållande av interaktiva filmtjänster)

2.2. Inkoppling och användning av Tjänsten sker antingen via det fysiska nät som förbinder den nätanslutningspunkt där Kunden ska använda tjänsten med ett allmänt tillgängligt fast telenät (”Accessnät”) eller via fastighetsnät/bredbandsnät installerat i den fastighet där Kunden ska använda Tjänsten (”Fastighetsnät”).

3. Abonnemangsperiod och uppsägning

3.1. Tjänsten faktureras per hel påbörjad kalendermånad. Tjänsten har ingen övrig bindnings- eller uppsägningstid.

3.2. Tilläggspaketen kan ha tjänstespecifika bindnings- eller uppsägningstider. Dessa finns angivna vid beställning av respektive Tilläggspaket.

3.3. Hyrfilm via boxen debiteras per film och dygn och har ingen abonnemangsperiod.

3.4. Övriga interaktiva tjänster har normalt ingen abonnemangsperiod, men när en sådan finns så är abonnemangstiden och uppsägningstiden samma som grundtjänsten.

4. Förutsättningar För att kunna beställa Tjänsten, samt Ångerveckor

4.1. Grundförutsättningen för att kunna beställa Tjänsten är att Kundens hushåll är anslutet med ett bredbandsabonnemang från Pargas Telefon Ab, samt att detta abonnemang har tillräcklig datahastighet för att TV- signaler ska kunna levereras störningsfritt till bredbandsabonnemanget.

4.2. Grundförutsättningarna för att få abonnemanget skall kontrolleras av säljaren vid beställningstillfället. Denna kontroll är preliminär och ingen garanti för att Tjänsten fungerar felfritt på kundens bredbandsabonnemang.

4.3. För att kunna använda Tjänsten måste kunden anskaffa en digitalbox som är anvisad och registrerad av Pargas Telefon Ab. Det går inte att ansluta boxar från andra tillverkare eller försäljare såvida dessa boxar inte är på förhand godkända och registrerade av Pargas Telefon Ab.

4.4. Om kunden inte är nöjd med Tjänstens kvalitet kan abonnemanget sägas upp inom 14 dagar från beställningsdatum. (”Ångerveckor”). Pargas Telefon Ab återbetalar då debiterade start- och månadsavgifter, samt avgiften för godkänd digitalbox. Återbetalning förutsätter att digitalboxen återlämnas i oskadat skick samt i originalförpackning.

5. Användning av tjänsterna

5.1 Kunden skall använda abonnemanget och dess tjänster i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som Kunden får från Pargas Telefon Ab.

5.2 Kunden får inte kopiera, sälja vidare eller på annan sätt använda av Avtalet omfattade TV-program eller videofilmer kommersiellt eller på något annat sätt som kränker andras rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

5.3. Kunden eller utrustningen, programvaran eller systemet som kunden använder får inte orsaka fel eller störningar hos Pargas Telefon Ab. Om nämnda fel, störningar eller belastning förekommer är kunden skyldig att på egen bekostnad och utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felet, störningen eller belastningen.

5.4. Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen, internationella avtal och eventuell annan lagstiftning. En tredje part innehar upphovsrätten och övriga rättigheter till innehållet. Säljaren har rätt att anonymt samla in tittarinformation angående Tjänstens innehåll för att utveckla tjänsten och för marknadsföringsändamål. Säljaren svarar inte för innehållet, tillgång på innehåll eller ändringar i innehållet. Om inga andra skriftliga överenskommelser finns tillämpas på innehållet i första hand villkor från den som innehar rättigheterna till innehållet.

6. Utrustning

6.1 För att få tillgång till de tjänster som omfattas av abonnemangsvillkoren skall en digitalbox installeras i anslutning till Kundens TV på installationsadressen.

6.2. Önskar Kunden att få tillgång till tjänsterna på flera olika TV- apparater skall en digitalbox installeras för varje TV. En förutsättning för all kunna ansluta flera boxar på ett abonnemang är att bredbandsanslutningen har tillräcklig hastighet för att klara flera samtidiga TV-strömmar. Detta skall kontrolleras av Pargas Telefon Ab innan flera boxar anskaffas och kopplas in av Kunden.

6.3 Digitalboxen levereras med de garantier som boxens producent eller leverantör erbjudit.

6.4. Pargas Telefon Ab uppdaterar kontinuerligt programvaran i de anslutna digitalboxarna, varför boxen måste hållas ansluten till bredbandsabonnemanget för att kunna ta del av de senaste programvaru-uppdateringarna.

6.5 Vid överlåtelse av digitalbox till tredje part skall kunden meddela Pargas Telefon Ab detta så att rätt kunduppgifter ansluts till boxen. Pargas Telefon Ab ansvarar ej för kostnader som eventuellt kan uppstå om kunden förbiser meddelande till Pargas Telefon Ab vid dylik situation.

7. Specialvillkor angående nätverkslagring

7.1 En Kund kan använda nätverkslagring endast i syfte att spela in material för privat bruk. Kunden kan dock inte göra permanenta inspelningar med nätverkslagringen. Pargas Telefon Ab har rätt att ändra nätverkslagringens egenskaper, såsom tillgängligt diskutrymme, inspelningsbara kanaler samt utgångstid för nätverkslagrat material. Ändringar i utgångsdatum inverkar dock inte på de utgångsdatum kunden redan ställt in för nätverkslagrat material. Pargas Telefon Ab ansvarar inte för förvaringen av inspelat material eller misslyckade inspelningar. Kunden kan använda nätverkslagring och se på inspelat material så länge Kunden har ett gällande Tjänsteavtal med Pargas Telefon Ab.

8. Personuppgifter

8.1. Pargas Telefon Ab kan själva eller via ombud rikta marknadsföring och erbjudanden till Kunden såvida Kunden inte specifikt undanbett sig detta.

8.2. Pargas Telefon Ab sänder nyheter och meddelanden om ändringar gällande Tjänsten till den e-postadress som kunden har uppgett till Pargas Telefon Ab vid beställningen av Tjänsten.

9. Säkerhet

9.1. Utskickad PIN-kod för att ta del av debiterbara tjänster i samband med abonnemanget skall beaktas som en värdehandling och därmed är det på kundens ansvar att förvara PIN-koden och eventuella lösenordet på ett säkert sätt.

9.2. Kunden är ansvarig för kostnader som påförs Kundens faktura som en följd av tredje mans användning av Kundens PIN-kod.

10. Betalning och prislista

10.1. Betalning sker i enlighet med aktuell prislista för löpande abonnemang, samt enligt prislista vid beställningstillfället för tidsbundna abonnemang och/eller tjänster.

10.2. Om Kunden anser att kostnader som påförts Kundens konto är felaktiga eller inte korrekta skall Kunden kontakta Pargas Telefon Ab om detta utan dröjsmål.

11. Att begränsa eller avbryta tillgången

11.1. Säljaren har rätt att utan att höra kunden avbryta tillgången till Tjänsten eller begränsa tillgången, om det är nödvändigt för att (a) utveckla, underhålla, justera, testa eller uppdatera Tjänsten; (b) säkerställa att Tjänsten eller datakommunikationsnätet fungerar utan störningar; (c) se över datasäkerhet eller datasekretess; (d) förhindra brott mot lag, myndighetsbestämmelse, god sed, upphovsrätt eller annan rättighet eller säkerställa att dessa följs; eller (e) annan motsvarande orsak. Säljaren strävar efter att göra ett avbrott eller en begränsning som avses i punkt a vid en tidpunkt som orsakar så lite olägenheter som möjligt för kunden samt att informera om avbrottet i förväg i anslutning till Tjänsten eller på annat ändamålsenligt sätt. Säljaren informerar om övriga avbrott eller begränsningar i anslutning till Tjänsten eller på annat ändamålsenligt sätt utan obefogade dröjsmål.

11.2. Säljaren har rätt att utan att höra kunden spärra kundens tillgång på Tjänsten eller begränsa tillgången om kunden (a) konstaterats betalningsoförmögen; (b) inte betalat en faktura som förfallit inom 14 dagar efter att en betalningsuppmaning sänts; (c) uppenbarligen i onödan eller på osedvanligt sätt belastar Tjänsten eller datakommunikationsnätet; (d) uppenbarligen orsakar störningar eller annan olägenhet i Tjänsten eller datakommunikationsnätet eller för övriga kunder eller annan tredje part; (e) uppenbarligen är ett hot mot dataskydd eller datasekretess; (f) uppenbarligen bryter mot lag, myndighetsbestämmelse, god sed, upphovsrätt eller andra rättigheter; (g) inte följer kundavtalet eller givna direktiv; eller (h) annan motsvarande orsak. Säljaren meddelar kunden utan dröjsmål via sms, e-post eller på annat ändamålsenligt sätt att tillgången spärrats eller begränsats.

12. Ansvarsbegränsningar

12.1. Säljaren är skyldig att ersätta Kunden direkt skada som uppstått på grund av säljarens avtalsförseelse. Om kunden fått gottgörelse eller annan ersättning på grund av avtalsförseelsen är säljaren skyldig att ersätta skadan endast till den del skadan överstiger gottgörelsen eller annan ersättning.

12.2. Om en skada hotar eller inträffar ska kunden vidta åtgärder för att hindra eller avgränsa skadan vilka skäligen kan krävas av denne. Om kunden inte vidtar nämnda åtgärder svarar inte säljaren för den del av skadan vilken kunnat undvikas utan kundens försummelse.

12.3. Säljaren ansvarar inte för indirekta skador. Som indirekt skada anses till exempel utebliven användarnytta eller inkomstbortfall.

12.4. Säljaren ansvarar inte för dröjsmål, skador eller kostnader som uppstått på grund av (a) att kunden uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter; (b) kundens eller en tredje parts agerande eller försummelse; (c) utrustning, programvara, system eller annat som kunden eller en tredje part ansvarar för; (d) innehållet; (e) tjänst eller material från tredje part; (f) agerande som strider mot lag, myndighetsbestämmelse, god sed, kundavtal eller givna anvisningar; (g) sedvanliga fel, störningar, brister eller avbrott i Tjänsten; (h) övriga mindre fel, störningar eller brister i Tjänsten vilka inte väsentligt påverkar användningen av Tjänsten; (i) överbelastningsattack, dataintrång, datavirus, sabotageprogram eller annan cyberattack; eller G) besvär som orsakats av en skadehändelse.

12.5. Säljarens totala ersättningsansvar för alla skador och kostnader kan omfatta högst den månadsavgift som tas ut för Tjänsten vid tidpunkten för en avtalsförseelse. Eventuell gottgörelse inräknad, eller om månadsavgift saknas, annan grundavgift för faktureringsperioden vilken till sin storlek motsvarar månadsavgiften.

12.6. Ersättning ska krävas av säljaren inom en skälig tid från att kunden märkt grunden till ersättningen eller borde ha märkt den. En skälig tid är högst tre månader från att kunden märkt grunden till ersättningen eller borde ha märkt den.

 13. Ändring av utbud m.m.

13.1 Pargas Telefon Ab strävar efter att löpande förbättra och uppdatera Tjänsten för att skapa bästa möjliga upplevelse för Kunden. Pargas Telefon Ab samarbetar därvid med olika underleverantörer, som i förhållande till Pargas Telefon Ab bl.a. kontrollerar det innehåll som överförs genom Tjänsten.

13.2 Det sagda innebär att Tjänstens antal, typ, utbud och innehåll m.m. kan komma att ändras över tid. Sådana ändringar kan avse t.ex. kanalutbud, kanalinnehåll och interaktiva tjänster.

13.3 Ändring av kanalutbud ska meddelas Kunden via e-post, sms, post eller genom publicering via hemsida (www.partel.fi), senast fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft. Om ändringen föranleds av omständighet utanför Pargas Telefon Ab:s kontroll får kortare varsel dock förekomma. Om särskilda omständigheter föreligger får ändringen meddelas i efterhand. Med ”särskilda omständigheter” avses bl.a. myndighetsbeslut, ändring av lag eller annan författning, fel på teknisk utrustning och ändring eller upphörande av avtal.