KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för företag och samfund

1 Allmänt

Dessa villkor gäller för leveranser av Pargas Telefon Ab:s, senare teleföretagets, tjänster till företags- och sammanslutningskunder (kunden), om inte annat avtalats särskilt. Därutöver tillämpas eventuella specialvillkor för respektive tjänst.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även för utrustning.

2 Definitioner

Med kund avses en juridisk person som har ingått abonnemangsavtal om användning av en tjänst eller den juridiska person som rättigheterna och skyldigheterna enligt abonnemangsavtalet har övergått till enligt dessa villkor. Med kund avses i tillämpliga delar även användaren av tjänsten.

Med abonnent avses en juridisk person som har ingått avtal med teleföretaget om leverans av en tjänst.

Med användare avses en juridisk eller fysisk person som använder kommunikationstjänster eller andra än kommunikationstjänster utan att nödvändigtvis vara abonnent på dessa tjänster.

Med tjänster (tjänst) avses i avtalsvillkoren befintliga tjänster i teleföretagets aktuella sortiment, såsom telefon-, mobiltelefon-, data- eller internetabonnemang, överföring av tal och data, televisionstjänster, lagringstjänster, säkerhetstjänster och alarmöverförings- och

samtalsförmedlingstjänster. Beteckningen ”tjänst” används även som en gemensam nämnare för de beteckningar som används i dessa villkor, till exempel abonnemang eller kommunikationstjänster.

Med abonnemang avses en anslutningspunkt eller gränspunkt för att ansluta det inomhusnät eller den teleterminalapparat eller dylika som kunden ansvarar för till kommunikationsnätet så att kunden kan använda tjänsterna. Med abonnemang avses i dessa villkor till exempel bredbandsabonnemang till internet, ISDN-abonnemang och telefonabonnemang. Med abonnemang avses även abonnemang i det fasta telefonnätet.

Med abonnemang i det fasta telefonnätet avses ett fast abonnemang som kunden/användaren använder för att kunna överföra tal och data med till exempel en hastighet som är betydligt lägre än den uppkopplingshastighet som bredbandet möjliggör. Med abonnemang i det fasta telefonnätet avses inte här till exempel ISDN-abonnemang, bredbandsabonnemang till internet eller andra motsvarande abonnemang.

Med abonnemangsavtal avses ett avtal om ett abonnemang mellan kunden och teleföretaget.

Med kommunikationstjänst avses meddelandeöverföring i det kommunikationsnät som teleföretaget använder. Till kommunikationstjänster hör bland annat överföring av tal och data samt tillhörande kundservice- och stödfunktioner.

Med andra än kommunikationstjänster avses andra tjänster än kommunikationstjänster, till exempel innehållstjänster eller andra mervärdestjänster som levereras av tredje part.

3 Ingående av avtal

Teleföretaget och kunden ingår ett skriftligt avtal om tjänsten när de undertecknar avtalet eller när teleföretaget bekräftar ordern till exempel i form av ett textmeddelande eller via e-post.

När avtalet ingås har teleföretaget rätt att kontrollera alla nödvändiga kreditupplysningar med sammanslutningar som registrerar kreditupplysningar. När avtalet ingås har teleföretaget rätt att kräva en säkerhet eller ett förskott enligt punkt 8 i dessa villkor under de förutsättningar som nämns i punkten. Säkerheten eller förskottet kan vara en förutsättning för att avtal ska kunna ingås. Teleföretaget har utöver förskottet eller säkerheten också rätt att ställa en kreditgräns som förutsättning för att avtal ska kunna ingås.

För det förskott eller den säkerhet som krävs när avtalet ingås och för dess behandling gäller i övrigt vad som anges nedan i punkt 8. 4 Leverans

4.1 Leverans, leveranstid och -plats

Teleföretaget levererar tjänsten på det sätt som det finner för gott i den beskaffenhet som parterna har avtalat om den aktuella tjänsten eller på annat sätt kommit överens om. Teleföretaget kan anlita underleverantörer. Teleföretaget har rätt att göra sådana ändringar i tjänsterna som fastställs nedan i punkt 17.

Tjänsten levereras senast på den avtalade leveransdagen eller innan den avtalade leveranstiden går ut. Om ingen särskild leveranstid har avtalats levererar teleföretaget tjänsten inom rimlig tid från det att avtalet ingåtts. Kunden bör alltid efter bästa förmåga medverka till leveransen av tjänsten.

Utrustningen levereras till den leveransplats som teleföretaget har angett. Om utrustningen skickas till en leveransplats som kunden har angett, debiteras kunden särskilt för transportkostnaderna om inte annat har avtalats. Om utrustningsleveransen omfattar installation, levereras utrustningen till den adress som kunden har angett. Teleföretaget har rätt att ta en avgift för installationen av utrustningen enligt prislistan, om inte annat har avtalats.

4.2 Förutsättningar för leverans

En förutsättning för leverans är att en orsak som beror på tredje part eller på annat än ett vanligt tekniskt hinder inte förhindrar leverans. Kunden svarar för att

 • det förskott eller den säkerhet som teleföretaget eventuellt har begärt har betalats eller ställts till teleföretaget
 • kunden i god tid innan leveransen inleds till teleföretaget lämnar nödvändiga uppgifter om ritningarna till det

verksamhetsställe som finns på den angivna leveransadressen, uppgifter om den utrustning som ska användas,

övriga uppgifter som behövs för leverans av tjänsten och uppgifter om ändringar i dessa

 • det kontinuerligt finns adekvat el- och inomhusnät på den leveransadress som kunden har angett, att näten uppfyller kraven i gällande föreskrifter, att den utrustning som ska användas i tjänsten och den utrustning som ska

anslutas till kommunikationsnätet uppfyller kraven på elsäkerhet och att utrustningen är i skick

 • kunden har försäkrat sig om att den utrustning eller programvara som används i tjänsten inte orsakar störningar

eller skada i teleföretagets nät eller för andra användare av nätet

 • kunden bereder teleföretaget obehindrat tillträde till leveransadressen för leverans och förberedande arbeten, och

att kundens representant vid behov är närvarande vid leveransen

 • kunden lämnar de uppgifter som behövs för genomförande av tjänsten och ser till att uppgifterna alltid är korrekta och tillräckliga
 • eventuella nödvändiga tillstånd eller samtycken och dylika av tredje parter fås utan oskäliga svårigheter eller genom vanliga ansökningsprocesser eller -förfaranden och att kunden står för de tilläggskostnader som detta medför.

Kunden står för de tilläggskostnader för leverans av tjänsten som kan uppstå till exempel på grund av avsides läge, svårtillgänglig terräng eller andra motsvarande omständigheter.

När avtalet ingås lämnar teleföretaget vid behov ytterligare uppgifter om de omständigheter som utgör en förutsättning för leverans och som kunden svarar för.

Kunden svarar under hela avtalsförhållandets lopp för de förutsättningar för leveransen som räknas upp i detta avsnitt. Kunden ska under hela avtalsförhållandets lopp också i övrigt efter bästa förmåga medverka till att avtalsskyldigheterna uppfylls av båda parterna.

4.3 Mottagning av leveransen

Kunden ska utan dröjsmål kontrollera att den levererade utrustningen eller tjänsten fungerar och vid behov utan dröjsmål tillställa teleföretaget en reklamation om den inte fungerar.

Kunden har tagit emot och godkänt leveransen på den av teleföretaget angivna leveransdagen, om

 • kunden har tagit i bruk tjänsten eller utrustningen, eller
 • kunden inte har gjort en reklamation om leveransen inom åtta (8) dagar efter den av teleföretaget angivna leveransdagen.

Teleföretaget ger nödvändiga bruksanvisningar i anslutning till leveransen. Avsaknad av bruksanvisningar eller smärre justerings- eller dylika behov betraktas inte som försenad eller felaktig leverans om bristen inte förhindrar användning av tjänsten eller utrustningen.

4.4 Begränsningar av innehållet i leveransen

Kunden godkänner att det kan förekomma kortvariga avbrott och störningar i tjänsten och att dessa inte betraktas som fel. I mobiltelefontjänsten har teleföretaget rätt att bestämma om täckningsområdet. Det kan uppkomma avbrott och störningar i täckningsområdet.

I leveranser av tjänster ingår inte leverans av utrustning eller programvara. I leveranser av utrustning ingår inte service eller underhåll. Om leveransen omfattar programvaruleveranser, ingår uppdateringar eller ändringar av dessa inte i leveransen. Leverans av tjänst omfattar inte arbeten på inomhusnätet. Undantag från ovanstående kan göras genom skriftligt avtal.

4.5 Nyttjanderätt till programvara och dokument

Teleföretaget beviljar kunden nyttjanderätten till de maskinläsbara versioner av programmen och de dokument som teleföretaget har levererat utifrån avtalet samt till det material eller den information som har getts för testning av tjänsten. Kunden kan utifrån nyttjanderätten endast använda programmen och dokumenten samt testmaterialet och -informationen enligt teleföretagets anvisningar och i omedelbar anslutning till användningen eller testningen av den aktuella tjänsten. Teleföretaget eller tredje part äger äganderätten och de immateriella rättigheterna till programvaran, dokumenten, testmaterialet och -informationen och de ändrade versionerna av dem. Kunden har inte utan skriftligt samtycke som teleföretaget har gett på förhand, rätt att kopiera, översätta eller ändra materialet, dokumenten eller programmen eller överlåta dem till tredje part. När nyttjanderätten upphör ska kunden på egen bekostnad lämna tillbaka eller på begäran av teleföretaget förstöra det ursprungliga materialet, kopiorna av materialet och dokumentationen som kunden förfogar över.

5 Användning av tjänsten

Kunden använder tjänsten på eget ansvar. Kunden svarar också för användningen av tjänsten och för att avtalsvillkoren iakttas även när denne har låtit någon annan använda tjänsten eller när någon annan än kunden har använt tjänsten. Kunden svarar för de programmeringar och inställningar av terminalutrustning, utrustning och dylika som kunden har gjort och som påverkar användningen av tjänsten samt för deras fortbestånd och bortkoppling. Kunden svarar själv för anskaffningen av ytterligare system för att säkra och skydda sin programvara, utrustning och dylikt. Teleföretaget kan leverera till exempel datasäkerhets-, lagrings- och andra skyddstjänster med särskilt avtal. Teleföretaget svarar inte för funktionen i datasäkerhets-, lagrings- eller skyddstjänsterna och inte heller för skador som förorsakas av att tjänsterna inte fungerar.

Kunden ska använda tjänsten så att användningssättet eller den utrustning eller programvara som används inte orsakar störningar för teleföretaget eller i teleföretagets nät eller i ett annat allmänt kommunikationsnät eller för andra användare av kommunikationsnätet eller tredje parter. Utrustning och programvara som orsakar störningar i nätet eller tjänsten ska omedelbart kopplas bort från nätet. Teleföretaget har rätt att koppla bort sådan utrustning eller programvara från nätet utan att höra kunden. Kunden svarar för att den utrustning som kunden använder alltid är godkänd och i skick och uppfyller kraven i föreskrifterna.

5.1 Begränsningar för användningen av tjänsten

Kunden får inte sälja vidare tjänster som teleföretaget har levererat utan skriftligt samtycke som teleföretaget har gett på förhand. Kunden får inte heller förmedla tredje parts trafik via tjänsten eller distribuera tjänsten till tredje parter utan skriftligt samtycke som teleföretaget har gett på förhand. Med tredje part avses här till exempel vem som helst som inte anses höra till samma samfund som kunden.

Teleföretaget har rätt att begränsa trafiken i sina telekommunikationsnät och även vidta andra nödvändiga åtgärder om detta är nödvändigt för att trygga trafiken i nätet och tjänsternas funktion.

6 Avbrott i användningen av tjänsten

Teleföretaget har på följande grunder rätt att omedelbart avbryta användningen av tjänsterna helt eller delvis:

 • för bygg- och underhållsarbeten i teleföretagets nät eller tjänst och för underhåll av nätets eller tjänstens funktion. Teleföretaget informerar om avbrotten på förhand om situationen rimligen tillåter detta.
 • användningen av en tjänst, programvara eller utrustning som kunden svarar för orsakar olägenheter eller störningar i teleföretagets nät eller tjänst eller användningen av dem, eller för andra användare, teleföretag eller andra tredje parter, eller kunden använder trots anmärkning utrustning eller programvara som inte är godkänd eller i skick.
 • kunden har varken betalat det förskott som teleföretaget har begärt eller ställt någon säkerhet.
 • kunden har trots betalningsanmodan inte betalat den förfallna fordran till det teleföretag som är avtalspart eller till ett annat teleföretag inom två (2) veckor efter att betalningsanmodan har skickats.
 • kunden har överskridit den avtalade kreditgränsen.
 • kunden har försatts i likvidation eller konkurs eller kunden har ansökt om offentlig stämning på sina borgenärer eller kunden har annars konstaterats vara insolvent.
 • det är befogade skäl att anta att tjänsten används i strid mot lag eller god sed eller så att det kränker tredje parts rättigheter.
 • kunden fullgör trots anmärkning inte sina avtalsenliga skyldigheter eller bryter mot dem.
 • den telekommunikation som allmän ordning och säkerhet kräver påkallar det.

Om kunden skaffar tjänsterna via en återförsäljare och återförsäljaren försummar att till teleföretaget betala de avgifter för mottagning av tjänster som återförsäljaren debiterat av kunden, har teleföretaget rätt att stänga de av kundens tjänster som återförsäljarens försummelse gäller. Teleföretaget ger kunden en föregående skriftlig varning om stängning.

Teleföretaget har på ovannämnda grunder även rätt att förhindra användning av ett annat teleföretags kommunikationstjänst på detta företags begäran, om detta företag för att kunna tillhandahålla kommunikationstjänster använder abonnemang som tillhandahålls av det teleföretag som är avtalspart, eller fakturerar tjänsterna via teleföretaget.

Kunden ska betala alla avtalsenliga avgifter, såsom grundavgifterna, trots att tjänsten har varit stängd eller användningen av tjänsten annars har varit avbruten.

Om kunden med teleföretagets samtycke har låtit någon annan använda tjänsten har teleföretaget rätt att informera användaren av tjänsten direkt om det planerade avbrottet.

Teleföretaget har rätt att ta ut en avgift enligt prislistan för att på nytt öppna en stängd tjänst.

7 Underhåll och service

Teleföretaget ombesörjer på det sätt som det finner för gott att dess nät och tjänster fungerar så att kunden kan använda den avtalade tjänsten. Av kunden beställda och i princip också alla andra reparations- och servicearbeten utförs vardagar (inte lördagar) klockan 8 − 16. Kunden godkänner att det då kan uppstå avbrott och störningar i tjänsten som inte anses utgöra fel eller dröjsmål. Kunden ska med de åtgärder som den anser vara nödvändiga förbereda sig för ovannämnda situationer.

Kunden har inte rätt att utan teleföretagets samtycke ändra, reparera eller underhålla abonnemanget eller andra tjänster som teleföretaget har levererat. Kunden svarar till exempel för inomhusnätet och teleterminalapparaterna och för sin övriga utrustning eftersom de inte hör till abonnemanget eller tjänsten, om inte annat har avtalats särskilt.

Tjänsten är tillgänglig för kunden enligt avtalet eller, om inte annat har avtalats, på det sätt som teleföretaget finner för gott.

8 Avgifter

Kunden är skyldig att till teleföretaget betala avtalade avgifter eller avgifter enligt gällande prislista för tjänsten enligt de faktureringsperioder som teleföretaget har fastställt. På priserna läggs gällande skatter och eventuella andra offentligrättsliga avgifter. Prislistan, varav avgifterna och deras struktur framgår, finns att tillgå vid teleföretaget. Avgifter kan tas ut i förskott eller i efterhand. Teleföretaget har dessutom rätt att ta ut avgifter för tjänsten för den tid då tjänsten inte har levererats av ett skäl som beror på kunden.

Räkningarna förfaller till betalning 14 dygn efter datumet i räkningen. På försenade belopp läggs en dröjsmålsränta enligt gällande räntelag eller en högre dröjsmålsränta än denna efter förfallodagen.

Kunden ska betala anmärkningsavgifterna och avgiften för skriftlig bekräftelse av betalningsplanen samt övriga indrivningskostnader. Om kunden inte har betalat förfallen räkning trots

betalningsanmodan och stängning av tjänsten, förfaller också alla andra ännu icke förfallna fordringar som faktureras för tjänsten till omedelbar betalning.

Teleföretaget har rätt att med mellanräkningar ta ut avgifter också för kortare perioder än den vanliga faktureringsperioden.

Teleföretaget lämnar på kundens begäran uppgifter om hur räkningen har sammanställts i den mån detta är tekniskt och lagstiftningsmässigt möjligt.

Teleföretaget har rätt att ta ut en avgift för samtalsspecifikationer enligt prislistan. En samtalsspecifikation ska beställas inom två (2) månader efter datumet i räkningen.

Anmärkningar mot räkningar ska göras skriftligt före förfallodagen. Den obestridliga delen av räkningen ska betalas trots anmärkningen. Beställning av samtalsspecifikationer eller dylika betraktas inte som anmärkning.

Abonnenten ansvarar för avgifter även om denne har låtit någon annan använda tjänsten eller någon annan än abonnenten har använt tjänsten. Till exempel anmälan om överlåtelse av abonnentens rättigheter påverkar inte kundens betalningsskyldighet gentemot teleföretaget.

Teleföretaget har rätt att kräva ett förskott eller en säkerhet av kunden både när avtalet ingås och senare. På förskottet eller säkerheten betalas ingen ränta. Teleföretaget har rätt att realisera erhållen säkerhet jämte kumulerad avkastning och det som tillkommit i stället för sådan egendom på det sätt som teleföretaget finner för gott som betalning för sina förfallna fordringar och indrivningskostnader. Kunden svarar för pantförvaltnings- och realiseringskostnaderna.

Teleföretaget har utöver förskott eller säkerhet också rätt att fastställa en kreditgräns som förutsättning för ingående av avtal.

Teleföretaget har rätt att ändra avgifterna och beräkningsgrunderna för dessa såsom nämns i punkt 17 om ändring av avtalsvillkor.

9 Immateriella rättigheter och utnyttjande av uppgifter

9.1 Kränkning av immateriella rättigheter

De immateriella rättigheter som hänför sig till teleföretagets tjänster och produkter tillhör teleföretaget.

Teleföretaget svarar för att de tjänster som teleföretaget har levererat när avtalet ingås inte kränker tredje parts immateriella rättigheter som gäller i Finland. Med immateriella rättigheter avses bland annat patent-, varumärkes- och upphovsrätter.

Teleföretaget är inte ansvarigt gentemot kunden för rättskränkningar som beror på att

 • tjänsten har ändrats av kunden eller av tredje part
 • tjänsten har använts för ändamål som den inte har konstruerats eller avsetts för
 • tjänsten används tillsammans med en produkt eller tjänst som tredje part har levererat eller som kunden själv framställt
 • tjänsten används i strid mot givna anvisningar.

9.2 Nyttjanderätt till tjänsten

Teleföretaget ger kunden nyttjanderätten till den avtalade tjänsten. Tjänsten och utrustning, programvara, dokument och annat material som med nyttjanderätt överlåtits tillsammans med tjänsten ska användas med iakttagande av teleföretagets eller tredje parts, till exempel programvaruägarens, anvisningar och endast för avtalat ändamål. Kunden har inte rätt att utan skriftligt tillstånd kopiera, översätta, ändra eller överlåta materialet eller tjänsten till någon annan, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

När nyttjanderätten upphör ska kunden på egen bekostnad lämna tillbaka eller på teleföretagets begäran förstöra det ursprungliga överlåtna materialet i kundens besittning samt de kopior som eventuellt framställts av materialet.

9.3 Material som erhållits via tjänsten

Teleföretaget svarar inte för material som kunden har skaffat via tjänsten, för dess funktion eller tillgänglighet eller för huruvida kunden har rätt att nyttja sagda material. Teleföretaget är inte ansvarigt om tredje part till sitt förfogande har skaffat det material som kunden har nyttjat inom tjänsten. Teleföretaget svarar inte för kundens åtgärder om denne till andra levererar eller förmedlar eller på något annat sätt gör tillgängligt material som kränker tredje parts rättigheter eller som strider mot lag eller god sed. Teleföretaget ansvarar inte till någon del för innehållet i den kommunikation som förmedlats med hjälp av eller via tjänsten.

9.4 Sekretess och nyttjande av rättigheter

Parterna kan inom ramen för avtalet av varandra erhålla kommersiella och tekniska uppgifter som hör till den andres affärshemligheter eller som denne har någon immateriell rättighet till. Till teleföretagets affärshemligheter hör allt utvecklingsmaterial och alla tillämpningar och slutresultat som hänför sig till avtals- och offerthandlingar och tjänster. Kunden har utan teleföretagets skriftliga samtycke inte rätt att nyttja de uppgifter som denne har fått i sin egen eller i sitt intresseområdes affärsverksamhet eller annan verksamhet. Till intresseområdet räknas bolag som hör till samma koncern som kunden och de personer med närstående och närstående bolag som hör till dess beslutsfattande organ. Kunden får inte röja uppgifter som denne har fått eller överlåta dem till utomstående. Endast de uppgifter som är nödvändiga för fullgörande av avtalet får användas. Detta villkor ska också iakttas när avtalet har upphört.

Teleföretaget har rätt att i sin affärsverksamhet fritt nyttja det telekommunikationskunnande som samlats under avtalsförhållandet, till exempel för utveckling av tjänster.

9.5 Identifieringsuppgifter

Teleföretaget har rätt att besluta om de användarkoder, adresser, nummer och andra motsvarande identifieringsuppgifter och koder som kunden får till sitt förfogande. Kunden ska omsorgsfullt förvara uppgifterna, så som användarkoderna och lösenorden.

Teleföretaget har rätt att ändra redan givna identifieringsuppgifter och koder om myndighetsbestämmelser eller omständigheter som beror på nätet, kunden, leveransen av tjänsten, sekretess eller andra motsvarande orsaker påkallar detta. Teleföretaget informerar om ändringar av uppgifterna senast två (2) månader på förhand, utom i det fall att ändringen beror på en omständighet som teleföretaget inte har kunnat beakta i ett så tidigt skede. Om ändring av kundens telefonnummer informerar teleföretaget dock senast sex (6) månader innan ändringen träder i kraft.

Teleföretaget har rätt att överlåta abonnemangets och tjänsternas anropsnummer, IP-adresser och motsvarande identifieringsuppgifter och koder till tredje part, om de inte har varit i kundens bruk under de sex (6) senaste månaderna. Kunden har inte rätt till identifieringsuppgifterna och koderna när avtalet har upphört.

9.6 Marknadsföring

Teleföretaget har rätt att till kunden skicka direktmarknadsföringsmeddelanden i elektronisk form, såsom e-post och textmeddelanden, och att nämna kundens namn vid marknadsföringen av sina tjänster, om inte kunden uttryckligen har förbjudit detta.

9.7 Kataloger

Teleföretaget har rätt att publicera kundens namn och adress och abonnemangets nummer i kataloger och nummerupplysningstjänster som framställs i tryckt eller elektronisk form eller på annat sätt.

Kunden har rätt att få annonser införda i katalogerna enligt villkoren och priserna för kataloger.

Kunden har rätt att förbjuda offentliggörande av sina egna uppgifter i kataloger och utlämnande av sådana uppgifter till nummerupplysningstjänster.

9.8 Behandling av kundens person- och identifieringsuppgifter

Teleföretaget har rätt att behandla kundens person- och identifieringsuppgifter och andra uppgifter och överlåta dem till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Till identifieringsuppgifter som förvaras och behandlas för faktureringen hör till exempel det påringande och det mottagande abonnemangets nummer, förbindelsens slag, längd och begynnelsetid samt andra liknande uppgifter, identifieringsuppgifter och koder, såsom användarkoder. För faktureringen kan identifieringsuppgifterna förvaras och behandlas så länge räkningen lagligen kan drivas in eller, om kunden har bestritt räkningen, tills tvisten har avgjorts eller bilagts.

Till identifieringsuppgifter som behandlas för det tekniska genomförandet och utvecklingen av tjänster hör till exempel teleterminalapparatens typ och placering, förbindelsens slag, längd och begynnelsetid samt andra liknande uppgifter, identifieringsuppgifter och koder, såsom användarkoder. För det tekniska genomförandet och utvecklingen av tjänster kan identifieringsuppgifterna behandlas under hela den tid avtalsförhållandet pågår.

Till identifieringsuppgifter som behandlas för marknadsföring hör till exempel teleterminalapparatens typ och placering, förbindelsens begynnelsetidpunkt och längd och andra liknande uppgifter. För marknadsföring kan identifieringsuppgifterna behandlas under hela den tid avtalsförhållandet pågår. För marknadsföring behandlas identifieringsuppgifterna endast med kundens samtycke.

Samtliga nämnda identifieringsuppgifter behandlas konfidentiellt och endast i behövlig omfattning och överlåts utanför teleföretaget endast i situationer där lagen tillåter eller förpliktar till detta.

Om kunden är en sammanslutningsabonnent som avses i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och om teleföretaget erbjuder kunden tjänsten och samtidigt behandlar sammanslutningsabonnentens eller användarens uppgifter och/eller meddelanden, är teleföretaget sammanslutningsabonnentens underleverantör. Kunden svarar för att denne har alla rättigheter och samtycken som behövs för behandling av uppgifter och/eller meddelanden (inklusive identifieringsuppgifter och personuppgifter) oberoende av om uppgifter och/eller meddelanden behandlas av kunden själv och/eller av teleföretaget på uppdrag av kunden. Kunden fungerar som registeransvarig i fråga om personuppgifter som behandlas och ger fullmakt för teleföretaget att som kundens underleverantör behandla personuppgifter i den omfattning som tjänsten förutsätter.

9.9 Identifiering av telefonnummer

Kunden har rätt att permanent eller per samtal förhindra visning av sitt abonnemangsnummer för mottagare av samtal. Dessutom kan kunden förhindra att abonnemangsnumren för inkommande samtal visas för kunden samt identifiering av det abonnemangsnummer till vilket inkommande samtal till abonnemanget har omstyrts.

Kunden kan också mot en i teleföretagets prislista angiven avgift förhindra, om det är tekniskt möjligt, mottagande av sådana inkommande samtal vilkas identifiering är förhindrad. 10 Dröjsmål

10.1 Kundens dröjsmål vid leverans

Om leveransen försenas av en orsak som kunden är ansvarig för (punkt 4.2 eller motsvarande orsak), börjar kundens skyldighet ändå att betala avgifter vid den överenskomna leveranstidpunkten.

Kunden ska ersätta de skador som dröjsmålet har vållat teleföretaget.

10.2 Teleföretagets dröjsmål

Om en engångsdebiterad leverans eller en del därav till följd av teleföretagets vårdslöshet försenas med mer än två (2) veckor och förseningen har orsakat kostnader för kunden betalar teleföretaget vite. Vitet är 0,5 % av priset på den försenade delen av leveransen och ska betalas för varje full vecka då leveransen har försenats, dock för högst fem veckor. Skyldigheten att betala leveranser som ska betalas i jämna månatliga belopp börjar på den realiserade leveransdagen. I detta fall betalas ett vite på 0,5 % av det månatliga beloppet på ovannämnda sätt. Andra ersättningar för dröjsmålet betalas inte.

Ersättning betalas inte för indirekta skador såsom utebliven vinst eller för skador som uppstått till följd av försening vid sändning eller mottagning av meddelanden.

Kunden är inte berättigad till vite om en motsvarande tjänst eller utrustning med kundens samtycke har levererats till kunden utan tilläggsavgift för den tid dröjsmålet varar.

Om dröjsmålet beror på en annan orsak än ett förvållat avtalsbrott som teleföretaget är ansvarigt för, till exempel på kundens driftmiljö, elnät eller utrustning, användningssätt eller någon annan omständighet som kunden är ansvarig för eller på oöverstigligt hinder, är teleföretaget inte ersättningsskyldigt. 11 Ansvar för fel

11.1 Avhjälpande av fel

Det anses ha uppstått ett fel i tjänsten om det i väsentlig mån avviker från de definierade egenskaperna i tjänstavtalet och denna avvikelse i väsentlig mån försvårar användningen av tjänsten.

Teleföretaget avhjälper de fel i tjänsten, leveransen, den levererade utrustningen eller det utförda arbetet som beror på ett förvållat avtalsbrott som teleföretaget är ansvarigt för under förutsättning att de omedelbart har reklamerats till teleföretaget. Teleföretaget svarar för reparationskostnaderna; några andra ersättningar betalas inte.

Teleföretaget är inte skyldigt att avhjälpa felet om felet har uppstått av en orsak som inte beror på teleföretaget, såsom felaktig användning av tjänsten eller vårdslöshet eller försummelse att iaktta anvisningarna för användning eller underhåll av tjänsten eller uppfylla miljökraven för tjänsten, eller på grund av utrustning, teleförbindelser, programvara eller inställningar som inte hör till tjänsten eller på grund av ändring, reparation, koppling eller tillbehör som någon annan än teleföretaget har gjort eller använt eller på tredje parts verksamhet.

Av teleföretaget levererad fast installerad utrustning repareras hos kunden. Annan utrustning ska kunden transportera till teleföretaget för reparation. Teleföretaget har i stället för att reparera rätt att byta ut eller uppdatera en till leveransen hörande tjänst, apparat eller programvara mot en funktionellt motsvarande, om en reparation medför oskäliga kostnader för teleföretaget. Kunden bör betala teleföretaget en skälig ersättning som motsvarar förbättringen av utrustningen eller tjänsten eller förlängningen av användningstiden.

11.2 Ersättningar

Om felet till följd av teleföretagets vållande inte har avhjälpts inom rimlig tid eller felet inte rimligen går att avhjälpa, ersätter teleföretaget kunden för de direkta, av kunden påvisade kostnader som har orsakats för denne till följd av fel som teleföretaget har vållat. Ersättningen är dock högst en månads månadsavgift för tjänsten eller, om någon annan avgift tas ut för tjänsten utifrån användningen, avgifter som har upplöpt en månad före skadan. Ersättningen för utrustningen är högst den avgift som bärs upp för utrustningen i den omfattning utrustningen berörs av felet, om den har betalats som engångsavgift. I fråga om maximiersättning för utrustning som hyrs eller som annars faktureras periodvis iakttas vad som ovan avtalas om sådana avgifter för tjänsten som grundar sig på månadsavgiften. I stället för att betala ersättning har teleföretaget rätt att rätta till felet i fullgörandet av avtalet. Eventuellt betalade standardersättningar och andra kompensationer dras av från ersättningsbeloppet.

Teleföretaget ersätter inte indirekta skador, såsom utebliven vinst eller skador som beror på att meddelanden försvunnit, försenats, förändrats eller förhindrats. Teleföretaget ersätter inte skadestånd som kunden eventuellt har betalat till tredje part. Ersättning betalas inte för en omständighet som inte hindrar användningen av tjänsten eller utrustningen.

Om felet eller skadan beror på någon annan orsak än ett förvållat avtalsbrott som teleföretaget är ansvarigt för, till exempel bristfälligt underhåll, kundens driftmiljö, elnät eller utrustning, användningssätt eller någon annan omständighet som kunden är ansvarig för, på kabelbrott orsakat av utomstående eller på tredje part, såsom andra teleföretag eller tjänstproducenter, är teleföretaget inte reparations- eller ersättningsskyldigt.

Kunden ska till teleföretaget betala de kostnader som utredningen och begränsningen av felet har medfört samt eventuella reparationskostnader och andra direkta skador, om felet beror på en omständighet som kunden är ansvarig för.

11.3 Preskription av krav

Fel ska reklameras omedelbart när det har upptäckts eller när det borde ha upptäckts. Om krav med anledning av dröjsmål eller fel inte har ställts på teleföretaget senast två månader efter leverans av utrustning eller utfört arbete eller, om det gäller leverans av en tjänst, efter leverans av ifrågavarande del av leveransen, har kunden inte längre rätt att av teleföretaget kräva reparation eller ersättning.

11.4 Kundens ersättningsskyldighet

Kunden ska ersätta skada eller annan ekonomisk förlust som orsakats för teleföretaget till följd av kundens avtalsbrott. Om en i samband med en tjänst använd utrustning eller programvara har orsakat störningar i telenätet eller för andra användare av nätet, ska den skada som dessa har lidit och kostnaderna för felsökning också ersättas.

12 Oöverstigligt hinder

Om ett oöverstigligt hinder förhindrar eller fördröjer iakttagandet av ett avtalsvillkor, befrias parten från både skyldigheten att iaktta avtalsvillkoret och ersättningsskyldigheten. Som oöverstigliga hinder betraktas krig, tvångsrekvisition eller beslag för offentligt behov, import- och exportförbud, vägran av exportlicens, arbetskonflikt, lagstiftning och myndighetsbestämmelser, naturfenomen såsom åska eller storm, eld, kabel- eller annan liknande skada som förorsakats av utomstående, översvämning och vattenskada, överspänning från elnät, avbrott i energidistributionen eller leveransen av annan väsentlig råvara, omständighet som beror på tredje part och som är oberoende av parterna eller något annat skäl som parten inte har kunnat beakta när avtalet ingicks och som parten inte har kunnat förhindra eller vars verkningar denne inte kan övervinna. Ovanstående iakttas också när ett oöverstigligt hinder drabbar teleföretagets underleverantör eller varuleverantör. Den andra parten ska omedelbart informeras om oöverstigligt hinder och dess upphörande. 13 Överföring och registrering av avtalet

13.1 Överföring av avtalet

Kunden har inte rätt att överföra avtalet på tredje part utan teleföretagets skriftliga samtycke.

Teleföretaget har rätt att överföra avtalet på tredje part.

Teleföretagets avtalsenliga fordringar kan också överföras på tredje part. Efter ett meddelande om överföring av fordringar kan betalningen giltigt erläggas endast till den som fordringarna har överförts till.

13.2 Överföring och registrering av abonnemangsavtalet

Kunden får överföra abonnemangsavtalet, om inte annat har avtalats. Avtalsförhållande och betalningsansvar mellan teleföretaget och den nya kunden uppstår inte förrän teleföretaget har registrerat den nya kunden. Tills dess ansvarar den föregående kunden för avgifter och skyldigheter.

Registrering förutsätter att

 • samtliga fordringar som teleföretaget har på den tidigare kunden har betalats eller en av teleföretaget godkänd säkerhet har ställts för betalning av dem
 • den nya kunden inte sedan tidigare står i skuld till teleföretaget eller till något annat teleföretag
 • den nya kunden inte är insolvent
 • den nya kunden på begäran erlägger förskottsbetalning eller ställer säkerhet
 • den nya kunden inte avsiktligt har förorsakat störningar eller skada i kommunikationsnätet eller för andra användare av nätet
 • den nya kunden företer anslutningens överlåtelsebevis 14 Avtalets upphörande

14.1 Uppsägning

Avtalet gäller en avtalad tid och fortsätter därefter att gälla ett år i sänder, om inte det sägs upp skriftligt senast tre (3) månader innan avtalsperioden löper ut. Ett avtal som har ingåtts tills vidare ska sägas upp skriftligt och upphör tre (3) månader efter utgången av uppsägningsmånaden om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Om ett visstidsavtal kan sägas upp eller hävas av kunden av tvingande lagstiftning (till exempel kommunikationsmarknadslag) mitt under avtalsperioden, är kunden emellertid skyldig betala de avtalsbaserade avgifterna till utgången av avtalsperioden. Avtalsbaserade avgifter kan vara bland annat månadsavgifter för tjänsterna och, om avgifterna även grundar sig på användningen, avgifter som bestäms utifrån genomsnittlig användning under tiden före avtalets upphörande.

14.2 Hävning

14.2.1 Hävning före leverans

Teleföretaget har rätt att vägra en redan avtalad leverans av ett abonnemang i det fasta telefonnätet till kunden, om

 • kunden har åtalats eller under det senaste året dömts för störning av telekommunikation med ett teleföretags abonnemang
 • kunden har obetalda, förfallna och obestridliga skulder för användning av ett abonnemang i ett teleföretags fasta telefonnät.

Teleföretaget har rätt att vägra en annan redan avtalad leverans av till kunden, om

 • kunden har betalningsstörningar eller kreditupplysningar om kunden inte finns att tillgå eller det föreligger en särskild orsak till detta som beror på någon annan motsvarande omständighet
 • kunden har försatts i konkurs eller likvidation
 • kunden inte har lämnat begärd säkerhet eller erlagt begärd förhandsbetalning
 • kunden har ansökt om offentlig stämning på sina borgenärer
 • kunden sedan gammalt står i skuld till teleföretaget eller till något annat teleföretag
 • kunden genom vårdslöshet har orsakat störningar i nätet eller för andra användare av nätet.

14.2.2 Hävning till följd av dröjsmål

Teleföretaget har rätt att häva avtalet på grund av kundens dröjsmål, om dröjsmålet har varat längre än två (2) månader.

Om ett dröjsmål genom teleföretagets vållande har varat längre än tre (3) månader, har kunden rätt att häva avtalet till den del tjänsten till följd av dröjsmålet inte kan tas i användning. Teleföretaget är inte skyldigt att på grund av hävningen ersätta kunden för några andra än de direkta skador som kunden kan påvisa att de beror på teleföretagets vållande och då högst upp till priset för den hävda delen av leveransen. Kunden har dock varken rätt att häva avtalet eller rätt till ersättningar, om kunden har erbjudits en motsvarande produkt för den tid dröjsmålet varar och kunden utan godtagbart skäl har vägrat att ta emot den.

14.2.3 Andra orsaker  

Teleföretaget har rätt att häva avtalet om användningen av tjänsten har varit avbruten över en månad av annan orsak än kundens begäran eller på grund av reparation av nätet eller om en myndighet har konstaterat att kunden uppsåtligen har förhindrat eller stört telekommunikationen eller datatrafiken.

Om den av teleföretaget levererade tjänsten kan kränka tredje parts immateriella rättigheter och kunden inte godkänner en närmast motsvarande tjänst i stället och en helt motsvarande tjänst inte till rimliga kostnader finns att tillgå, har teleföretaget rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Parterna har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om

 • fullföljande av avtalet har förhindrats av ett oöverstigligt hinder över sex (6) månader
 • endera parten har lagt ner sin verksamhet
 • endera parten har försatts i konkurs eller likvidation eller annars har konstaterats vara insolvent
 • endera parten ansöker om efterskänkning av sina skulder
 • endera parten annars i väsentlig mån bryter mot avtalsvillkoren.

Vid hävning upphör inte kundens skyldighet att betala avgifterna till utgången av avtalsperioden om inte hävningen beror på oöverstigligt hinder.

15 Återlämnande och -bäring när avtalet upphör

Av teleföretaget ägd utrustning och annan egendom som genom nyttjanderätt överlåtits till kundens förfogande för avtalets giltighetstid och dokument lagrade i skriftlig, elektronisk eller annan form ska återlämnas i det skick de var när de överläts till kunden, med beaktande av normalt slitage, till teleföretaget när det gällande avtalet om dem upphör. Teleföretaget har rätt att på kundens bekostnad vid behov sörja för behövlig bortkoppling, nedpackning och transport.

På avgifter som eventuellt ska betalas tillbaka betalas ingen ränta. Abonnemangsavgifter betalas inte tillbaka, om inte annat har avtalats skriftligt.

När avtalet upphör har teleföretaget rätt att kvitta sina fordringar mot eventuella avgifter som ska betalas tillbaka. 16 Tvister

Om en tvist inte kan biläggas genom förhandlingar avgörs den i tingsrätten på teleföretagets hemort.

17 Prioritetsordning mellan avtalsvillkor

Innehållet i avtalet bestäms av avtalet och dess bilagor. Annat material, till exempel marknadsföringsmaterial, utgör inte en del av avtalet. Om innehållet i avtalshandlingarna är motstridigt, är prioritetsordningen följande:

 • huvudavtalet och dess bilagor (till exempel tjänstbeskrivningarna) • de skriftliga specialvillkoren för tjänsten
 • dessa allmänna avtalsvillkor.

Ogiltigheten av ett visst avtalsvillkor medför inte att alla andra avtalsvillkor blir ogiltiga.

18 Giltighetstid och ändring av avtalsvillkor

Dessa villkor träder i kraft 01.03.2012 och gäller tills vidare. Villkoren gäller också för avtal som tidigare har ingåtts mellan teleföretaget och kunden. Villkoren ersätter tidigare allmänna avtalsvillkor för teleföretagets tjänster för företag.

18.1

Teleföretaget har rätt att ändra avgifter, deras beräkningsgrunder, avtalsvillkoren och tjänstens egenskaper.

18.2

Om produktionskostnaderna förändras till följd av lag, förordning, myndighetsbeslut eller annan motsvarande orsak, till exempel på grund av skatter eller andra offentligrättsliga avgifter, eller avgifternas struktur förändras till följd av andra liknande orsaker som påverkar prissättningen, kan avgifterna ändras i motsvarande mån. Om ändringar av avgifter och ändringar av avtalsvillkor som görs av liknande skäl informeras till exempel i samband med räkningen eller per e-post och de börjar gälla omedelbart.

18.3

Om höjningar av återkommande betalningar och ändringar av avtalsvillkor som görs på andra grunder än dem som nämns i föregående punkt informerar teleföretaget kunden till exempel i samband med räkningen eller per e-post, senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Under dessa 30 dagar har kunden rätt att säga upp avtalet för den tjänst eller utrustning som ändringen gäller att upphöra när ändringen träder i kraft.

Teleföretaget har rätt att ändra fortlöpande tjänster och sättet och metoderna att genomföra en tjänst och av vägande skäl lägga ned hela produktionen av tjänsten. Teleföretaget strävar till att detta orsakar minsta möjliga olägenheter för kunden. Teleföretaget svarar inte för de kostnader som ändringen eller nedläggningen eventuellt åsamkar kunden. Teleföretaget strävar till att meddela om nedläggningen av tjänsten två (2) månader på förhand. Om nedläggning av avgiftsfria mervärdestjänster som kunden själv kan programmera har teleföretaget endast skyldighet att meddela genom att upprätthålla en kontinuerligt uppdaterad förteckning över tjänstutbudet. Om väsentliga ändringar i det tekniska utförandet av tjänsten, som teleföretaget vet kan påverka användningen av kundens utrustning eller programvara, informerar teleföretaget kunden skriftligt inom rimlig tid på förhand.

19 Meddelanden

Kunden ska se till att teleföretaget har aktuella kontaktuppgifter om kunden och tredje part som kunden har överlåtit tjänsten till för användning. Teleföretaget har rätt att informera kunden om betalningsförsummelser och eventuella andra avtalsbrott som den som använder tjänsten gör sig skyldig till.

Den ena parten ska skicka meddelandena till den faktureringsadress, det faxnummer eller den epostadress som den andra parten senast har uppgivit.

I händelse av meningsskiljaktighet om textens tolkning och innehåll skall den finska versionen vara avgörande.