KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Giltig fr.o.m. 16.6.2008.

1. Allmänt

1.1 Tillämpningsområde

Dessa specialvillkor tillämpas på leveranser av Internetbaserade produkter och tjänster från Pargas Telefon Ab (i det  följande leverantören) till sådana konsument-, företags- och samfundskunder (i det följande kunden) som är  slutanvändare av produkterna och tjänsterna. Dessutom tillämpas leverantörens allmänna avtalsvillkor för tjänster till konsumenter eller företag och samfund enligt hurdant avtal kunden har ingått.

Om ovan nämnda villkor befinns vara motstridiga, tillämpas i första hand avtalet mellan leverantören och kunden och dess bilagor, dessa specialvillkor och i sista hand leverantörens allmänna avtalsvillkor för tjänster.

1.2 Objekt

Med Internetprodukter och -tjänster avses produkter och tjänster som leverantören tillhandahåller enligt sitt gällande  produkt- och servicesortiment, t.ex. Internetanslutningar och -tjänster.

Leverantören har rätt att med beaktande av den mycket snabba utvecklingen inom branschen ändra det sätt på vilket tjänsten genomförs ävensom tjänstens egenskaper. Om dessa ändringar kräver ändringar i den utrustning eller programvara som användningen av tjänsten förutsätter, skall kunden på egen bekostnad sörja för ändringarna.Leverantören vinnlägger sig om att informera kunden i skälig tid om ändringarna.

I leveransen av en produkt eller tjänst ingår inga teleterminalapparater och inte heller något inomhusnät, om inte  annat har avtalats.

2. Leverans

Leverantören öppnar tjänsten till kundens förfogande eller överlåter senast på utsatt tid till kunden de koder som behövs för användning av tjänsten.

3. Användning av tjänsten

3.1 Allmänt

Kunden skall iaktta avtalsvillkoren, god Internetsed och eventuellt givna anvisningar och till leverantören betala avgifterna för tjänsten enligt gällande prislista.

Kunden skall använda tjänsten på så sätt att leverantören eller tredje part inte åsamkas skada eller olägenhet.

3.2 Utrustning som behövs för användning av tjänsten

Om inte annat har avtalats, skaffar kunden på egen bekostnad all den utrustning som behövs för användning av tjänsten, bl.a. kundens dator, annan utrustning, programvara, anslutningar och förbindelser.

Leverantören svarar inte för funktionen av den utrustning som kunden själv har skaffat eller för dess kompatibilitet med tjänsten.

3.3 Ansvar för användningen

Kunden ansluter sitt informationssystem eller en del därav till tjänsten och använder tjänsten på eget ansvar.

Kunden är ansvarig för det material, såsom texter, program, uppgifter och beställningar, som han medelst tjänsten levererar till andra användare eller till leverantörens eller tredje parts server. Kunden svarar för att hans material inte kränker någon annans upphovsrätt eller industriella äganderätt, för dess lagenlighet och för de skador som materialet eventuellt orsakar.

Leverantören övervakar inte innehållet i det levererade eller mottagna materialet och svarar inte för materialets innehåll, funktion eller tillgänglighet. Om medelst den tjänst som kunden använder har levererats eller mottagits material som strider mot lag eller myndighetsbestämmelser, god sed eller upphovsrätt eller industriell äganderätt, har leverantören rätt att avlägsna materialet eller förhindra dess användning.

3.4 Brytning av förbindelse

Kunden svarar för att telekommunikationsförbindelsen mellan kunden och tjänsten vid behov bryts efter användning. Kunden svarar för de kostnader som följer av att förbindelsen inte har brutits.

3.5 Användning av tjänsten för egen verksamhet

Kunden får inte utnyttja tjänsten som en del av sin egen tjänst eller produkt och inte heller utan leverantörens skriftliga  tillstånd vidaresälja de tjänster som han har köpt.

Kunden får inte förmedla tredje parts trafik till tjänsten via sin anslutning eller distribuera tjänsten till utomstående utan att först ha överenskommit skriftligt om detta med leverantören.

4. Koder och dataskydd

4.1 Koder

De koder som leverantören överlåter till kundens förfogande, t.ex. användarkoder, lösenord och nummer, förblir i leverantörens ägo, och kunden har inga rättigheter till dem när avtalet har upphört.

4.2 Domännamn

Kunden svarar för att det domännamn som kunden eller leverantören för kunden har sökt inte kränker någon annans  skyddade namn eller märke och att det inte innehåller kränkande uttryck eller uttryck som uppmanar till brottslig  verksamhet. Kunden svarar för anskaffningen av behövliga utredningar (bl.a. en utredning om att det sökta domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller märke) före ansökan om domännamnet. Kunden svarar för den avgift som utgår för behandling av ansökan om domännamn vid Kommunikationsverket.

Om ansökan om domännamn inte uppfyller lagens om domännamn villkor gällande sökanden, formen och innehållet, förfaller ansökan och kunden förlorar den ansökningsavgift han erlagt. Enligt lagen om domännamn är det också möjligt att avstänga eller återkalla domännamnet, om det domännamn som kunden har sökt exempelvis kränker  någon annans skyddade namn eller märke.

4.3 Dataskydd

Kunden skall uppbevara sina koder omsorgsfullt så att de inte kommer till tredje parts kännedom. Kunden skall omedelbart informera leverantören i det fall att hans koder kommit till utomståendes kännedom. Kunden svarar för de skador som användningen av tjänsten med hjälp av hans koder har givit upphov till samt för de kostnader som byte av koderna medför.

Kunden svarar själv för skyddet av den utrustning, det informationssystem och det lokalnät eller motsvarande ADB-nät som användningen av tjänsten förutsätter och för graden av skydd samt för anslutningens dataskydd och för de skyddsmekanismer som skyddet omfattar. Kunden svarar för följderna av ett otillräckligt skydd, t.ex. de skador som orsakats av ADB-virus som avsiktligt eller av vållande införts i kommunikationsnätet, även de skador som drabbat leverantören eller tredje part.

5. Användning av de identifieringsuppgifter som uppstått i samband med produktionen av tjänsten

Kunden ger leverantören rätt att i överensstämmelse med gällande lagstiftning marknadsföra Finnet förbundet rf:s ordinarie medlemsföretags och deras intresse- och dotterbolags tjänster och med dem direkt förknippade tjänster med hjälp av de identifieringsuppgifter som uppstått i samband med produktionen av den tjänst som avses i detta avtal.

Leverantören har rätt att i detta syfte utarbeta en s.k. användarprofil av kunden. Kunden har rätt att förbjuda användningen av identifieringsuppgifterna genom att informera leverantören om detta.

6. Service, reparationer och ändringar

Leverantören har rätt att i sitt informationsnät göra eller låta göra installations-, service- och ändringsarbeten. Leverantören är inte ansvarig om den utrustning eller det informationssystem som användningen av tjänsten förutsätter till följd av dessa arbeten måste justeras eller på annat sätt modifieras eller om de inte längre räcker till för tjänsten eller om andra påföljder uppstår i den utrustning eller det informationssystem som användningen av tjänsten förutsätter.

Om kunden till leverantören anmäler ett fel i tjänsten eller i leverantörens kommunikationsnät som senare visar sig vara orsakat av kundens utrustning eller informationssystem, är kunden skyldig att ersätta leverantören för dennes utgifter.

7. Avbrott i användningen av tjänsten

Leverantören har rätt att utan kundens samtycke tillfälligt avbryta trafiken i kommunikationsnätet och leveransen av tjänsten, om detta är nödvändigt t.ex.

• på grund av installations-, ändrings- eller servicearbeten på tjänsten eller kommunikationsnätet,
• för att trygga telekommunikationen eller
• om lagstiftning, förordningar, myndigheternas bestämmelser, direktiv eller utlåtanden eller de främsta
branschorganisationernas rekommendationer påkallar detta.

Leverantören vinnlägger sig om att avbrottet inte blir långvarigt och att det medför minsta möjliga olägenhet. Leverantören informerar kunden i mån av möjlighet på förhand om avbrott. Leverantören är inte ansvarig för den olägenhet som åtgärderna orsakar. Inga ersättningar betalas för avbrott.

Leverantören har rätt att utan förhandsanmälan utan dröjsmål avbryta och omedelbart förhindra sådan användning av tjänsten och därmed förknippad telekommunikation och att avlägsna sådant material som myndighet, tredje part eller leverantören på goda grunder anser strida mot god sed eller lagbestämmelser.

Leverantören har rätt att avbryta användningen av tjänsten, om kunden trots betalningsanmodan underlåtit att betala en förfallen räkning. Leverantören har rätt att debitera en i prislistan angiven avgift för uppkoppling av en avbruten tjänst.

8. Ansvar för fel samt skadeståndsansvar

8.1 Leverantörens ansvar

Leverantören svarar endast för sådana fel som beror på leverantörens förvållade avtalsbrott. I första hand reparerar leverantören fel och om detta inte utan svårigheter låter sig göra, svarar leverantören för de direkta skador som kunden till följd av felet har lidit. Leverantörens ansvar är dock alltid begränsat till ett belopp som motsvarar de för tjänsten debiterade fasta månadsavgifterna för högst en (1) månad.

Om endast en del av tjänsten till följd av leverantörens vållande är bristfällig, är skadeståndsansvaret begränsat till ett belopp som motsvarar avgifterna för en (1) månad för ifrågavarande del av tjänsten. Leverantören svarar inte för indirekta skador och betalar inte heller några andra ersättningar.

8.2 Fall då leverantören inte är ansvarig

Leverantören är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador eller olägenheter som beror bl.a. på följande:
• tjänsten motsvarar inte kundens behov eller målsättning,
• störningar, olovligt bruk, försök till olovligt bruk eller annat motsvarande agerande via tjänsten, Internet eller något annat informations- eller kommunikationsnät som kundens eller tredje parts informationssystem utsätts för,
• eventuella kostnader och ersättningar som följer av kundens eller en annan användares vårdslöshet, försummelse
eller avtalsbrott eller av att kunden inte har fullgjort avtalet,
• brott mot förordning eller internationellt eller nationellt avtal i samband med användningen av tjänsten,
• information förändras, går förlorad eller fördröjs i samband med användningen av tjänsten,
• avbrott eller störningar i kommunikationsnätets funktion
• åtgärder som lagstiftning, förordningar, myndigheternas bestämmelser, direktiv eller utlåtanden eller de främsta branschorganisationernas rekommendationer påkallar.

8.3 Kundens ansvar

Om kunden använder eller tillåter någon annan använda tjänsten i strid mot lag eller god sed och detta skadar leverantören, svarar kunden för den skada som leverantören har lidit. Kunden svarar för de skador han åsamkat leverantören, den utrustning och programvara som leverantören använder, kommunikationsnätet och dess andra användare. Kunden skall ersätta leverantören för de kostnader som denne eventuellt måste betala till tredje part på grund av kundens åtgärder eller på grund av fel eller störningar i kundens utrustning eller på grund av att kundens utrustning inte är kompatibel med leverantörens nät.

Om tredje part inleder en rättegång mot leverantören eller skrider till andra åtgärder mot leverantören till följd av kundens agerande, svarar kunden för de kostnader som detta åsamkar leverantören.

Om leverantören av skäl som beror på kunden blir skadeståndsskyldig gentemot tredje part, är kunden skyldig att ersätta leverantören för skadan.

9. Upphörande av avtal

9.1 Uppsägning

9.1.1 Uppsägningstid

Avtalet gäller en överenskommen tid eller tills vidare. Ett avtal som gäller tills vidare skall sägas upp skriftligt, och det upphör en (1) månad efter uppsägningen.

9.1.2 Uppsägning med omedelbar verkan

Leverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart, om ett fortsatt avtal skulle medföra oskälig olägenhet för leverantören eller om produktionen av tjänsten medför oskäliga kostnader för leverantören.

9.1.3 Återbetalning av förhandsbetalningar

Om leverantören säger upp avtalet, återbetalas det på förhand betalade priset för den uteblivna tjänsten i pengar utan ränta eller också används beloppet till täckning av den betalningsskyldighet som eventuellt uppstått till följd av att kunden brutit mot avtalsvillkoren. Om kunden säger upp avtalet, återbetalas inte det på förhand betalade priset för den uteblivna tjänsten om inte leverantören anser det skäligt. Anslutningsavgiften återbetalas inte.

9.2 Hävning av avtal

Leverantören har rätt att häva avtalet att upphöra omedelbart, om användningen av tjänsten till följd av
betalningsförsummelse har varit avbruten över en (1) månad eller om kunden annars i väsentlig grad har brutit mot avtalsvillkoren. Avtalsbrottet anses väsentligt, om kunden
• trots påminnelse inte fullgör sina avtalsenliga förpliktelser,
• har ådömts affärsverksamhetsförbud, försatts i konkurs, trätt i likvidation eller annars konstaterats vara oförmögen
att betala eller har förverkat eller underlåtit att skaffa behövliga myndighets- eller andra tillstånd för tjänsten,
• stör annan telekommunikation eller andra användare t.ex. genom spamming,
• använder eller tillåter att tjänsten används i strid mot lag och god sed, eller
• förmedlar tredje parts trafik.

Leverantören har rätt att häva avtalet att upphöra omedelbart, om kundens anslutning, vars uppkoppling
tillhandahållandet av tjänsten förutsätter, stängs.

10. Avtalsvillkorens giltighetstid och ändring av avtalsvillkor

Dessa vilkor, som träder i kraft 16.6.2008 och gäller tills vidade, tillämpas också på avtal som har slutits tidigare mellan leverantören och kunden. Dessa villkor ersätter leverantörens specialvillkor för Internettjänster som trädde i kraft 1.1.2005.

Leverantören har rätt att vid behov ändra dessa villkor och tjänstens innehåll samt de avgifter som utgår för tjänsten. Leverantören bör informera kunden om väsentliga ändringar senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Leverantören svarar inte för de kostnader som ändringarna åsamkar kunden.

11. Leverantörens meddelanden till kunden

11.1 Meddelandesätt

Leverantörens meddelanden kan tillställas kunden antingen per post, per fax, medelst webbsidorna eller per e-post. Meddelande som skickats per e-post eller medelst webbsidorna anses vara framme vid den tidpunkt då den apparat som mottagaren använder inom den tjänst som avses i detta avtal har tagit emot det meddelande som den andra parten har skickat till e-postadressen eller webbadressen i ifrågavarande system.

11.2 Förändringar i kontaktuppgifterna

Kundens namn och gatu-, post- och e-postadress ävensom uppgifterna om den kontaktperson som eventuellt representerar kunden skall alltid vara i leverantörens kännedom.