KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Giltig fr.o.m. 1.3.2011.

”Villkoren på finska är primära. Om det finns motstridigheter mellan dessa villkor och villkoren på finska, tillämpas villkoren på finska.”

1. Tillämpning av avtalsvillkoren och begrepp

1.1 Begrepp

Leverantör
• ett lokalt telefonbolag som erbjuder TV-tjänster och/eller utrustning eller ett kabel-tv-bolag som helt eller delvis ägs av ett telefonbolag. Uppgifterna om Leverantören anges i leveransavtalet.

Kund
• Konsumentkund som beställer TV-tjänster och/eller utrustning i huvudsak för annat syfte än den näringsverksamhet kunden idkar.

Utrustning
• Digitaladapter, Tittarkort och övrig utrustning som Leverantören hyr ut åt kunden.

Tittarkort
• Det kort (som installeras i digitaladapter eller annan terminal) som Leverantören hyr ut åt kunden och som är avsett för kodning av digitala betal-tv-tjänster eller andra krypterade tjänster.

Tjänster
• De innehålls- och utrustningstjänster samt övriga tjänster som Leverantören erbjuder kunden och som kunden beställer av Leverantören.

Innehållstjänst
•Utbudet av program, kanaler, kanalpaket och andra innehållstjänster som Leverantören tillhandahåller i ett masskommunikationsnät.
•En innehållstjänst som Leverantören erbjuder och som kan bestå t.ex. av ett enskilt program, en kanal, ett kanalpaket eller annan motsvarande innehållstjänst. Innehållstjänster är även textning av ett program, kodning av ett program, en kanal eller ett kanalpaket samt avkodning av dessa med ett Tittarkort, samt informationssamhällets tjänster, som inte i sin helhet eller i huvudsak består av förmedling av signaler i ett nät. För att kunna använda en avgiftsbelagd och/eller krypterad innehållstjänst måste kunden beställa ett avkodningssystem (såsom Tittarkort) av Leverantören.

Avtal
• Avtalets innehåll definieras av leveransavtalet och dess bilagor, exempelvis avtalsvillkor och servicebeskrivningar.

Leveransavtal
• Ett avtal mellan kunden och Leverantören i vilket de tjänster som kunden beställer. De allmänna avtalsvillkoren för Leverantörens tjänster och dessa avtalsvillkor är en väsentlig del av leveransavtalet.

Avtalsvillkor
• De allmänna avtalsvillkoren för de tjänster som Leverantören tillhandahåller samt dessa särskilda avtalsvillkor.

Nät
• Det kommunikationsnät i vilket Leverantören erbjuder tjänsterna.

1.2 Tillämpningsområde

Dessa avtalsvillkor tillämpas då kunden beställer en tjänst och hyr Utrustning, om inte annat har överenskommits. Utöver dessa villkor tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för Leverantörens tjänster för privatkunder. Om avtalshandlingarna till innehållet är inbördes motstridiga är prioritetsordningen följande:

• leveransavtalet och dess bilagor (såsom servicebeskrivningar),
• dessa särskilda avtalsvillkor,
• de allmänna avtalsvillkoren för Leverantörens tjänster.

Att något avtalsvillkor är ogiltigt medför inte att alla andra avtalsvillkor är ogiltiga.

2. Ingående av avtal

Ett avtal uppstår när parterna undertecknar ett leveransavtal eller när Leverantören har godkänt kundens beställning. Ett avtal kan även uppstå när kunden börjar använda tjänsterna på ett sätt som Leverantören godkänner eller när kunden betalar fakturan på den tjänst som kunden har beställt – beroende på vilket som sker först. Om Leverantören kräver förhandsbetalning eller en säkerhet av kunden, krävs dessutom att förhandsbetalningen eller säkerheten kommit in till Leverantören innan avtal uppstår.

3. Leverans, installation och användning av tjänsterna

3.1 Leverans av tjänsterna

En tjänst kan bl.a. levereras genom att kunden erhåller de behörighetskoder som berättigar till användning av tjänsten. Tjänsterna kan tas i bruk under den tid som anges för respektive tjänst, eller om inget annat meddelas, inom en rimlig tid från leveransen. Leverans och användning av tjänsterna förutsätter att kunden själv har stått för installationen och funktionen av de egna anläggningarna och utfört övriga åtgärder som ankommer på kunden.

3.2 Installation och användning av tjänsterna samt utrustning

Kunden ansvarar för installationen av tjänsterna och utrustningen samt för att installationsmiljön fungerar.

Utrustningen ska installeras på den adress som anges i leveransavtalet. Vid installationen och användningen av utrustningen ska bruksanvisningen och eventuella särskilda instruktioner från Leverantören följas.

Tjänsterna och Utrustningen är kundspecifika och får inte lånas ut, hyras ut, pantsättas, förmedlas eller på annat sätt överlåtas till tredje part eller användas på annat sätt i strid med avtalet. Med tredje part avses här en person som inte anses bo i samma hushåll som kunden. Kunden har inte heller rätt att lagra, visa offentligt, förmedla, vidaresända eller använda tjänsterna eller genom dem ta emot innehåll på annat sätt än inom ramen för detta avtal och lagen om upphovsrätt. Kunden får inte använda tjänsterna på ett sätt som kränker Leverantörens eller tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter.

4. Tjänsternas funktionalitet och ändringar i tjänsterna

4.1 Allmän funktionalitet

Leverantören producerar tjänsterna på det sätt Leverantören finner bäst och tjänsternas innehåll och funktionalitet fastställs separat för varje tjänst. Leverantören ansvarar i enlighet med avtalet för tjänsternas funktionalitet i nätet fram till husförstärkaren eller husfördelaren i kundens bostadsbolag. Leverantören korrigerar eventuella störningar och avbrott som faller inom Leverantörens ansvarsområde så snabbt som möjligt under Leverantörens normala arbetstid. Leverantören ansvarar inte för bostadsbolagets interna nät eller lägenhetens interna nät inklusive kopplingskablar.

4.2 Ändringar i tjänsterna

Leverantören strävar efter att utveckla tjänsterna och se till att tjänsterna fungerar så störningsfritt som möjligt. Leverantören har rätt att göra ändringar som påverkar tjänsterna, eller tillhörande teknik, innehåll eller användning. Leverantören har även rätt att uppdatera programvarorna till utrustningen via nätet. Kunden förbinder sig att inte avbryta uppdateringsåtgärderna. Om ändringarna förutsätter att ändringar görs i kundens utrustning eller programvaror eller förutsätter att kunden vidtar andra åtgärder strävar Leverantören efter att informera om ändringarna i god tid i förväg. Om kundens utrustning eller programvarornas tekniska utrustning måste justeras eller anpassas till följd av ändringarna eller om den tekniska nivån på kundens utrustning eller programvaror efter ändringarna inte längre är tillräcklig för användande av tjänsterna, ansvarar kunden på egen bekostnad för de ändringar som måste göras i kundens utrustning och programvaror.

Programbolagen och övriga betal-tv-producenter eller innehållsproducenter av andra tjänster ansvarar för innehållet i sina tjänster. Tjänsterna och/eller deras innehåll kan ändras eller avbrytas eller avslutas bl.a. på grund av att programbolagens verksamhet eller de tjänster de erbjuder upphör eller p.g.a. att satellitens eller satellitsignalens frekvens ändras. Med anledning av detta förbehåller sig Leverantören rätt att ändra, etablera och avsluta tjänster på det sätt som Leverantören anser lämpligast. Leverantören strävar efter att skriftligen eller på annat ändamålsenligt sätt informera kunden i förväg om eventuella serviceändringar som väsentligt påverkar den tjänst som kunden har beställt.

5. Utrustning

5.1 Mottagare som kunden hyr av leverantören

Om kunden har hyrt en mottagare av Leverantören, överlämnar Leverantören i kundens besittning en digital mottagare, till vilken bland annat anses höra en fjärrkonstroll, 1 st. scart-anslutningskabel, en antennanslutningskabel och en strömkabel. Mottagaren ägs av Leverantören. Innehav av mottagaren förpliktigar kunden att betala gällande avtalsenlig hyra för utrustningen.

Kunden sörjer själv för hämtning och installation av mottagaren. Kunden är skyldig att vid behov utföra eventuella program- och utrustningsuppdateringar enligt instruktioner som distribueras via nätet. Kunden ansvarar för att mottagaren förvaras och används omsorgsfullt, i enlighet med eventuella anvisningar från Leverantören eller utrustningstillverkaren.

Kunden har inte rätt att öppna mottagaren eller på annat sätt ändra dess inställningar. Kunden är ansvarig om mottagaren försvinner eller skadas. I detta fall är kunden skyldig att ersätta mottagaren enligt det värde den har vid den gällande tidpunkten. Kunden står själv för byte av batterier till fjärrkontrollen. Mottagaren får endast underhållas av Leverantören eller av ett av leverantören auktoriserat serviceställe.

Leverantören har av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl eller andra vägande skäl – och under förutsättning att den nya mottagaren möjliggör mottagning av de tjänster som kunden beställt – rätt att begära att kunden returnerar den mottagare som kunden hyrt av Leverantören så att mottagaren kan bytas ut. Om det förekommer brister eller störningar i en mottagare som kunden hyrt av Leverantören, eller om mottagaren går sönder eller försvinner, skall kunden underrätta Leverantörens kundtjänst om detta utan dröjsmål och på Leverantörens begäran returnera mottagaren. Om kunden kan visa att orsaken till att mottagaren gått sönder inte är felaktig användning eller hantering av mottagaren, kundens försumlighet, ett olycksfall som drabbat mottagaren eller någon annan orsak som kunden ansvarar för, byter Leverantören ut den trasiga utrustningen avgiftsfritt.
Leverantören är inte ansvarig om mottagaren inte fungerar tillsammans med en viss tv-apparat eller utrustningshelhet. Leverantören är inte heller ansvarig för störningar som orsakas av kundens övriga apparater eller av förhållanden som Leverantören inte kan påverka.

Kunden har inte rätt att sälja, låna ut, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt överlåta utrustningen till tredje part. Om mottagaren utmäts, beläggs med kvarstad eller försäljnings- eller skingringsförbud ska kunden genast underrätta myndigheten om Leverantörens äganderätt till mottagaren och på allt sätt skydda Leverantörens intresse. Om en åtgärd av ovannämnda slag hotar eller redan har verkställts ska kunden utan dröjsmål meddela Leverantören om detta. Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för de kostnader som orsakas Leverantören när denne bevarar sina rättigheter och för den skada som uppstått.

5.2 Kundens egen mottagare

Om Leverantören inte godkänner kundens mottagare för mottagning av tjänsterna och Leverantören inte har testat mottagarens kompatibilitet kan Leverantören inte garantera kunden alla tjänster som avtalet omfattar eller att tjänsterna är tekniskt störningsfria till exempel i samband med uppdatering av Tittarkortet eller mottagaren. Oberoende av det faktum att kundens egen mottagare inte godkänns av Leverantören, är ett ingånget avtal bindande för kunden.
Kunden ansvarar för att kundens mottagare lämpar sig för mottagning av tjänsterna i Leverantörens nät, samt för att mottagaren inte skadar eller stör Leverantörens verksamhet eller annan trafik i nätet. Om utrustning och programvaror orsakar störningar måste dessa omedelbart kopplas loss från nätet.

6. Tittarkort

6.1 Överlåtelse och användning av Tittarkort

För mottagning av krypterade programtjänster behövs ett avgiftsbelagt Tittarkort. När kunden slutit ett avtal med Leverantören får kunden ett Tittarkort till sitt förfogande. För Tittarkort debiteras den gällande avgiften i enlighet med prislistan. Leverantören är kortets ägare, och efter att avtalet upphört ska kunden återlämna kortet till Leverantören. Leverantören har rätt att byta ut eller göra ändringar i Tittarkortet t.ex. av tekniska orsaker. Kunden ansvarar för att Tittarkortet hanteras varsamt, i enlighet med eventuella anvisningar från Leverantören. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Leverantören eventuella fel i kortet och om kortet försvinner. I så fall kan kunden byta ut kortet i Leverantörens kundtjänst. Kunden är ansvarig om kortet skadas, förstörs eller förkommer.

Leverantören har rätt att fakturera kunden för ett nytt kort enligt den gällande prislistan. Om kunden kan visa att orsaken till att kortet har skadats, förstörts eller försvunnit inte är felaktig användning eller hantering av kortet, kundens försumlighet, ett olycksfall som drabbat kortet eller någon annan orsak som kunden ansvarar för, byter Leverantören ut Tittarkortet avgiftsfritt.

6.2 Överlåtelse av Tittarkort

Kunden har inte rätt att sälja, låna ut, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt överlåta Tittarkortet till tredje part. Om Tittarkortet utmäts eller beläggs med kvarstad eller försäljnings- eller skingringsförbud ska kunden genast underrätta myndigheten om Leverantörens äganderätt till Tittarkortet och på allt sätt skydda Leverantörens intresse. Om en åtgärd av ovannämnda slag hotar eller redan har verkställts ska kunden utan dröjsmål meddela Leverantören om detta. Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för de kostnader som orsakas Leverantören när denne bevarar sina rättigheter och för den skada som uppstått. Kunden är skyldig att överlämna Tittarkortet till Leverantören om kunden flyttar till en annan ort som inte ligger inom området för Leverantörens tjänster.

7. Priser och betalningsvillkor

7.1 Priser på tjänster och Utrustning

Priserna för tjänster och Utrustning bestäms av Leverantören. Priserna för tjänster och Utrustning fastställs enligt Leverantörens gällande prislista, om inget annat överenskommits.

7.2 Faktureringsperiod och -tidpunkt

Minimifaktureringsperioden för tjänster och hyrd mottagare är en (1) månad. Faktureringen av tjänsterna upphör alltid i slutet av en kalendermånad. De månadsspecifika serviceavgifterna faktureras månatligen i förväg och eventuella återkommande avgifter, som baserar sig på användning, månatligen i efterskott. Avgiftsbelagda programtjänster som beställs separat faktureras i förväg enligt den gällande prislistan. Avgifter av engångskaraktär (öppnings-, installations-, leverans- och reparationsavgifter) fakturerar Leverantören enligt val, antingen direkt eller inom en rimlig tid efter det att avtalet slutits eller efter att den åtgärd eller transaktion som ligger till grund för avgiften har utförts. Leverantören har rätt att fakturera kunden för Utrustningen även efter att ett avtal har gått ut fram till det att Utrustningen har återlämnats till Leverantören. Om Leverantören hämtar Utrustningen hos kunden för att genomföra sina avtalsenliga rättigheter är kunden skyldig att ersätta de kostnader som Leverantören vållas.
Leverantören har rätt att fakturera en handläggningsavgift enligt den gällande prislistan för ändring i gällande beställning som görs av kunden (exempelvis tillägg eller borttagning av tjänst), förnyad beställning eller öppning på nytt av en tjänst som varit avbruten p.g.a. betalningsstörning.

8. Beställning per sms

8.1 Beställning per sms

Programtjänster kan beställas per sms om rätten att göra sms-beställning har registrerats för kunden. Kunden får rätt att göra sms-beställningar genom att hos Leverantören registrera ett mobiltelefonnummer på vilket beställningarna görs. Endast ett mobiltelefonnummer per Tittarkort kan registreras för sms-beställningar. Sms-beställningar kan endast göras från det registrerade numret. Numret kan registreras i tjänsten genom ett samtal till Leverantörens kundtjänst.

För en sms-beställning betalar kunden alltid mobiltelefonoperatörens sms-avgift. Därtill faktureras den tjänst som beställs i de dygnsspecifika beställningarna på telefonräkningen. Om den beställda tjänsten löper med månadsavgift debiteras den med en faktura i efterhand, vilket innebär att kunden betalar endast den operatörspecifika sms-avgiften för beställningen på telefonräkningen. Leverantören är inte ansvarig om sms-beställningen inte fungerar från olika mobiltelefonoperatörers abonnemang och/eller nät. Kunden kan kontrollera hos Leverantörens kundtjänst i vilka mobiltelefonoperatörers abonnemang sms-beställningen fungerar.

8.2 Annullerande av beställningar

Giltiga beställningar kan inte annulleras med ett sms-meddelande. En tjänst med månadsavgift kan annulleras genom ett meddelande till Leverantören senast den 20 dagen i den månad som föregår tjänstens upphörande. Med stöd av 6 kapitlet 16 § i konsumentskyddslagen kan dygnsbeställningar inte annulleras. Leverantören bekräftar en dygnsbeställning med ett sms-meddelande.

9. Ändring av avtalsvillkoren

Leverantören meddelar (per brev, via tjänsten, på sin webbplats eller på annat ändamålsenligt sätt) kunden om ändringar i mån av möjlighet en månad före ändringarna träder i kraft.

10. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar inte för programtjänsternas innehåll eller för ändringar i program eller kodning, och inte heller för annat innehåll som förmedlas via tjänsterna eller blir tillgängligt med tjänsternas hjälp, innehållets tillgänglighet eller andra egenskaper (som ändringar i programkanaler, annat innehåll eller sändningstider eller upphörande av program) och, såvida inte tvingande lag annat kräver, Leverantören är inte heller skyldig att kontrollera sådant innehåll eller innehållets laglighet. Leverantören ansvarar inte gentemot kunden om användandet av tjänsten hindras eller för fel eller brister i tjänsten eller för fel eller störningar i kundens utrustning eller programvaror som beror på bl.a. force majeure, felaktig användning eller anslutning av tjänst eller Utrustning som beror på kunden, omständighet som hör till kundens eller tredje parts ansvarsområde, fel eller störningar i bostadsnätet eller lägenhetens inre nät eller elapparater som orsakar störningar.

11. Upphörande av avtal

Avtalet gäller tills vidare, om inget annat har överenskommits. Kunden kan säga upp ett avtal som gäller tills vidare
genom att underrätta Leverantören om uppsägningen. Då upphör avtalet att gälla i slutet av den månad då det sades upp, förutsatt att uppsägningen gjorts senast den 20 dagen i månaden. Om uppsägningen har gjorts senare än den 20 dagen i månaden upphör avtalet i slutet av den månad som följer på uppsägningen. Ett tidsbestämt avtal kan inte sägas upp för att upphöra mitt i avtalsperioden, om inte annat har överenskommits.

Kunden har emellertid rätt att säga upp avtalet före utgången av en tidsbestämd avtalsperiod, om kunden flyttar från Leverantörens verksamhetsområde eller om kunden utan egen förskyllan blir arbetslös, långvarigt sjuk eller om kundens ekonomi av motsvarande orsak blir väsentligt svagare för en lång tid. Då debiterar inte Leverantören kunden de förmåner som kunden eventuellt fått på basis av fortlöpande beställning.

Leverantören har rätt att säga upp avtalet för en viss programtjänst helt eller delvis om Leverantören lägger ned en viss programtjänst som kunden beställt. I detta fall återbetalas en programtjänstavgift som kunden redan betalt till den del som avgiften hänför sig till tiden efter det att uppsägningen träder i kraft.

Kunden är skyldig att återlämna Utrustningen till Leverantören senast en vecka efter att avtalet har löpt ut. Utrustningen ska vid återlämnandet vara i sådant skick som kan anses normalt med tanke på dess livslängd. Om kunden inte återlämnar Utrustningen har Leverantören rätt att debitera kunden det gällande priset för anskaffning för ny Utrustning. Om Utrustningen hämtas hos kunden av Leverantören är kunden skyldig att ersätta de kostnader hämtningen ger upphov till.

12. Kunduppgifter

12.1 Uppgifter som kunden lämnar

Kunden ska lämna de uppgifter som Leverantören ber om och som behövs för att tjänsterna ska kunna levereras (kunduppgifter). Kunden ska utan dröjsmål skriftligen eller på något annat sätt som Leverantören godkänner meddela ändringar i kunduppgifterna till Leverantörens kundtjänst. Den information som kunden lämnar används även för identifiering av kunden vid byte av lösenord. Kunden ansvarar för fel eller dröjsmål som beror på att de uppgifter kunden lämnat är bristfälliga eller föråldrade.

12.2 Registrering och användning av kundens uppgifter

Leverantören samlar in och registrerar uppgifter om kunden i sitt kundregister. Leverantören har en registerbeskrivning och registret förs av Leverantören. Avsikten med hanteringen av kunduppgifter är skötsel och underhåll av kundrelationen, fakturering av Leverantörens tjänster, administration, försäljning och marknadsföring, kundenkäter samt kundinformation. Leverantören kan överlåta kunduppgifter till tredje part i enlighet med personuppgiftslagen (exempelvis för direktmarknadsföring och åsikts- och marknadsundersökningar).

12.3 Kundens förbuds- och granskningsrätt

Kunden har rätt att förbjuda att kunduppgifterna utlämnas och används för direktmarknadsföring, adresstjänst samt åsikts- och marknadsundersökningar. Kunden har rätt att granska de uppgifter som gäller kunden själv i Leverantörens kundregister i enlighet med personuppgiftslagen. Instruktioner om förbuds- och granskningsrätten finns i registerbeskrivningen.

13. Giltighet

Dessa villkor träder i kraft 1.3.2011 och gäller tills vidare. Villkoren tillämpas även på tills vidaregällande avtal som Leverantören och kunden tecknat tidigare samt på tidsbestämda avtal efter att avtalsperioden gått ut, om annat inte föranleds av tvingande lagstiftning. Dessa villkor ersätter de tidigare allmänna leveransvillkoren för TV-tjänster och digital mottagare.