Parnet FiberHusbolag tjänstebeskrivning

1. Definitioner

Kund: Med kund avses i denna tjänstbeskrivning husbolaget.

Leverantör: Med leverantör avses i denna tjänstbeskrivning Pargas Telefon Ab (Partel).

Boende: Med boende avses i denna tjänstbeskrivning en naturlig person som bor i husbolaget och som är inskriven i husbolagets bostad.

Fastighet: Byggnader som tillhör husbolaget.

Husbolag: Med husbolag avses i denna tjänstbeskrivning ett bolag som består av minst tre (3) bostäder.

Överlåtningspunkt: Överlåtningspunkten är vid fastighetens tomtgräns eller i luftkabelnät vid närmaste stolpe, dit Partel har installationsrätt och som är i tillräckligt bra skick.

Kopplingspunkt i det interna nätet: Det tekniska utrymmet i fastigheten eller annan lämplig plats dit fiberanslutningens mediakonvertrar och det interna nätets komponenter installeras.

2. Allmän beskrivning av tjänsten

Parnet FiberHusbolag –anslutningen är en fast överföringsmedia som grundar sig på optisk informationsöverföring. Via anslutningen kan en fast bredbandsanslutning samt samtals- och kabeltelevisionstjänster levereras till boenden i husbolaget. Anslutningen kan endast levereras till områden där det byggts optiskt fibernät.

3. Tjänstens egenskaper

Parnet FiberHusbolag –anslutningen innehåller en grunddatahastighet enligt avtal och kabeltelevision (KTV) till varje bostad.

KTV-anslutningen innehåller samma tjänster som är tillgängliga till den traditionella KTV-anslutningen i Pargas. Husbolagets boende kan beställa KTV-tilläggstjänster.

En enskild boende i husbolaget kan om denne så önskar höja grunddatahastigheten i sin bostad genom att beställa en snabbare dataförbindelse. Dessutom kan denne beställa datatilläggstjänster, t.ex. informationsskyddstjänster.

Genom Parnet FiberHusbolag –anslutningen har husbolagets boende dessutom möjlighet att beställa
telefonanslutning (VoIP). Telefonanslutningen förutsätter även en dataförbindelse.

Varje boende gör skilt avtal med leverantören gällande KTV-tilläggstjänster, höjning av datahastighet, VoIP-tjänster samt datatilläggstjänster.

4. Leverans av tjänsten

Kunden beställer Parnet FiberHusbolag -anslutningen från leverantören, då ett anslutningsavtal görs mellan kunden och leverantören. Före avtalet görs kontrollerar leverantörens representant att  optiskt fibernät har byggts på fastighetens område.

Avtalet är fastighetsenligt. Avtalet binder även ny ägare och innehavare av fastigheten samt ny ägare av byggnad som tillhör fastigheten.

Parnet FiberHusbolag –anslutningens kapacitet får ej tilldelas tredje part utan lov av leverantören. Kunden svarar för att Parnet FiberHusbolag –anslutningens tjänster används för lagenligt bruk. För att kunna erbjuda Boenden tjänster av bästa möjliga kvalitet bör det i kundens fastighet finnas ett befintligt generellt kabelnät och antennät enligt kommunikationsverkets giltiga författningar. Ifall det interna nätet inte fyller kommunikationsverkets bestämmelser, levereras tjänsterna till boendes bostad genom att utnyttja fastighetens befintliga kopparkabelnät (telefonkabelnät & antennät). Hastigheten och kvaliteten på tjänsten som boenden får beror på kopparkabelnätets skick.

Kunden ger leverantören rättighet till fastighetens teleutrymmen och till att använda det interna nätet för att leverera tjänster samt tillträde till nämnda utrymmen.
Partel levererar ljusfiberkabeln för anslutningen till överlåtningspunkten. Kunden drar fiberkabeln från
överlåtningspunkten till kopplingspunkten i det interna nätet i fastigheten. Kabeldragningen kan även beställas från Partel enligt giltig prislista. Kunden svarar för kabelns installations- och grävningskostnader då det berör fastighetens tomt, ifall annat inte överenskommits. Den optiska fiberkabeln får inte kapas eller förkortas utan leverantörens lov.

Leverantören hämtar data-apparat till det tekniska utrymmet, dit data-anslutningarna från fastighetens lägenheter kopplas, för mediakonvertern för KTV-tjänster och eventuellt för UPS-apparat samt nödvändiga ställningar.

Kunden skaffar själv övriga nödvändiga nätapparater och -komponenter.

5. Kundens och Leverantörens ansvar

Kunden svarar för att apparatutrymmet som givits till användning för leverantören är torrt och av jämn temperatur (+15 – +30°C). Dessutom finns det i utrymmet ett eluttag (230VAC) för aktivapparater samt en potentialutjämningspunkt, vilken är ihopkopplad med potentialutjämningsskenan. Kunden svarar för elektriciteten som apparaterna behöver.

Kunden svarar för låsandet av teleutrymmen och kopplingsplatserna. Tillträde till teleutrymmen och kopplinsplatserna bör hindras för obehöriga på ett pålitligt vis med beaktande av kommunikationsverkets bestämmelser om låsandet av teleutrymmen.

Leverantören och en av leverantören utnämnd entreprenör skall ha ohindrad tillgång till ovannämnda teleutrymmen och kopplingsställen. Ifall kunden upptäcker att utomstående har haft tillträde till teleutrymmena, där leverantörens apparater finns, skall leverantören ofördröjligen informeras.

Leverantören svarar för nödvändiga data-apparater, KTV-mediakonvertrar samt leverans, installation och underhåll av ställningar som behövs vid dess fastsättning samt producering av tjänsterna.
Inget får installeras i leverantörens ställningar utan lov av leverantören.
Kunden svarar för skador och kostnader riktade mot leverantörens apparater som finns i kundens teleutrymmen, som beror på kundens slarv eller försummelse. Ifall apparaturens skador inte beror på kundens slarv eller försummelse svarar leverantören för dessa kostnader.

6. Tjänstens begränsningar

Tillgängligheten och funktionen av Parnet FiberHusbolag –anslutningen kan begränsas på grund av egenskaperna i den interna kabelnätet i fastigheten eller dess bristfällighet, brist på apparaters elanslutningar, egenskaperna i boendens basstationer eller deras bristfällighet.

Leverantören svarar inte för det interna nätets skick eller för att få det till en nivå som anslutningens användning förutsätter.

Kunden kan om denne så önskar beställa av leverantören reparation av det interna nätet enligt leverantörens giltiga prislista.

Kunden godkänner att det i tjänsterna för Parnet FiberHusbolag –anslutningen kan förekomma kortvariga störningar och avbrott, till exempel under reparationer och servicearbeten. Leverantören svarar för den optiska fiberkabeln fram till överlåtningspunkten.

7. Ändring av tjänstbeskrivningen

Leverantören har rätt att ändra denna tjänstbeskrivning. Kunden informeras om ändringen minst en (1) månad innan ändringarna träder i kraft.

8. Övriga villkor

Ifall inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande giltiga villkor gällande produktion och leverans av denna tjänst, i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning, specialvillkor för tjänsten och allmänna avtalsvillkor för teleföretagets tjänster.