Specialvillkor för Parnet FiberHusbolag -anslutning

Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för tjänster för företag och samfund.

1. Allmänt

I dessa avtalsvillkor definieras anslutning av husbolagets fastigheter eller motsvarande objekt (i fortsättningen Objektet) till fiberkabelnätet tillhörigt Pargas Telefon Ab (i fortsättningen Bolaget), som utövar televerksamhet.

Med anslutning av objekt avses installation, uppbyggnad, eller motsvarande åtgärder, av erforderliga kablar och/eller utrustning som behövs i Objektet för att möjliggöra användning av Företagets fibernät i Objektet.

I dessa avtalsvillkor avses med Abonnent ett husbolag som gör ett avtal med bolaget, eller en juridisk person som har ett avtalsförhållande till bolaget.

Fibernätsanslutningen som bolaget levererar till objektet möjliggör kommunikations-nätstjänster specificerade i tjänstebeskrivningen.

Detta avtal gäller inte bolagets tjänster som levereras via fiberkabelnätet, som t.ex. bredbandstjänster och kabel-tv-tjänster.

2. Anslutning till fiberkabelnätet

Bolaget bygger fibernätet till anslutningens leveranspunkt. Man eftersträvar att bygga anslutningen till fiberkabelnätet så att den inte orsakar onödiga olägenheter för objektet.

Bolaget ansvarar för den grävning som behövs på områden utanför objektets tomt samt täckning av den samma och reparation av ytbeläggningen om inte annat skriftligt överenskommits.

För anslutning till bolagets fiberkabelnät förutsätts dessutom att nätet inom objektet med tillhörande utrustning är i ett sådant skick att det tillfredsställande kan anslutas till bolagets fiberkabelnät. Bolaget ansvarar inte för service eller funktionalitet av det interna nätet eller för annan utrustning som abonnenten äger eller har ansvar för. Bolaget och abonnenten kan särskilt komma överens om att det interna nätet och den utrustning som abonnenten har ansvar för, sätts i tillbörligt skick. Denna tjänst kan vid behov beställas från Företaget enligt giltig prislista.

3. Anslutning av Objektet

Avtalsparterna kommer tillsammans överens om uppskattad tidpunkt för anslutning. Om den uppskattade inkopplingstidpunkten ändras bör bolaget meddela därom till abonnenten och samtidigt meddela orsaken till förseningen och den nya uppskattade leveranstiden.

Abonnenten bereder utan kostnad obehindrat tillträde för bolaget till de utrymmen och lokaliteter eller andra platser som inkopplingsarbetet i objektet förutsätter.

Abonnenten är skyldig att innan objektet inkopplas försätta det interna nätet och annan utrustning som abonnenten har ansvar för i det skick som avtalet förutsätter.

Om inkopplingen av objektet försenas med orsaker som abonnenten har ansvar för träder abonnentens betalningsskyldighet i kraft från den ursprungligen överenskomna inkopplingstidpunkten.

Om, innan objektet anslutits, till bolagets eller abonnentens kännedom kommer av tredje part beroende orsak till att objektet inte vid överenskommen tidpunkt kan anslutas, bör detta omedelbart meddelas den andra parten så att man tillsammans kan kontrollera inkopplingstidpunkten. En sådan orsak kan t.ex. vara att markägare eller myndighet inte beviljar lov som bolaget behöver.

4. Abonnentens rättigheter och skyldigheter

Abonnenten förbinder sig att ansvara för att det interna nätet och annan utrustning som abonnenten äger eller har ansvar för hålls i sådant skick som avtalet förutsätter.

Abonnenten ombesörjer på egen bekostnad iståndsättning, renovering eller byggande av nytt internt nät och därtill hörande erforderlig utrustning. Abonnenten bör för detta anlita yrkeskunnig personal eller annan certifierad entreprenör. Bolaget kan erbjuda sina tjänster för utförande av ovannämnda arbeten enligt sin prislista.

Abonnenten bereder utan ersättning obehindrat tillträde för bolaget till erforderliga utrymmen och områden för behövligt underhålls- och servicearbete.

Abonnenten ansvarar för att det interna nätet och annan utrustning inte orsakar störningar för fiberkabelanslutningen, dess tjänster eller radio- eller annan datakommunikation.

5. Företagets rättigheter och skyldigheter

Bolaget ombesörjer sin verksamhet enligt detta avtal och strävar till att upprätthålla fiberkabelanslutningen så störningsfri och kvalitativt god som möjligt. Om fel uppkommer vidtar bolaget effektiva åtgärder för att reparera felet. Med beaktande av verksamhetens natur kan det ändå förekomma avbrott och funktionsstörningar.

Bolaget erbjuder sina egna dataöverförings- och kommunikationstjänster via fibernätet. Det kan också vara möjligt att förmedla andra operatörers tjänster i fibernätet.

Bolaget svarar för underhåll och service på det fiberkabelnät som det äger och har ansvar för. abonnenten och bolaget kan dessutom göra ett särskilt avtal för underhåll, service och planering av det interna nätet och abonnentens utrustning.

Bolaget har rätt att kostnadsfritt bygga och underhålla behövliga fibernätskomponenter i objektet. Dessa kan vid behov utökas eller modifieras om det förutsätts för användning, service eller utökning av fiberkabelnätet.

Bolaget har rätt att via objektet bygga fibernätet till andra fastigheter eller motsvarande objekt om det är ändamålsenligt att på detta sätt ansluta fastighet eller liknande objekt till bolagets fiberkabelnät. Bolaget står för de kostnader som orsakas av sådana åtgärder.

Brådskande reparationer av fibernätet eller nödreparationer av fel och störningar åtgärdas i mån av möjlighet omedelbart.

Bolaget har alltid rätt att utan ersättningsskyldighet koppla bort fiberkabelanslutningen och objektet från bolaget fiberkabelnät om det på grund av fel eller bristfälligheter orsakar betydande olägenheter för fibernätet eller för annan funktion i kommunikationsnätet eller för annan elektronisk kommunikation eller dataöverföring då abonnenten inte efter meddelande om detta, vidtagit åtgärder. I brådskande fall har bolaget rätt att koppla bort anslutningen och objektet från fibernätet utan förhandsmeddelande.

Bolaget har, även efter att avtalet upphört, rätt att på objektets område utan ersättning underhålla de delar av fiberkabelnätet som placerats där medan avtalet var i kraft.

6. Ägandeförhållande

Objektets interna nät med därtill hörande utrustning är abonnentens egendom och tillhör abonnentens ansvarsområde om inte annat skriftligt överenskommits. Den fiberändutrustning med ställning som finns i abonnentens utrymmen är bolagets egendom om inte annat skriftligt överenskommits.

Bolaget ansvarar för fiberkabeln som kommer till husbolaget ända till överlåtningspunkten.

7. Avgifter

7.1 Anslutningsavgift
Abonnenten erlägger till bolaget en anslutningsavgift enligt prislista.

Kostnadsförändringar som härrör sig från lagstiftning eller myndigheternas beslut eller myndigheternas tolkning som uppkommit efter inlämnandet av den offert som avtalet grundats på eller i annat fall efter det att avtalet undertecknats och innan inkopplingstidpunkten eller vilka inte vid offerten eller motsvarande vid uppgörandet av avtalet kunnat beaktas och som direkt eller väsentligt påverkar det avtalsenliga arbetet, tas i beaktande som en faktor som sänker eller höjer anslutningsavgiften.

Betalningstiden för anslutningsavgiften är fjorton (14) dagar.

7.2 Månatliga avgifter
Bolaget kan för anslutningen till fibernätet debitera en månatlig avgift antingen som skild faktura eller i samband med bolagets fakturering av tjänster. Betalningstiden för enskilda fakturor är 14 dagar från fakturans datering. Om avgiften debiteras i samband med faktureringen för bolagets tjänster bestäms faktureringsrytmen och betalningstidtabellen i enlighet med faktureringen för tjänsterna.

7.3 Övriga betalningsvillkor
Anmärkningar mot fakturan skall göras före förfallodagen. I fall av oenighet gällande fakturan skall den ostridiga delen av fakturan betalas senast på fakturans förfallodag.

Dröjsmålsränta uppbärs enligt gällande räntelag. Abonnenten är skyldig att betala eventuella handläggnings- och indrivningsavgifter för bolagets tillgodohavanden.

Hävande av detta avtal, uppsägning eller bortkoppling av anslutningen upphäver inte skyldigheten att betala avgifterna i detta avtal.

8. Ansvarsbegränsningar och oöverstigligt hinder

Om inte lagstiftning förpliktigar annat, ansvarar bolaget endast för sådana dröjsmål eller skador orsakade av fel som inte beror på faktorer utanför bolagets påverkningsmöjligheter och som inte rimligen kunnat tas i beaktande vid uppgörandet av avtalet och vilkas följder inte rimligen kunnat undvikas eller övervinnas.

Bolaget är inte skyldigt att ersätta indirekta skador, om inte skadan åsamkats av bolaget. Med indirekta skador avses bland annat utebliven inkomst eller vinst, förkommen eller försenad information eller följderna av dessa samt skadestånd som abonnenten eventuellt betalat till tredje part.

Om iakttagande av ett avtalsvillkor förhindras eller fördröjs av ett oöverstigligt hinder befrias avtalsparten från att iaktta avtalsvillkoret under den tid hindret kvarstår. Med oöverstigligt hinder avses bland annat krig, tvångsrekvisition eller beslagtagande för offentligt behov, import- eller exportförbud, arbetskonflikt, naturfenomen, åska, storm, eld, av utomstående orsakad kabelskada eller motsvarande, översvämning eller vattenskada, överspänning i elnätet, avbrott i leveranser av energi eller annan väsentligt viktig förnödenhet, en sådan av tredje part beroende orsak som avtalsparterna inte rår över eller annan orsak som parterna vid ingåendet av avtalet inte har kunnat ta i beaktande eller kunnat förhindra eller övervinna verkningarna av. Om hinder eller om hinder upphör skall den andra avtalsparten i mån av möjlighet informeras omedelbart.

9. Avtalets giltighetstid

Avtalet gäller tills vidare från det datum det undertecknats. Detta avtal kan avslutas av endera parten med ett (1) års uppsägningstid.

Om abonnenten säger upp avtalet innan objektet anslutits till fibernätet upphör avtalet omedelbart utan uppsägningstid. I detta fall skall abonnenten ersätta företaget för de kostnader och ersättningar som uppstått före tidpunkten för uppsägningen.

Om betalningen av de ostridiga avgifter abonnenten enligt avtalet skall erlägga fördröjs fjorton (14) dagar över förfallodagen och betalningen inte sker inom fjorton (14) dagar efter skriftlig betalningsanmodan har bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet upphäva avtalet och koppla bort objektet från bolagets fibernät samt debitera abonnenten för alla kostnader för bortkopplingen.

Bolaget har dessutom rätt att upphäva avtalet om abonnenten väsentligt brutit mot dessa avtalsvillkor och trots anmodan inte inom rimlig av Företaget angiven tid rättat till sin försummelse.

10. Följderna av avslutande av avtalet

Då avtalet upphör kopplar bolaget bort abjektet från fibernätet. Om abonnenten efter att avtalet upphört fortfarande vill att objektet är inkopplat i fibernätet är abonnenten skyldig att betala de kostnader till Företaget som orsakas av underhåll och service av anslutningen.

11. Övriga villkor

Bolaget har rätt att överföra till tredje part de rättigheter och skyldigheter som avtalet innehåller. Bolaget meddelar detta skriftligt till abonnenten i god tid före överföringen. Abonnenten har, som huvudregel, inte rätt att överföra avtalet till tredje part.

Abonnenten har ändå rätt att överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till objektets nya ägare förutsatt att mottagaren av överföringen skriftligt förbinder sig att följa abonnentens förpliktelser och att bolaget har fått en utredning av överföringen och om betalningen av sina tillgodohavanden och att detta i övrigt uppfyller det som i dessa avtalsvillkor gäller abonnentens förpliktelser. Abonnenten som överför avtal meddelar detta skriftligt till bolaget i god tid före överföringen och ger erforderliga utredningar om överföringens mottagare. Ägaren till objektet är i alla fall skyldig att meddela bolaget om ändringar i ägande- eller nyttjanderätt senast fjorton (14) dagar före överföring av ägande- eller nyttjanderätt.

För detta avtal gäller dessutom till tillämpliga delar Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för företag och samfund.

I händelse av meningsskiljaktighet om textens tolkning och innehåll är den finska versionen avgörande.