Tjänstebeskrivning Fiberhem

1. Definitioner

Överlåtningspunkt: Överlåtningspunkten är vi fastighetens tomtgräns eller i luftkabelnät vid närmaste stolpe, dit Partel har installationsrätt och som är i tillräckligt bra skick.

Kopplingspunkt i det interna nätet: Det tekniska utrymmet i fastigheten eller annan lämplig plats dit fiberanslutningens mediakonvertrar och det interna nätets komponenter kan installeras.

Mediakonverter: Datanätsapparat som ändrat ljussignalen som fås via ljusfibern till en elektrisk signal. Mediakonvertern kan även sköta termineringen av tjänsten eller anslutningens förbindelse till tjänsteleverantörens system.

Fiberterminal: Apparat i ändan av datakommunikationsförbindelsen, med hjälp av vilken den egentliga kommunikationen över datakommunikationsförbindelsen sker.

Aktiv kund: Med Aktiv kund anses en kund som har beställd tjänst/beställda tjänster till fiberanslutningen eller som betalar underhållsavgift för fibern. Den beställda tjänsten kan levereras av Partel eller av tredje part. Ifall tredje part vill förmedla tjänster till kundens anslutning, bör tredje part och Partel ha ingått avtal angående förmedlande av tjänster.

2. Allmän tjänstbeskrivning

Parnet FiberHem –anslutning (i fortsättningen anslutning) är Pargas Telefon Ab:s (i fortsättningen Partel) fasta överföringsmedia som grundar sig på optisk dataöverföring, genom vilken man kan leverera en fast bredbands dataförbindelse samt samtals- och kabeltelevisionstjänster (senare tjänster). Anslutningen kan endast levereras till områden där det är byggt fibernät.

3. Leverans av tjänsten

Partel levererar den optiska fiberkabeln som behövs för anslutningen till överlåtningspunkten. Kunden drar den optiska fiberkabeln till kopplingspunkten för det interna nätet. Dragning av kabel kan även beställas av Partel enligt giltig prislista.

Den optiska fiberkabeln som levereras till kunden får inte kapas, för kort kabel kan inte anslutas till kundens kopplingspunkt. Kabeln får inte böjas brant och den får inte stötas eller fastsättas i för spända hållare. Kunden bör gräva kabeln i ett djup på 40 – 70 cm.

Ifall leverans av anslutningen förutsätter byggande av nät, har Partel rätt att förutom anslutnings- eller kabelavgift kräva en byggnadsavgift enligt fall. Leverans av anslutningen förutsätter inte beställning av tjänster. Anslutningens tillgänglighet och priser kan variera områdesvis.

Kunden beställer installation av anslutningen av Partel. Partel levererar behövliga mediakonvertrar samt optiska fiberkopplingar och -dosor. Fastighetens interna nät med tillhörande apparater samt fibernätets mediakonvertrar och fiberkopplingar som finns i kundens utrymmen är kundens egendom och på kundens ansvar om annat inte överenskommits. Då anslutningen är kopplad termineras förbindelsens mediakonverter till Partels system och Partels eller annan tjänsteleverantörs tjänster kan levereras till anslutningen. Kunden skaffar själv andra nödvändiga nätapparater (t.ex. ethernet-router). Då mediakonvertern är fast i Partels fibernät, reserveras i det alltid minst en ethernet-port för att ta emot Partels tjänster.

Installation av anslutningen förutsätter att kunden har i sin fastighet ett tekniskt utrymme och har dragit dit den optiska fiberkabeln som Partel levererat till överlåtningspunkten. Det tekniska utrymmet bör vara på en torr plats med jämn temperatur och det bör finnas eluttag för mediakonvertrarna.

Kunden ansvarar själv för det interna nätet och byggandet av det samt fiberterminaler som installerats för anslutningen. Kunden ansvarar för den elektricitet som fiberterminalerna och mediakonvertrarna behöver och om så önskas för säkerställning vid strömavbrott och överspänningar.

4. Tjänstens begränsningar

Partel ansvarar för den optiska dataöverföringen ända till överlåtningspunkten. Partel ger samma garanti på mediakonvertrarna som tillverkaren av apparaten ger till Partel.

5. Fakturering och finansieringsmodeller

Kunden kan skaffa anslutningen utifrån Partels aktuella utbud och enligt gällande prislista. Anslutningen faktureras i samband med beställningen, ifall annat inte överenskommits med kunden. Fakturering för tjänster som beställts till anslutningen sker enligt ifrågavarande tjänsters tjänstebeskrivningar.

Ifall ägoanslutningen inte har aktiva tjänster, betalar kunden en underhållsavgift för anslutningen enligt giltig prislista.

En ägoanslutning med anslutningsavgift är en fiberanslutning som finansieras av abonnenten. Fiberanslutningen ger objektet fast rättighet till anslutning till fibernätet. Abonnenten har rätt att flytta över sina rättigheter och skyldigheter till objektets nya ägare eller boende, förutsatt att den som tar emot flyttningen skriftligen binder sig till abonnentens skyldigheter och att bolaget har fått en redovisning över flyttningen och betalda fodringar och att denna för övrigt fyller förutsättningarna som ställs för abonnenten i dessa specialvillkor. Alla fodringar som hänför sig till det tidigare ägandet måste vara erlagda innan anslutningen flyttas över på objektets nya ägare.

6. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstbeskrivning. Kunden meddelas om ändringar minst en (1) månad före ändringarna träder i kraft. Om tjänstbeskrivningen ändrats till skada för kunden, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

7. Avtalets giltighetstid

Anslutningsavtalet är i kraft tillsvidare ifall annat inte skriftligen överenskommes.

Partels ansvarar inte för den del av fiberabonnentnätet där det inte finns aktiva kunder. Partel har rätt att riva ifrågavarande del av nätet ifall det är i dåligt skick eller ifall tredje part förutsätter rivning av nätet på det område som tredje part besitter.

Ifall kunden på nytt vill ha en anslutning på det området som har rivits eller som är i dåligt skick, betalar kunden anslutningsavgift enligt giltig prislista samt eventuella byggnadskostnader.

Kunden kan säga upp anslutningen med 1 månads uppsägningstid. Ifall kunden på nytt vill koppla en uppsagd anslutning, betalar kunden anslutningsavgift enligt giltig prislista samt eventuella byggnadskostnader.

8. Varningar

Fiberterminalerna som levereras med anslutningen kan innehålla en LASER-sändare och/eller –mottagare. Öppnande av apparaterna eller fiberkopplingar kan förorsaka ögonskador.

Öppnande av apparaterna och fiberkopplingar bör endast utföras av en yrkeskunnig befullmäktigad av Partel.

9. Övriga villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande villkor gällande produktion och leverans av denna tjänst, i följande ordning:

  1. Avtal för tjänsten och dess bilagor och eventuella kampanjvillkor
  2. Specialvillkor för tjänsten
  3. Prislista
  4. Allmänna avtalsvillkor för teleföretagets tjänster för konsument