KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

Avtalsvillkor

Läs mera om avtalsvillkor under Kundbetjäning -> Info -> Avtalsvillkor

FiberHem tjänstebeskrivning

1. Definitioner

Överlåtningspunkt: Överlåtningspunkten är vi fastighetens tomtgräns eller i luftkabelnät vid närmaste stolpe, dit Partel har installationsrätt och som är i tillräckligt bra skick.

Kopplingspunkt i det interna nätet: Det tekniska utrymmet i fastigheten eller annan lämplig plats dit fiberanslutningens mediakonvertrar och det interna nätets komponenter kan installeras.

Mediakonverter: Datanätsapparat som ändrat ljussignalen som fås via ljusfibern till en elektrisk signal. Mediakonvertern kan även sköta termineringen av tjänsten eller anslutningens förbindelse till tjänsteleverantörens system.

Fiberterminal: Apparat i ändan av datakommunikationsförbindelsen, med hjälp av vilken den egentliga kommunikationen över datakommunikationsförbindelsen sker.

Aktiv kund: Med Aktiv kund anses en kund som har beställd tjänst/beställda tjänster till fiberanslutningen eller som betalar underhållsavgift för fibern. Den beställda tjänsten kan levereras av Partel eller av tredje part. Ifall tredje part vill förmedla tjänster till kundens anslutning, bör tredje part och Partel ha ingått avtal angående förmedlande av tjänster.

2. Allmän tjänstbeskrivning

Parnet FiberHem –anslutning (i fortsättningen anslutning) är Pargas Telefon Ab:s (i fortsättningen Partel) fasta överföringsmedia som grundar sig på optisk dataöverföring, genom vilken man kan leverera en fast bredbands dataförbindelse samt samtals- och kabeltelevisionstjänster (senare tjänster). Anslutningen kan endast levereras till områden där det är byggt fibernät.

3. Leverans av tjänsten

Partel levererar den optiska fiberkabeln som behövs för anslutningen till överlåtningspunkten. Kunden drar den optiska fiberkabeln till kopplingspunkten för det interna nätet. Dragning av kabel kan även beställas av Partel enligt giltig prislista.

Den optiska fiberkabeln som levereras till kunden får inte kapas, för kort kabel kan inte anslutas till kundens kopplingspunkt. Kabeln får inte böjas brant och den får inte stötas eller fastsättas i för spända hållare. Kunden bör gräva kabeln i ett djup på 40 – 70 cm.

Ifall leverans av anslutningen förutsätter byggande av nät, har Partel rätt att förutom anslutnings- eller kabelavgift kräva en byggnadsavgift enligt fall. Leverans av anslutningen förutsätter inte beställning av tjänster. Anslutningens tillgänglighet och priser kan variera områdesvis.

Kunden beställer installation av anslutningen av Partel. Partel levererar behövliga mediakonvertrar samt optiska fiberkopplingar och -dosor. Fastighetens interna nät med tillhörande apparater samt fibernätets mediakonvertrar och fiberkopplingar som finns i kundens utrymmen är kundens egendom och på kundens ansvar om annat inte överenskommits. Då anslutningen är kopplad termineras förbindelsens mediakonverter till Partels system och Partels eller annan tjänsteleverantörs tjänster kan levereras till anslutningen. Kunden skaffar själv andra nödvändiga nätapparater (t.ex. ethernet-router). Då mediakonvertern är fast i Partels fibernät, reserveras i det alltid minst en ethernet-port för att ta emot Partels tjänster.

Installation av anslutningen förutsätter att kunden har i sin fastighet ett tekniskt utrymme och har dragit dit den optiska fiberkabeln som Partel levererat till överlåtningspunkten. Det tekniska utrymmet bör vara på en torr plats med jämn temperatur och det bör finnas eluttag för mediakonvertrarna.

Kunden ansvarar själv för det interna nätet och byggandet av det samt fiberterminaler som installerats för anslutningen. Kunden ansvarar för den elektricitet som fiberterminalerna och mediakonvertrarna behöver och om så önskas för säkerställning vid strömavbrott och överspänningar.

4. Tjänstens begränsningar

Partel ansvarar för den optiska dataöverföringen ända till överlåtningspunkten. Partel ger samma garanti på mediakonvertrarna som tillverkaren av apparaten ger till Partel.

5. Fakturering och finansieringsmodeller

Kunden kan skaffa anslutningen utifrån Partels aktuella utbud och enligt gällande prislista. Anslutningen faktureras då installationen hos kunden är gjord, ifall annat inte överenskommits med kunden. Fakturering för tjänster som beställts till anslutningen sker enligt ifrågavarande tjänsters tjänstebeskrivningar.

Ifall ägoanslutningen inte har aktiva tjänster, betalar kunden en underhållsavgift för anslutningen enligt giltig prislista.

En ägoanslutning med anslutningsavgift är en fiberanslutning som finansieras av abonnenten. Fiberanslutningen ger objektet fast rättighet till anslutning till fibernätet. Abonnenten har rätt att flytta över sina rättigheter och skyldigheter till objektets nya ägare eller boende, förutsatt att den som tar emot flyttningen skriftligen binder sig till abonnentens skyldigheter och att bolaget har fått en redovisning över flyttningen och betalda fodringar och att denna för övrigt fyller förutsättningarna som ställs för abonnenten i dessa specialvillkor. Alla fodringar som hänför sig till det tidigare ägandet måste vara erlagda innan anslutningen flyttas över på objektets nya ägare.

6. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstbeskrivning. Kunden meddelas om ändringar minst en (1) månad före ändringarna träder i kraft. Om tjänstbeskrivningen ändrats till skada för kunden, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

7. Avtalets giltighetstid

Anslutningsavtalet är i kraft tillsvidare ifall annat inte skriftligen överenskommes.

Partels ansvarar inte för den del av fiberabonnentnätet där det inte finns aktiva kunder. Partel har rätt att riva ifrågavarande del av nätet ifall det är i dåligt skick eller ifall tredje part förutsätter rivning av nätet på det område som tredje part besitter.

Ifall kunden på nytt vill ha en anslutning på det området som har rivits eller som är i dåligt skick, betalar kunden anslutningsavgift enligt giltig prislista samt eventuella byggnadskostnader.

Kunden kan säga upp anslutningen med 1 månads uppsägningstid. Ifall kunden på nytt vill koppla en uppsagd anslutning, betalar kunden anslutningsavgift enligt giltig prislista samt eventuella byggnadskostnader.

8. Varningar

Fiberterminalerna som levereras med anslutningen kan innehålla en LASER-sändare och/eller –mottagare. Öppnande av apparaterna eller fiberkopplingar kan förorsaka ögonskador.

Öppnande av apparaterna och fiberkopplingar bör endast utföras av en yrkeskunnig befullmäktigad av Partel.

9. Övriga villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande villkor gällande produktion och leverans av denna tjänst, i följande ordning:

  1. Avtal för tjänsten och dess bilagor och eventuella kampanjvillkor
  2. Specialvillkor för tjänsten
  3. Prislista
  4. Allmänna avtalsvillkor för teleföretagets tjänster för konsument
Fiberband tjänstebeskrivning

1. Allmän beskrivning av tjänsten

Parnet Fiberband är en fast bredbandig dataförbindelse till internet och till Parnet-kommunikationsnätet. Med hjälp av tjänsten kan man använda t.ex. innehållstjänster på internet och Parnet e-post- och hemsidetjänster. Avgiftsbelagda tilläggstjänster är tillgängliga till tjänsten. Tjänsten kan levereras till de hushåll på Pargas Telefon Ab:s verksamhetsområde som har Parnet FiberHem -anslutning.

Tjänstens hastighetsalternativ och variationsintervall:

HastighetNedladdning (Mbps)Uppladdning (Mbps)
100/20 Mbps50-10010-20
200/50 Mbps100-20025-50
500/100 Mbps250-50050-100

Tjänstens dataöverföringshastighet mäts mellan kundens anslutningspunkt och mätningspunkten i Partels nät.

2. Tjänstens egenskaper

I tjänsten ingår högst 5 dynamiska offentliga IP-adresser. Kundapparaten får adressen i bruk under en tidsbunden period.

3. Leverans av tjänsten

Anslutningen kan levereras till de kunder som har en Parnet FiberHem-anslutning. Tjänstens tillgänglighet, priser och hastigheter kan variera områdesvis. Kunden ansvarar själv för kvaliteten av fastighetens interna nät samt för terminalen som är kopplad till tjänsten.

4. Installation av tjänsten och förutsättningar för ibruktagandet

För användning av tjänsten behövs en dator med nätkort och nödvändiga program, brandmurs- och antivirusprogram. Anskaffning, installation och programmering av dessa är på kundens ansvar. Till tjänsten kan beställas avgiftsbelagd installationsservice. Partel ansvarar inte för funktionaliteten och kompabilitet mellan tjänsten och apparater som kunden själv har anskaffat. Kunden ansluter sitt datasystem, eller en del av det, till tjänsten och använder tjänsten på eget ansvar.

5. Tjänstens begränsningar

Tjänstens hastighetsalternativ är teoretiska maximalhastigheter. Tjänstens verkliga hastighet och tjänstens kvalitetsnivå kan variera enligt rusning i nätet, abonnentkabelns längd och kvalitet, kundens apparater samt övriga motsvarande orsaker. Även t.ex. användning av trådlös nätförbindelse, brandmurs- och antivirusprogram samt belastning av övriga program som används kan påverka hastigheten.

Med hjälp av tjänsten kan man endast skicka e-post via Parnets e-postserver. Fri trafik via port 25 är hindrad. Partel har rätt att filtrera e-posttrafiken i den omfattning som förutsätts. T.ex. kan man begränsa mottagarantalet för ett enskilt meddelande eller för det totala antalet skickade meddelanden under ett dygn. Genom filtrering kan även meddelanden som innehåller virus och/eller skräppost begränsas. I samband med filtreringen kan även andra meddelanden filtreras. Partel är inte ersättningsskyldig för skador som förorsakas av att meddelanden tagits bort i filtreringen.

6. Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för skyddandet av och skyddets nivå samt tillhörande skyddsmekanismer för redskap, operativsystem, internt nät eller motsvarande ADB-nät som förutsätts vid användandet av tjänsten. Kunden ansvarar för följderna av otillräckligt skydd, t.ex. skador som förorsakas av virus som på flit eller av oaktsamhet kommit åt datakommunikationsnätet även inför leverantören eller tredje part. Ifall kunden meddelar leverantören om fel i tjänstens eller leverantörens datakommunikationsnät, som det senare framgår att förorsakas av kundens egna redskap eller operativsystem, är kunden ersättningsskyldig för kostnader som förorsakas leverantören.

Ifall kunden använder eller tillåter att tjänsten används emot lag eller god sed och det skadar leverantören, ansvarar kunden för skador som förorsakas leverantören. Kunden ansvarar för skador som förorsakas leverantören, apparater eller programvara som används av leverantören, kommunikationsnätet och dess övriga användare. Kunden måste ersätta de kostnader till leverantören som denne eventuellt måste ersätta till tredje part p.g.a. kundens handling, fel eller störningar i kundens apparatur eller att kundens apparatur inte är kompatibel med leverantörens nät.

Ifall tredje part inleder rättegång mot leverantören eller inleder andra åtgärder mot leverantören på grund av kundens handling, ansvarar kunden för kostnader som av detta förorsakas leverantören. Ifall leverantören blir skadeersättningsskyldig gentemot tredje part p.g.a. en orsak som beror på kunden, är kunden skyldig att ersätta förorsakad skada till leverantören.

7. Informationssäkerhet

Kunden ansvarar själv för apparater (dator och modem eller motsvarande terminal) och datanätets informationssäkerhet. Datakommunikationsförbindelsen som anslutningen erbjuder är oskyddad, d.v.s. att tredje part kan få tag i information som förmedlas via anslutningen. Det medför risker, så som virus, sabotageprogram och phishing, att använda öppet internet. Dessa kan riskera pålitligheten och användbarheten av information på datorn eller som förmedlas över internet. För att skydda sig mot riskerna kan förutsätta användning av virusskydds- och brandmursprogram samt att sköta om uppdateringar av informationssäkerhet för apparater som man har i bruk. Tilläggsinformation om datasäkerhetsrisker på internet och skyddandet mot dem finns på adressen www.tietoturvaopas.fi.

8. Fakturering och avtalets giltighetstid

Faktureringen sker varje månad. Månadsavgiften för tjänster som debiteras månatligen, faktureras på förhand för avgifter som baseras på användning i efterskott i en månads perioder. Engångsavgifter debiteras på förhand. Partel har rätt att ändra på faktureringsperioderna. Avtalet kan göras tidsbundet eller giltigt tillsvidare. Ett tidsbundet avtal fortsätter gälla tillsvidare efter avtalsperioden ifall det inte sägs upp. Avtal som är giltigt tillsvidare kan sägas upp enligt Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor.

9. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstebeskrivning. Kunden meddelas om ändringen minst en (1) månad före ändringarna träder i kraft. Om tjänstebeskrivningen har ändrats till kundens nackdel, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

10. Andra villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande giltiga villkor för produktion och leverans av denna tjänst i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning och allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för konsumenter.