KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

Avtalsvillkor

Läs mera om avtalsvillkor under Kundbetjäning -> Info -> Avtalsvillkor

Fiberlägenhet: Tjänstebeskrivning

1. Allmän beskrivning av tjänsten

Parnet FiberLägenhet är en fast bredbandig dataförbindelse till internet och till Parnet-kommunikationsnätet. Med hjälp av tjänsten kan man använda t.ex. innehållstjänster på internet och Parnet e-post- och hemsidetjänster. Avgiftsbelagda tilläggstjänster är tillgängliga till tjänsten. Tjänsten kan levereras till de hushåll på Pargas Telefon Ab:s verksamhetsområde som har Parnet FiberHusbolag-anslutning.

Tjänstens hastighetsalternativ och variationsintervall:

HastighetNedladdning (Mbps)Uppladdning (Mbps)
10/10 Mbps5-105-10
50/10 Mbps25-505-10
100/20 Mbps50-10010-20
200/50 Mbps100-20025-50

Tjänstens dataöverföringshastighet mäts mellan kundens anslutningspunkt och mätningspunkten i Partels nät.

2. Tjänstens egenskaper

I tjänsten ingår högst 5 dynamiska offentliga IP-adresser. Kundapparaten får adressen i bruk under en tidsbunden period. I tjänsten ingår vid behov även 5 e-postadresser (500 MB) och 500 MB skivutrymme för hemsidor.

3. Leverans av tjänsten

Anslutningen kan levereras till de kunder som har en Parnet FiberHusbolag -anslutning. Tjänstens tillgänglighet, priser och hastigheter kan variera områdesvis. Kunden ansvarar själv för kvaliteten av fastighetens interna nät samt för terminalen som är kopplad till tjänsten.

4. Installation av tjänsten och förutsättningar för ibruktagandet

För användning av tjänsten behövs en dator med nätkort och nödvändiga program, brandmurs- och antivirusprogram. Beroende på husbolagets interna nätverk behövs ytterligare antingen ett vdsl2 -modem eller dylik ändutrustning. Partels kundbetjäning ger råd om hurdan utrustning som behövs. Anskaffning, installation och programmering av dessa är på kundens ansvar. Till tjänsten kan beställas avgiftsbelagd installationsservice. Partel ansvarar inte för funktionaliteten och kompabilitet mellan tjänsten och apparater som kunden själv har anskaffat. Kunden ansluter sitt datasystem, eller en del av det, till tjänsten och använder tjänsten på eget ansvar.

5. Tjänstens begränsningar

Tjänstens hastighetsalternativ är teoretiska maximalhastigheter. Tjänstens verkliga hastighet och tjänstens kvalitetsnivå kan variera enligt rusning i nätet, abonnentkabelns längd och kvalitet, kundens apparater samt övriga motsvarande orsaker. Även t.ex. användning av trådlös nätförbindelse, brandmurs- och antivirusprogram samt belastning av övriga program som används kan påverka hastigheten.

200/50 Mbps hastigheten är tillgänglig endast till husbolag vars innernät baserar sig på optisk fiber eller tillräckligt högklassig kabeldragning.

Med hjälp av tjänsten kan man endast skicka e-post via Parnets e-postserver. Fri trafik via port 25 är hindrad. Partel har rätt att filtrera e-posttrafiken i den omfattning som förutsätts. T.ex. kan man begränsa mottagarantalet för ett enskilt meddelande eller för det totala antalet skickade meddelanden under ett dygn. Genom filtrering kan även meddelanden som innehåller virus och/eller skräppost begränsas. I samband med filtreringen kan även andra meddelanden filtreras. Partel är inte ersättningsskyldig för skador som förorsakas av att meddelanden tagits bort i filtreringen.

6. Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för skyddandet av och skyddets nivå samt tillhörande skyddsmekanismer för redskap, operativsystem, internt nät eller motsvarande ADB-nät som förutsätts vid användandet av tjänsten. Kunden ansvarar för följderna av otillräckligt skydd, t.ex. skador som förorsakas av virus som på flit eller av oaktsamhet kommit åt datakommunikationsnätet även inför leverantören eller tredje part. Ifall kunden meddelar leverantören om fel i tjänstens eller leverantörens datakommunikationsnät, som det senare framgår att förorsakas av kundens egna redskap eller operativsystem, är kunden ersättningsskyldig för kostnader som förorsakas leverantören.

Ifall kunden använder eller tillåter att tjänsten används emot lag eller god sed och det skadar leverantören, ansvarar kunden för skador som förorsakas leverantören. Kunden ansvarar för skador som förorsakas leverantören, apparater eller programvara som används av leverantören, kommunikationsnätet och dess övriga användare. Kunden måste ersätta de kostnader till leverantören som denne eventuellt måste ersätta till tredje part p.g.a. kundens handling, fel eller störningar i kundens apparatur eller att kundens apparatur inte är kompatibel med leverantörens nät.

Ifall tredje part inleder rättegång mot leverantören eller inleder andra åtgärder mot leverantören på grund av kundens handling, ansvarar kunden för kostnader som av detta förorsakas leverantören. Ifall leverantören blir skadeersättningsskyldig gentemot tredje part p.g.a. en orsak som beror på kunden, är kunden skyldig att ersätta förorsakad skada till leverantören.

7. Informationssäkerhet

Kunden ansvarar själv för apparater (dator och modem eller motsvarande terminal) och datanätets informationssäkerhet. Datakommunikationsförbindelsen som anslutningen erbjuder är oskyddad, d.v.s. att tredje part kan få tag i information som förmedlas via anslutningen. Det medför risker, så som virus, sabotageprogram och phishing, att använda öppet internet. Dessa kan riskera pålitligheten och användbarheten av information på datorn eller som förmedlas över internet. För att skydda sig mot riskerna kan förutsätta användning av virusskydds- och brandmursprogram samt att sköta om uppdateringar av informationssäkerhet för apparater som man har i bruk. Tilläggsinformation om datasäkerhetsrisker på internet och skyddandet mot dem finns på adressen www.tietoturvaopas.fi.

8. Fakturering och avtalets giltighetstid

Faktureringen sker månatligen och faktureras på förhand. För avgifter som baseras på användning faktureras i efterskott i en månads perioder. Engångsavgifter debiteras på förhand. Partel har rätt att ändra på faktureringsperioderna. Avtalet kan göras tidsbundet eller giltigt tillsvidare. Ett tidsbundet avtal fortsätter gälla tillsvidare efter avtalsperioden ifall det inte sägs upp. Avtal som är giltigt tillsvidare kan sägas upp enligt Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor.

9. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstebeskrivning. Kunden meddelas om ändringen minst en (1) månad före ändringarna träder i kraft. Om tjänstebeskrivningen har ändrats till kundens nackdel, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

10. Övriga villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande giltiga villkor för produktion och leverans av denna tjänst i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning och allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för konsumenter.