fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 24.9.2020 med början klockan 18.00 i Hotell Kalkstrand våning 3, adress Strandvägen 1, Pargas.

På stämman behandlas deärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.

Från och med den 10.9.2020 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas samt på bolagets webbsida.

Deltagande

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud, bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast tisdagen 22.9.2020 före klockan 16.00, tfn (02) 4545 400, eller via e-post partel@partel.fi.

Eventuella fullmakter ombeds sändas på adressen Pargas Telefon Ab, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så, att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.

Dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividend på 0,58 euro per aktie utdelas för räkenskapsperioden, totalt 191 980 euro.

Ändring av bolagsordning

Föreslås att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag nedan. Ifall det finns skillnader mellan den svenska och den finska versionen av bestämmelserna, äger den svenska versionen företräde. Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna finns till påseende i sin helhet på bolagets kontor.

Ändringar föreslås i följande bolagsordningsparagrafer enligt nedan:

§ 2 ändras att lyda:

Bolagets verksamhetsområde omfattar idkande av telefonbolagsverksamhet samt telekommunikation genom förmedling av telenät och annan informationsöverföring. Bolagets verksamhetsområde omfattar därtill försäljning, uthyrning, service, produktion av tjänster, projektkonsultering, tillhandahållande av publikations- och informationstjänster som hänför sig till telebolagsverksamhet och ICT, annan därmed jämförbar affärsverksamhet samt ägande av fastigheter och aktier.

§ 3 ändras så att lyda enbart:

Aktiernas nominella värde är 0,70 euro.

§ 4 andra stycke ändras att lyda:

Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre (3) kalenderår. Styrelsemedlemmarnas rotation förverkligas så att under en period på tre kalenderår slutar två (2) medlemmars mandatperiod efter det första året, två medlemmars mandatperiod (2) efter det andra året och en medlems mandatperiod (1) efter det tredje året. Om en styrelsemedlem entledigas eller styrelsemedlemmens uppdrag annars upphör under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet enligt aktiebolagslagen, väljs en ny medlem för den återstående mandatperioden på nästa förvaltningsrådsmöte.

§ 6 andra och tredje stycken ändras att lyda:

Mandatperioden för förvaltningsrådets medlemmar är tre (3) kalenderår, dock så, att av dem avgår årligen en tredjedel, första gången enligt lottning och därefter i tur och ordning. Om en medlem entledigas eller medlemmens uppdrag annars upphör under mandattiden eller om en medlem förlorar sin behörighet enligt aktiebolagslagen, väljs en ny medlem för den återstående mandatperioden senast på nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman utser på den ordinarie bolagsstämman förvaltningsrådets ordförande och viceordförande, vilka innehar uppdraget fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 6 fjärde stycket stryks helt.

§ 8 andra stycke ändras att lyda enligt följande:

Till medlem i styrelsen eller i förvaltningsrådet kan ej väljas person som vid mandatperiodens början är 67 år eller äldre.

§ 9 första stycke föreslås ändras så att uttrycket ”bolagets firma tecknas av” ändras att motsvara aktiebolagslagens terminologi: ”Bolaget företräds av”.

§ 10 föreslås ändras så att termerna ”av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller ett samfund godkänt av Centralhandelskammaren” ändras att motsvara terminologin i revisionslagen: ”CGR- revisor eller en revisionssammanslutning”.

§ 12 föreslås ändras så att ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång på av förvaltningsrådet bestämd dag. Därtill ändras paragrafen så att bolagsstämman besluter om val av förvaltningsrådets ordförande och viceordförande bland förvaltningsrådets medlemmar.

§ 13 andra stycke ändras att lyda:

Varje aktie berättigar i bolagsstämman till en röst. Ingen aktieägare får dock rösta med mera än en femtedel (1/5) av det vid stämman företrädda röstetalet.

§ 14 ändras att lyda enbart:

Bolagets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

Pargas, 10.9.2020

PARGAS TELEFON AB:S FÖRVALTNINGSRÅD