fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Användning av webbkakor

Vår webbsida använder webbkakor (eng. cookies). En webbkaka är en liten textfil som innehåller siffror och bokstäver som lagras i apparaten.

Vi använder oss av webbkakor för att få statistik över användningen av vår webbsida via Google Analytics -tjänsten. Med hjälp av denna information kan vi försäkra oss om att webbsidan uppfyller användarnas behov. Dessutom kan vi se vilka delar av våra webbsidor är intressanta för våra användare så att vi kan utveckla våra tjänster enligt deras behov.

Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av webbkakor. Beroende på browsern på din apparat kan du radera eller stänga av användningen av webbkakor helt via funktionerna.

Tilläggsuppgifter om webbkakor:

Wikipedia: Webbkaka
Google Analytics -tjänstens webbkakor (på engelska)

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning – Pargas Telefon Ab:s kundregister

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med artikel 12 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679. Uppdaterad 9.5.2018.

Den registeransvarige

Pargas Telefon Ab
FO-nummer: 0135996-3
Kontaktuppgifter: 02 454 5400, partel(at)partel.fi

Kontaktperson

Fredik Albrecht
Kontaktuppgifter: 02 454 5429, fredrik.albrecht(at)partel.fi

Registrets namn

Pargas Telefon Ab:s kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter och dess lagliga grund

Registrets användningsändamål är skötsel av relation baserat på avtal, godkännande eller lag, såsom korrespondens, kommunikation, marknadsföring, kundstöd, fakturering och förverkligande av tjänster.

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande för registrets användningsändamål nödvändiga uppgifter på den registrerade: namnuppgifter, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning, betjäningsspråk, arbetsgivare, avtals- och kundnummer, kundhistorik, beställnings-, leverans- och avtalsvillkor för tjänster, användarkod, lösenord, förbud och medgivande för direktmarknadsföring samt uppgifter om den apparatur som den registrerade använder, såsom ändutrustning, IP-adress, programvara, SIM-kortnummer och TV-kortnummer.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in via den registrerade själv, via befolkningsregistret, postens adressdatabas, kreditupplysningsregister och motsvarande källor samt via den registeransvariges samarbetspartners.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Data från registret överlämnas inom enligt lag tillåtna och förpliktade gränser åt utvalda samarbetspartners för exempelvis produktion av tjänster eller i marknadsföringssyfte. Uppgifter kan överlåtas i samband med försäljning av verksamheten eller annat företagsförfarande.

Översändande av uppgifter utanför EU/ETA

Uppgifter översänds inte utanför EU/ETA, ifall det inte är nödvändigt p.g.a. tekniskt förverkligande av tjänsten eller annan befogad orsak. I så fall ser den registeransvarige med hjälp av avtalsförfarande till att dataskyddet är på lagstadgad nivå.

Behandlingstid för uppgifterna

Den registeransvarige sparar uppgifterna endast så länge som är nödvändigt för användningsändamålet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be registeransvarige om tillgång till samt be om rättelse eller strykning av de personuppgifter som gäller den registrerade själv samt i vissa fall rätt att flytta över uppgifter som uppgetts åt en annan tjänsteleverantör.

Ifall behandlingen av personuppgifter grundar sig på medgivande har den registrerade rätt att dra tillbaka sitt medgivande. Den registrerade har rätt att neka till att dennes uppgifter överlåts eller används till direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar

Rättigheterna kan nyttjas genom att ta kontakt med vår kundbetjäning. Begäran bör ske skriftligen samt undertecknas av den registrerade.

Automatiskt beslutande

Till den registrerade riktas i allmänhet inga märkbara beslut som baseras på enbart automatisk hantering av personuppgifter. Den registrerade informeras skilt om automatiskt beslutande.

Anmälan av dataskyddsbrott gällande personuppgifter

Om dataskyddsbrott, som troligen förorsakar en hög risk för naturliga personers rättigheter och friheter sker, informerar registerhållande den registrerade om dataskyddsbrottet.

Besvärsrätt till myndigheter

Den registrerade har rätt att besvära sig till myndighet om denne anser att hanteringen av personuppgifterna bryter mot gällande lagstiftning.