fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

De allmänna konsumentvillkoren förnyas 1.2.2021

De allmänna konsumentvillkoren förnyas 1.2.2021

Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen och Transport – och kommunikationsverket.
De nya villkoren förbättrar hyvudsakligen konsumentens ställning.

De tidigare konsumentvillkoren ersätts med nya

Pargas Telefon Ab:s nya allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder träder i kraft 1.2.2021 och ersätter villkoren som trädde i kraft 1.7.2015. Fr.o.m. 1.2.2021 tillämpas dessa villkor även för de konsumentavtal som ingåtts tidigare.

De viktigaste ändringarna i villkoren är:

 • Lagts till omnämnande om förhandsuppgifter som ska lämnas till kunden före avtalet och om kraven på deras utformning samt om avtalssammandrag (punkt 2.1)
 • Teleföretagets rätt att kräva garanti under avtalsperiodens gång försvinner (2.2).
 • Teleföretaget har skyldighet att meddela kunden innan tjänstens användningsgräns i euro fylls (2.3)
 • I fortsättningen är kunden skyldig att betala avgifterna som baserar sig på avtalet om kommunikationstjänst först från den dagen då anslutningen är tillgänglig (punkterna 3.1 och 5.1)
 • Kundens ansvar för användning av tjänsten har preciserats, om hen har överlåtit tjänsten till en tredje part (punkterna 4.2 och 7.1)
 • Teleföretagets rättighet att begränsa och ändra internettrafiken, samt vidta datasäkerhetsåtgärder har preciserats (punkterna 4.2, 4.4 och 4.5)
 • Vid samtal till allmänt nödnummer kan ringarens positionering möjliggöras utan SIM-kort (punkt 4.4)
 • Lagts till principerna för roaming inom EU- och EES-området (punkt 4.6)
 • Hanteringsrätten av positioneringsdata för erbjudande och utnyttjande av tjänster har preciserats (punkt 8.1)
 • Teleföretaget har inte i fortsättningen rätt att återfå apparatur som överlåtits i samband med uppbindning (punkt 11.1). Ifall kunden då avtalet upphör önskar behålla apparaturen som ingått i avtalet kan teleföretaget erhålla högst den ersättning som motsvarar apparaturens gängse värde eller den avgift som kvarstår att erhålla för avtalsperioden (punkt 11.3).
 • Punkten i vilken kundens uppsägningsrätt kan riktas enbart till den tjänst som fördröjning eller fel gäller är struken (punkt 11.2)
 • Teleföretaget har inte längre rätt att häva avtalet om en myndighet har konstaterat att kunden avsiktligt hindrat eller stört telekommunikationen (punkt 11.2)
 • Om kunden betalat för tjänsterna i förskott och kunden byter leverantör av internetanslutning eller kommunikationstjänst, t.ex. prepaid-anslutning, bör överlåtande teleföretag på kundens begäran returnera det kvarstående saldot som inte utnyttjats men betalats i förskott. Teleföretaget har rätt att debitera en avgift för returneringen, vars summa får motsvara högst de kostnader som returneringen medför (punkt 11.3).
 • Punkten om att avtalsvillkorets ogiltighet inte orsakar övriga avtalsvillkors ogiltighet har preciserats (punkt 13).
 • Lagts till punkt, enligt vilken kunden inte har rätt att häva ett tidsbundet avtal om avtalsvillkoren ändras utifrån en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut (punkt 11.2)
 • När teleföretaget ändrar avtalsvillkoren, har kunden rätt att säga upp avtalet eller tjänsten för att upphöra två veckor från uppsägningen när det tidigare var möjligt att avsluta det genast (punkt 12).
 • Kundens uppsägningsrätt vid avtalsändring som beror på ändring av lagstiftning har preciserats (punkt 12).

Har du frågor om de nya villkoren eller önskar du få en pappersversion av dem? Ta kontakt med vår kundbetjäning 02 454 5400 eller partel@partel.fi.